لغتهای پریدن و جهش کردن

لغتهائی از قبیل پریدن و جهش کردن از روی چیزی شاید در نگاه اول ما را به یاد بازیهای دوران کودکی بیندازد ولی میتوان از منظر ادبی هم به این مترادفها نگاه کرد. مثلا در هنگام مطالعه سریع تیترها و ستونهای روزنامه هم ممکن است که شما ناگهان از روی مطالب به سرعت عبور کنید و به اصطلاح از برخی مطالب پرش کنید و متوجه حضور آنها در بین خبرها و سطرهای متون نشوید. لطفا توجه کنید که از منظر معنا شناسی و بررسی مفاهیم کلمات, الزاما داشتن دسترسی به لغتنامه و در اختیار داشتن تعدادی از کلمات و لغات مترادف و هم معنا به مفهوم انتخاب بهترین گزینه نیست و حتی برخی از نویسندگان چیره دست هم در موارد متعدد ترجمه دچار اشتباه شده و شاید نتوانند بهترین معادل را برای متون بیابند.

Three verbs that we are going to have a glimpse at are Hop, Skip, and Jump سه فعلی که امروز قصد نگاهی اجمالی به آنها را داریم عبارتند از این سه فعل که همه به معنی و مفهوم پریدن و جهش کردن میباشند As you can guess, despite similarities in meaning, from the aspect of lexicon there could be some delicate differences among them اما همانگونه که میتوانید حدس بزنید, علیرغم شباهتها از مفهوم معناشناسی تفاوتهای کوچکی میتواند بین آنها وجود داشته باشد In order to have a better interpretation, let’s arrange and order the words as Hop, then Skip, and finally Jump به منظور داشتن تفسیر بهتری از آنها, این کلمات را به این صورت مرتب میکنیم, ابتدا Hop, سپس Skip, و سرانجام Jump

Maybe these verbs would bring back some of the good old memories in childhood and with classmates when playing with other kids شاید این افعال یادآور خاطرات خوب و قدیمی دوران کودکی و با همکلاسیها باشند در هنگام بازی با دیگر بچه ها These are action verbs as well اینها هم افعال حرکتی میباشند Let’s check out their definitions and bring some examples بیائید به اتفاق یکدیگر به بررسی معانی آنها و همچنین ارائه چند مثال بپردازیم When a person Hops, it means that they jump with one foot or maybe a series of jumps using one foot هنگامیکه یک فرد می پرد Hops به معنی این است که وی یا یک پا یک قدم می پرد یا چندین قدم ولی باز هم با یک پا پریدن انجام میشود Maybe even they are stable in their position شاید هم آنها در محل خود ثابت هستند For animals, remember that rabbits hop since they jump forward using their both feet درباره حیوانات مانند خرگوش هم در نظر داشته باشید که آنها به سمت جلو می پرند Hop با هر دو پایشان.

Skip is also a kind of jumping forward, in a light, cheerful manner and by stepping from one foot to the other فعل جهیدن Skip هم نوعی پرش میباشد همراه با خوشحالی به سمت جلو و از یک پا به پای دیگر Even small children who play games together happily skip rope حتی کودکان خردسال هم با یکدیگر با شادی طناب بازی میکنند They jump over the rope as they move it under their feet with each step آنها با هر گام که از روی طناب می پرند آن را از زیر پای خود رد میکنند Skip also has another literary meaning which is to avoid noticing something when you are in a hurry or when you intentionally decide to not choose something فعل Skip یک معنای ادبی دیگر هم دارد به معنی اینکه وقتی شما در حال عجله هستید متوجه چیزی نشوید یا آگاهانه از انتخاب چیزی منصرف شوید.

I just skipped the op-ed in newspaper من ستون مقاله را در روزنامه ندیدم و از آن گذشتم Thanks but I will skip the desert after lunch متشکرم ولی پس از ناهار دسر میل ندارم Finally we get to the verb Jump that means pushing and moving the body forward in the air using legs در خاتمه به سراغ فعل پریدن Jump میرسیم که به مفهوم به جلو پریدن در هوا با استفاده از پاها میباشد For instance you can jump onto the step مثلا شما میتوانید بر روی سکو و پله بپرید To wrap up and remove ambiguities concerning using Hop, Skip, or Jump, when wanting to describe a quick movement in the same place with one foot or both feet, the verb Hop seems correct to choose به منظور خاتمه بحث و برطرف کردن ابهامات درباره این سه فعل به مفهوم پریدن, در هنگامیکه در سر جای خود ایستاده و با یک پا یا هر دو جهشی انجام میشود از Hop استفاده میشود While talking about moving forward, the second verb seems Ok to use در هنگام پریدن به سمت جلو, انتخاب فعل دوم صحیح است Finally, for further movement ahead, Jump is the verb to go سرانجام در هنگام پرش بیشتر به سمت جلو, انتخاب فعل Jump مناسب است.