استفاده از صفات

صفات به ما کمک میکنند تا جملات بسیار خوبی ساخته و در آنها راجع به افراد و چیزها صحبت کنیم. درواقع صفتها توصیف کننده کلمات هستند و شدت یک چیز را بیان میکنند. مثلا هنگامیکه میگوئیم هوا خیلی سرد است, خنک بودن بیش از حد هوا را با استفاده از کلمه سرد بیان میکنیم. صفات همچنین در ارتباط با ضمائر هم کاربرد دارند. We can use adjectives to describe and identity people and things درواقع تغییر دادن کلمات و ضمائر با استفاده از صفات میسر و ممکن خواهد شد. Adjectives are mainly used to modify nouns . In other words modification is made possible by the use of adjectives in both speech and in writing هم در گفتار و هم در نوشتار میتوان از صفات برای توصیف کلمات بهره برد.

Adjectives describe nouns and pronouns همانطور که قبلا عرض شد, صفات به منظور توصیف اسامی و ضمائر بکار برده میشوند They can go after the verb be or before a noun در مورد مکان استفاده صفات در جمله ها باید عرض کرد که آنها میتوانند بعد از فعل بودن Be و یا قبل از یک اسم استفاده شوند. این مثالها این نکته گرامری را بهتر مشخص میکنند Jack is famous. Jack is a famous actor from France جک مشهور است. او بازیگری مشهور و اهل فرانسه میباشد. میتوانیم از حروف تعریف A / An استفاده کنیم هنگامیکه صفت مورد استفاده در جملات ما به یک اسم مفرد اشاره دارد. He is a great singer from Brazil. It is an excellent computer او یک خواننده خوب اهل برزیل است و آن یک کامپیوتر عالی است.

به برخی دیگر از صفات توجه کنید که همگی آنها مثبت بوده و ترجمه شان خوب و عالی است Great, excellent, wonderful, fantastic, terrific درواقع مثلا هنکامیکه قصد دارید تا رضایت و نظر مثبت خود را از یک چیز بیان کنید, میتوانید از این صفات استفاده نمائید. آیا میتوانید بر روی یک برگ کاغذ چند صفت را بنویسید و با ترکیب کردن آنها با چند اسم جملات جدید و خوبی بسازید؟ Can you write some adjectives on a sheet of paper and make new sentences through combining them with a few names این یک گوشی تلفن همراه جدید و بسیار عالی میباشد This is a new cell-phone. It is fantastic مایکل یک نقاش بسیار خوب است. به آثارش نگاه کنید Michael is an artist. He is excellent. Look at this paintings

آلیس یک سرآشپز خیلی معروف است Alice is a chef. She’s very famous من دیروز مشغول گوش کردن به سخنان فردی بودم که درحال توصیف یک نویسنده بود Yesterday, I was listening to someone describe a writer آیا شما جان را میشناسید؟ خیر؟ واقعا؟ او را نمیشناسید؟ او یک پزشک معروف است. او اهل کجاست؟ اهل ایتالیا میباشد. Do you know John? No. You don’t know? For real? He is a famous doctor. Really? Where is he from? He is from Italy در مواردیکه اطلاعات شخصی مورد بحث است مثل نام و نام خانوادگی, ملیت, زادگاه و شهری که در آن زندگی میکنید, از کلمات زیر استفاده کنید When providing personal information, you can easily make use of the following words and nouns

Nationality, birthplace, hometown او اصالتا اهل هندوستان است اما ملیت او روسی میباشد. او یک پاسپورت روسی هم دارد He is originally from India, but his nationality is Russian. He has a Russian passport as well دوست من اهل اصفهان است ولی اصفهان زادگاه وی نمیباشد. او در شیراز بدنیا آمده است My friend is from Isfahan but it isn’t his birthplace. He was born in Shiraz او در تبریز بدنیا آمده است ولی در حال حاضر در شهر مشهد زندگی میکند و در همان شهر هم بزرگ شده است He was born in Tabriz but his hometown is Mashhad. He grew up there من دیروز به یک مکالمه گوش میکردم و نام و ملیت و مشاغل گویندگان را یادداشت کردم I was listening to a conversation yesterday and wrote down the names, occupations and nationalities of the speakers