ادامه بحث دادن انعام

در ادامه درس قبل, در این بخش نیز به ادامه بحث دادن انعام به کارکنان و پرسنل اماکنی همچون هتلها می پردازیم چون شما نیز ممکن است روزی در یک کشور خارجی با این مقوله برخورد کنید که کی و کجا و چه مبلغی به عنوان پاداش و انعام پرداخت کنید. البته لازم نیست که خیلی به این موضوع فکر کنید و در طول مدت سفر خود دائما روی مبلغ انعام تمرکز کنید و ذهن خود را با این موضوعات مشغول کنید ولی دانستن حتی نکات ریز در طول سفر میتواند به شما در داشتن خاطرات خوب کمک کند. بعضی وقتها به هنگام تاکسی سوار شدن هم ممکن است فکر کنید که آیا لازم است تا در هنگام پیاده شدن مبلغ کرایه را رند کنید و یا اینکه از خود راننده سوال بپرسید. سعی میکنیم در این درس به بعضی از چنین سوالاتی پاسخ دهیم.

In some countries, restaurants almost always add a service charge to the check, so you don’t have to leave a separate tip در برخی از کشورها, رستورانها به صورتحساب مبلغی را به عنوان هزینه سرویس اضافه میکنند و شما دیگر لازم نیست تا مبلغی جداگانه به عنوان انعام بپردازید In some other regions however, a service charge is only added for groups of six or more people این درحالیست که در برخی نواحی دیگر, هزینه سرویس فقط در شرایطی محاسبه میشود که تعداد مشتریان از شش نفر بیشتر باشد. So it’s a good idea to look carefully at your check بنابراین نظر خوبی است که به صورتحساب خود با دقت بیشتری نگاه کنید. Of course these issues should not be looked at in a complicated way

البته این مسایل را نباید خیلی پیچیده نگریست In certain countries, you always are expected to tip taxi drivers around 10% of the taxi fare در کشورهای بخصوصی از شما انتظار میرود که به رانندگان تاکسی مبلغی حدودا ده درصد کرایه را به عنوان انعام بپردازید. However, in dozens of other countries, you don’t usually tip them. Instead, you can round off the fare and say, keep the change ولی در ده ها کشور دیگر شما نیازی نیست تا به رانندگان انعام بپردازید و کافی است تا مبلغ کرایه را رند کرده و به آنها بگوئید تا بقیه مبلغ را نزد خود نگاه دارند. Now let’s face another situation where you are in a hotel. What about the porter who carries your luggage? How much are you supposed to pay him

حال بیائید با موقعیت دیگری مواجه شویم که در آن شما در یک هتل اقامت دارید. آیا شما بایستی به باربری که به شما در حمل اثاثیه و چمدانتان کمک کرده است انعام بپردازید؟ چقدر انعام باید به وی پرداخت کنید؟ So after all these discussions and questions and answers, what should travelers do? One good way to find solutions is to check the internet for information on tipping customs before you leave پس بعد از همه این بحث ها و سوالات و جوابها, مسافران باید چکار کنند؟ یک راه حل این است تا با استفاده از اینترنت از رسوم انعام دادن قبل از شروع مسافرتتان اطلاع حاصل کنید. As the famous saying goes, when in Rome, do as the Romans do. But remember, you never have to tip if the service is terrible

به قول معروف خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. ولی به خاطر داشته باشید که شما هرگز لازم نیست تا هنگامیکه سرویس ارائه شده بد باشد انعام بدهید. Can you answer this question? Suppose you are going to stay in a very good five-star hotel in a European country for six days. How much should you tip the maid who cleans your room and how much are you supposed to tip the porter who helps you carry your luggage when checking in and out آیا میتوانید به این سوال پاسخ دهید؟ تصور کنید که شما قصد دارید در یک هتل خیلی خوب پنج ستاره اروپائی به مدت شش روز اقامت کنید. به خدمتکاری که اتاقتان را مرتب میکند و باربری که به شما در هنگام ورود و خروج کمک میکند چه مقدار انعام بهتر است بپردازید؟