گامهای یادداشت برداری در طی جلسه سخنرانی آکادمیک

در بسیاری از کلاسهای آموزشی در سطح عالی از قبیل دانشگاه, عموما دروس بصورت سخنرانی توسط اساتید دانشکده ارائه میشوند و طی آنها دانشجویان با شرکت فعالانه در بحث همراه با پرسش و پاسخ و طی یادداشت برداری به فراگیری نکات پرداخته و برای امتحانات پایان ترم آماده میشوند. در برخی کلاسها امروزه این امکان وجود دارد تا از وسایل کمک آموزشی و همچنین دیجیتال استفاده کرد تا بهتر و سریعتر به ثبت و ضبط نکات مهم مورد بحث و همچنین یادداشت برداری اقدام کرد از قبیل دستگاههای ضبط صوت و یا تلفن همراه و یا حتی در برخی کلاسها امکان بارگذاری فیلمها و آرشیو صوتی و تصویری جلسات توسط دانشجویان وجود دارد. ولی در صورت نبود چنین امکاناتی و بصورت سنتی چه راهکارهائی جهت یادداشت برداری توصیه میشوند؟

Let’s have a glance at a few tips and techniques on note taking during academic lectures به اتفاق هم نگاهی اجمالی می اندازیم به تعدادی نکته و راهکار در زمینه یادداشت برداری در طی سخنرانیهای آکادمیک No matter you are a pupil or grad student, while attending an academic lecture, a flow and sea of information and knowledge is throwing at you and unless you know how best to note the key points, you are going to miss plenty of educational materials صرفنظر از اینکه شما یک محصل و یا دانشجوی دوره فوق لیسانس هستید, در هنگام شرکت در یک جلسه سخنانی آکادمیک, موج و دریائی از اطلاعات و دانش به سمت شما سرازیر میشود و در صورتیکه به بهترین روش نکات مهم را یادداشت نکنید, بسیاری از مطالب آموزشی را از دست خواهید داد.

Please note that during the lecture, it is nearly impossible to write down every single word and sentence, and kind of meaningless and illogical, since it is not going to be like a dictation exercise that you type everything you hear لطفا توجه کنید که در خلال سخنرانی, تقریبا غیر ممکن و قدری بی معنی و عجیب است که هر آنچه که میشنوید شامل کلمات و جملات را عینا یادداشت و تایپ نمائید چون این جلسه تمرین دیکته و نگارش نیست So, instead, look for the main points including arguments and analysis and if you can, record the audio voice of the professors and lecturers to ensure nothing has been missed as you can check the points back later

بنابراین, در جستجوی نکات برجسته باشید شامل بحثها و تحلیلها و در صورت امکان صدای اساتید و سخنرانان را ضبط کنید برای بررسی مجدد و چک کردن نکاتی که شاید از قلم افناده باشند Secondly, although it seems pretty obvious, try being attentive during the lecture sessions as many participants would begin daydreaming or being distracted, and so, missing very significant portions of the talks در وهله دوم, گرچه این نکته بسیار واضح و آشکار است, سعی کنید در جلسات سخنرانی بسیار دقت کنید چون خیلی از حضار ممکن است در افکار خود غوطه ور شوند و یا حواسشان پرت شده و قسمتهای عمده ای از سخنرانیها را از دست بدهند Listening carefully and paying attention to the examples mentioned by the speakers can help us stay organized and attentive گوش کردن با دقت همراه باتوجه به مثالهای ذکر شده توسط سخنرانان میتواند به ما کمک کند در داشتن تمرکز و هوشیار بودن.

While writing down the points, don’t forget to highlight and underline the key issues to remember them later on as they have been stressed by the speakers and you can then bring them up in class discussions در هنگام یادداشت کردن نکات, فراموش نکنید تا از تکنیکهای خط کشیدن و برجسته کردن نکات کلیدی استفاده کنید چون آن موارد توسط گوینده مورد تاکید قرار گرفته اند و از این طریق شما آنها را به خاطر داشته و بعدا میتوانید در جلسات بحث کلاس مطرح کنید Using abbreviations when preparing a summary of the lectures is a great idea to ensure you will be able to catch up with the lecturers speed با استفاده از اختصارات شما در هنگام تهیه خلاصه یک سخنرانی قادر خواهید بود تا خود را به سرعت گوینده و خطیب برسانید A good, general rule of thumb is to put your cellphone on silent mode to put distractions like incoming messages away while attending a lecture to fully absorb the materials discussed یکی از راههای مناسب و به اصطلاح قانون سر انگشتی / مبتنی بر تجربه و توصیه شده قرار دادن گوشی تلفن همراه بر روی حالت بی صدا میباشد تا از مواردی همچون پیامهای ارسالی حواس پرت کن برای مدتی راحت باشید و مطالب مورد بحث را دریافت و از آنها بهره ببرید.