آشنائی مجدد با افراد

خیلی وقتها مردم در صف خرید و یا در فروشگاهها به یکدیگر برمی خورند و متوجه میشوند که یکدیگر را میشناسند و پس از رد و بدل شدن چند جمله و عبارت و صحبت از اعضاء خانواده و محل کار بیاد می آورند که همدیگر را کجا دیده اند. شاید هم پس از چند دقیقه متوجه شوند که اصلا یکدیگر را نمیشناسند و کلا یک اشتباه رخ داده است. خیلی وقتها در چنین مواردی از زمان ماضی نقلی استفاده میشود مثلا وقتی که فردی میگوید کسی را دیده است و یا قبلا با وی ملاقاتی داشته است. در بسیاری از مکالمات روزانه مردم از اختصارات استفاده میکنند چون درواقع چنین مکالمات و محاوراتی حالی غیر رسمی و دوستانه دارد. اختلافات جزئی بین زمان گذشته ساده و ماضی نقلی هم در چنین مکالماتی جالب توجه است.

Getting reacquainted with someone can prove to be an interesting topic to discuss آشنائی مجدد با مردم از آندسته موضوعات جالب برای بحث کردن است Hey, have you met him راستی, آیا وی را ملاقات کرده اید؟ No, I haven’t خیر I’d like you to meet him میخواستم شما با وی ملاقات کنید You look familiar, have we met before شما چهره تان آشنا بنظر میرسد. آیا ما همدیگر را تاکنون ملاقات کرده ایم؟ I don’t think so گمان نکنم I know! last month we sat next to each other at the theater حالا یادم آمد. ماه قبل در تئاتر کنار همدیگر نشسته بودیم. Oh, that’s right. How have you been درسته. حالتون چطوره / چه خبرها / همانطور که ملاحظه میکنید, از فعل ماضی نقلی در این نمونه مکالمه استفاده شده است.

هر جا که خواستید از فردی بپرسید آیا تابحال همدیگر را دیده اید از ساختار Have we met before استفاده کنید. As you remember, we can use the present perfect tense to talk about an indefinite time in the past while the simple past tense is used to talk about a definite or specific time همانطور که بیاد دارید, از زمان ماضی نقلی برای بیان زمانی در گذشته نامعلوم استفاده میکنیم درحالیکه از زمان گذشته ساده برای بیان زمانی قطعی و مشخص دز گذشته استفاده میشود I’ve met him twice من او را دوبار ملاقات کرده ام. درواقع از زمان ملاقاتها سخنی به میان نیامده است We met in 1390 and again in 1391 ما همدیگر را در سال 1390 و برای بار دوم در سال 1391 ملاقات کردیم.

Have you met our new teacher آیا شما معلم جدیدمان را ملاقات کرده اید؟ Yes, I have بله I met him in the office this morning من وی را در اداره امروز صبح ملاقات کردم Have you been to his class before آیا در کلاس درس او تابحال شرکت داشته اید؟ No, I haven’t. I am new at this school خیر. من در تازه به این مدرسه آمده ام Have you eaten in the new school restaurant آیا تابحال در رستوران مدرسه جدید غذا خورده اید؟ No, I haven’t. Is it good خیر. آیا غذایش خوب است؟ Have your classmates spoken with the school director آیا همکلاسیهای شما با مدیر مدرسه / دانشکده صحبت کرده اند؟ Have you seen the new science lab آیا شما تابحال از آزمایشگاه علمی جدید بازدید داشته اید؟

Dear teacher, I have always remembered your wonderful art classes معلم عزیز, من همواره کلاسهای خیلی خوب هنر شما را بخاطر دارم I have decided to send you a thank-you note and message to say hello بهمین خاطر تصمیم گرفته ام تا پیام و پیغام تشکری برای شما ارسال کنم و عرض سلامی داشته باشم We have not seen each other in years ما چند سال است که همدیگر را ندیده ایم So let me tell you what I have been up to بگذارید برای شما بگویم که در این مدت به چه کارهائی مشغول بوده ام I am living in Tehran right now من الان در تهران مشغول زندگی هستم I have moved back to Isfahan to visit my relatives من به اصفهان بازگشته ام تا با بستگانم دیداری داشته باشم.