پیغام برای مسافران هتل

آیا تا بحال تجربه این را داشته اید تا برای یکی از نزدیکانتان که در هتلی بسر میبرد پیغامی بگذارید؟ ویا بالعکس, هنگامیکه در هتلی اقامت دارید و از قسمت پذیرش با شما تماس گرفته میشود و پیغامی را که فردی برای شما ارسال کرده است برای شما بازگوئی کنند؟ درست است که با وجود امکانات صوتی و تصویری گسترده امروزی از قبیل تلفنهای همراه هوشمند که به شما اجازه میدهند از سرتاسر جهان با دیگران در تماس باشید زندگی در جهان مدرن راحت تر و در دسترس تر شده است, و با وجود رومینگ بین المللی همواره گوشی موبایل شما قابلیت دریافت پیام را دارید, ولی با این حال مفید است و به اصطلاح ضرری ندارد تا با جملات و مفاهیم پیغام گذاشتن برای مسافران هتلها آشنا شویم.

It is beneficial to know how to leave and take messages سودمند است که بدانیم چطور برای دیگران پیغام بگذاریم و یا اینکه از پیغامهای ارسالی برایمان آگاه شویم و آنها را دریافت کنیم Hello? I would like to speak to Mr. Nili. He’s a guest سلام. ببخشید میخواستم با آقای نیلی صحبت کنم که در هتل شما اقامت دارد I’ll ring that room for you … I’m sorry. He’s not answering. Would you like to leave a message اجازه بدهید تا به اتاق وی وصل کنم … متاسفم. در اتاق نیستند. مایل هستید تا برایشان پیغامی بگذارید؟ Yes, please tell him Mansour called. I’ll meet him at the hotel at two P.M this afternoon بله, لطفا به ایشان بگوئید که من وی را در هتل امروز ساعت دو بعد از ظهر ملاقات خواهم کرد.

You already are familiar with the future tense, aren’t you? We can use future with will or won’t and the base form of a verb to talk about future plans شما زمان آینده را بخاطر دارید؟ مگر نه؟ برای ساختن زمان آینده و صحبت درباره وقایعی که در آینده روی میدهند از will یا won’t به همراه گونه اصلی افعال استفاده میکنیم I will call back tomorrow من فردا مجددا تماس میگیرم Will you meet me at the restaurant آیا شما من را در رستوران ملاقات خواهید کرد؟ We won’t be able to join you for lunch ما قادر نخواهیم بود تا با شما ناهار صرف کنیم Will they take their car to the motel آیا آنها اتوموبیلشان را به هتل خواهند برد؟ / motel همانطور که میدانید هتلی است با فضای پارکینگ برای میهمانان.

هنگامیکه نمیتوان کاری را در زمان آینده استفاده کرد از will not استفاده میکنیم که مترادف can’t در زمان حاضر است Remember that you can use be going to plus simple present as well as present continuous to talk about the future tense بخاطر داشته باشید که شما میتوانید از زمان حال ساده و همچنین be going to استفاده نمائید تا درباره زمان آینده صحبت کنید I’m going to call again at six o’clock in the afternoon من مجددا با شما ساعت 6 بعد از ظهر تماس میگیرم They’re meeting at noon at the hotel آنها ظهر در هتل ملاقات دارند He arrives on Iran Air Flight 15 tomorrow او فردا با پرواز ایران ایر و با شماره پانزده وارد میشود Contractions of will not is won’t اختصار will not همانطور که میدانید won’t خواهد بود.

Please tell him I will call back later لطفا به وی بگوئید من بعدا تماس میگیرم Please give him this message: I will not be at the hotel until after 6:00 لطفا این پیغام را به وی برسانید: من تا قبل از ساعت 6 به هتل نخواهم رسید Could you please tell the concierge I will need a dinner reservation for four at the restaurant tonight at 8:00 میخواستم لطفا از پذیرش هتل درخواست کنید برای چهار نفر در رستوران امشب ساعت 8 شام جا رزرو کنند Please tell him I won’t be able to pick him up at the airport before 6:00 لطفا به وی بگوئید که من نمیتوانم قبل از ساعت 6 او را در فرودگاه سوار ماشین کنم Please don’t forget to bring your laptop to the meeting لطفا فراموش نکنید که لپ تاپ خود را به جلسه بیاورید.