انتظارات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی

داشتن برداشت صحصح از بازار کار در هر مقطع میتواند بسیار حادز اهمیت باشد و این مطلب بخصوص در رابطه با فارغ التخصیلان دانشگاهی در مقاطعی همچون کارشناسی, کارشناسی ارشد و همچنین دکترا پررنگ تر جلوه مینماید. شاید بسیاری از افرادی که پس از اتمام تحصیلات در مفظطع متوسطه و پیش دانشگاهی و با اخذ مدرک دیپلم دبیرستان و یا هنرستان فنی و حرفه ای خود وارد دانشگاه شده اند و از پس آزمون کنکور بر|آمده اند این انتظار را داشته باشند که میتوانند پس از فارغ التحصیلی شغل مناسب و با درآمد بالائی برای خود پیدا کنند. این طرز فکر حتی در بسیاری دیگر از کش.رها وجود دارد و خیلی از افرادی که در مقطع لیسانس درس میخوانند شاید در این اندیشه هستند که کارشناسی برای آنها مرحله آموزشی کافی میباشد.

According to a new study, access to a job requiring college-level skills is crucial in the labor market but there is another angle to this research which reveals for many college graduates higher-income jobs might be elusive especially at BA level بر اساس یک پژوهش جدید, دسترسی به برخی مشاغل ارتباط مستقیمی با میزان تحصیلات آکادمیک در رده لیسانس دارد ولی جنبه دیگری از این تحقیق نمایانگر این مطلب است که برای بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی یافتن مشاغل با درآمد بالا ممکن است دشوار بنظر برسد, به ویژه در مقطع کارشناسی Naturally, completing a four-year college education is like the first goal for many high school students but while holding their BA, landing the dream job might be difficult

طبیعتا, به پایان رساندن دوران آموزشی چهار ساله اولین هدف برای خیلی از دانش آموزان دبیرستانی میباشد ولی یافتن شغل ایده آل با مدرک کارشناسی ممکن است کمی دشوار بنظر برسد It seems that many undergraduate students might not be able to demonstrate the skills required in terms of literacy and numeracy for the job market and convince the entrepreneurs to hire them immediately after graduation بنظر میرسد که بسیاری از فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی از آموزش و تجربه و دانش فنی مورد نیاز برای قانع ساختن کارآفرینان جهت استخدام فوری آنها پس از فارغ التحصیلی برخوردار نیستند Therefore, for some people, finding their top-paying job might seem like a mirage sometimes

از اینرو این امکان وجود دارد تا برای برخی افراد, یافتن شغل پردرآمد برایشان مانند سراب جلوه گر شود On the one hand, in many countries the number of college graduates is increasing and on the other hand, one out of five graduates might fail to demonstrate skills expected from BA graduates از یکطرف در بسیاری از کشورها بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی اضافه شده است و از آنطرف از هر پنج دانشجو, یک نفر ممکن است تا قادر نباشد میزان مهارتهای مورد انتظار از فارغ التحصیلان مقطع لیسانس را عرضه نماید High earnings might not be necessarily equal to the college degrees held by the candidates or for how long they have been studying درآمد بالا ممکن است الزاما به مدارک دانشگاهی افراد و یا مدت زمان تحصیلاتشان وابسته نباشد.

Although having years of hands-on experience is a key, possessing strong literacy and numeracy skills matter as well گرچه بهره مندی از سالها تجربه عملی حائز اهمیت میباشد, برخورداری از معلومات و آموزش مناسب و همچنین توانائی تفسیر آمار و داده ها و قدرت تحلیلی هم مهم هستند Being equipped with these two seems paramount in order to thrive in the labor market, as credentials alone will not be that workable these days مجهز بودن با این دو مولفه بسیار مهم هستند جهت پیشرفت در بازار کار چون صرفا داشتن مدرک ممکن است امروزه چندان به کار نیاید Policymakers in the area of education should encourage college graduates to better prepare themselves for the job market

مسئولین در حوزه آموزش بایستی فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای هر چه بهتر آماده سازی خود جهت بازار کار ترغیب نمایند Unless college graduates earn the skills required for top-paying jobs, there is a risk of malemployment for them چنانچه فارغ التحصیلان آکادمیک از مهارتهای لازم برخوردار نباشند, این ریسک برای آنها وجود دارد تا در مشاغلی به کار مشغول شوند که به تحصیلات به مراتب پائین تری نیاز دارند So, better skills and finer wages fall on the same continuum از اینرو, مهارتهای بهتر و درآمد بیشتر در یک طیف قرار دارند In some cases, mal-employed college graduates might even earn about the same as high school graduates در برخی موارد, فارغ التحصیلان دانشگاهی که در مشاغل غیر مرتبط و یا با مدارک بالاتر از حد مورد نیاز استخدام میشوند ممکن است نسبت به فارغ التحصیلان دبیرستان به یک میزان حقوق دریافت کنند Therefore, it is preferable for the college graduates with bachelor’s degree to work in college-level positions از اینرو ترجیحا فارغ التحصیلان دانشگاهی بهتر است تا در مشاغلی استخدام شوند که برای موقعیتها و سطوح دانشگاهی تعریف شده اند.