مکانها برای فعالیتهای ورزشی

آیا شما علاقه دارید برای انجام فعالیتهای ورزشی و بدنی به باشگاه بروید و یا در منزل به تقویت جسم خود بپردازید؟ عادت داشتن به راه رفتن های طولانی خوب است و یا بد؟ در چه مکانهائی بیشتر آرامش دارید تا به تفریح و ورزش پرداخته و استرس را از خود دور کنید؟ آیا با استفاده از زمان حال استمراری میتوان درباره فردی که هم اکنون درحال ورزش کردن است سخن گفت؟ بنظر شما رفتن به باشگاههای ورزشی و استخر شنا در طول هفته بهتر است و یا آخر هفته؟ آیا بخاطر دارید که از چه نکات گرامری استفاده نمودیم درباره انجام فعالیتهای عادتی؟ آیا با ترجمه لغاتی مانند باشگاه ورزشی, پیست دو و میدانی و زمین فوتبال آشنا هستید؟ تفاوتهای بین زمان حال ساده و حال استمراری را چطور باید بیان کرد؟

There are many places for physical activities in the community در جامعه فضاهای زیادی برای انجام فعالیتهای بدنی وجود دارد I usually play soccer / football at the athletic field next to the school من معمولا در زمین ورزشی کنار مدرسه فوتبال بازی میکنم The present continuous tense is usually used for actions in progress and future plans همانطور که بیاد دارید زمان حال استمراری برای بیان کارهائی که هم اکنون در حال انجام هستند و همچنین برنامه هائی که در آینده بوقوع می پیوندند بکار برده میشود. I’m making dinner right now من الان مشغول درست کردن شام هستم They’re swimming at the pool in the park آنها مشغول شنا کردن در استخر پارک میباشند.

He’s meeting his friends for lunch tomorrow او فردا دوستانش را برای صرف ناهار ملاقات خواهد کرد. درواقع این الگوی جمله برای بیان صرف وعده های غذائی با هدف انجام کارهای تجاری و برگزاری جلسات نیز بکار برده میشود I am meeting some of my colleagues and CEOs from other companies for dinner tomorrow evening من فردا شب جلسه کاری و شام را با چند تن از همکارانم و مدیران عامل دیگر شرکتها خواهم گذراند. حال ممکن است شما بپرسید که پس زمان حال ساده را کجا بکار ببریم, در مواقع انجام کارهای مرسوم روزمره routines و بر حسب عادت I make dinner and wash the dishes at least twice a week من حداقل دوبار در طول هفته شام درست میکنم و ظرفها را میشویم.

They usually swim at the pool on Fridays آنها معمولا روزهای جمعه برای شنا به استخر می روند He hardly ever meets his friends for dinner او به ندرت دوستانش را برای صرف شام می بیند He can’t answer the phone right now. He is taking a shower at the moment او نمیتواند جواب تلفن را بدهد چون در حال دوش گرفتن است. How often do you go walking? At least three times a week چند وقت یکبار به پیاده روی میروید؟ حداقل سه بار در هفته We are playing tennis this weekend ما آخر این هفته تنیس بازی می کنیم He lifts weights twice a week او دوبار در هفته وزنه برداری تمرین میکند. I’m making lunch, can I call you back الان دارم ناهار درست میکنم. میشه بعدا تماس بگیرم؟

همانطور که ملاحظه میکنید, ظرافتهای زیادی بین زمان حال ساده و حال استمراری وجود دارد و دقت به آنها میتواند در ادای جملات گرامری صحیح به شما کمک کند. مهم نیست که قصد دارید تا در کلاسهای تدریس خصوصی شرکت کنید و یا در آموزشگاهها ثبت نام نمائید, با دقت به نکات دستور زبان بخش بزرگی از مشکلات در جمله سازی رفع خواهد شد. Hey, where are you off to سلام, کجا داری میروی؟ I’m going to the gym دارم به باشگاه میروم Don’t you usually go there on the weekends معمولا آخر هفته ها به باشگاه نمیرفتید؟ Yes, but not this weekend چرا. ولی آخر این هفته نه How come چطور مگر؟ Because this weekend I’m going to the beach چون آخر این هفته به کنار دریا میروم.