روشهای مرسوم مطالعه

تصور کنید که شب امتحان است و شما بایستی خود را برای فردا که در آن آزمونی سخت دارید آماده نمائید. طبیعتا در چنین مواردی واکنش دانشجویان و دانش آموزان با یکدیگر متفاوت خواهد بود چون بدون شک میزان آمادگی آنها با یکدیگر برابر نیست و مثلا افرادی هستند که کاملا در آرامش هستند و با یک مرور سطحی به نمرات عالی دست پیدا خواهند کرد و از آنطرف اشخاصی که زمان و وقت کافی برای مطالعه در طول ترم و سال تحصیلی صرف نکرده اند مضطرب و نگران خواهند بود. آیا تاکنون به مطالعه مقالاتی پرداخته اید که در آنها به جدیدترین و موثرترین و کارآمد ترین روشهای مطالعه و درس خواندن اشاره شده است؟ آیا تابحال از تجربیات خود و دیگران برای بهتر امتحان داده بهره برده و به دیگران هم سفارش کرده اید؟

When it comes to taking a test or an exam, a variety of solutions and methods can be mentioned and suggested and various people have different ideas on how effective studying habits are هنگامیکه صحبت از شرکت کردن در یک تست و امتحان دادن به میان می آید, روشها و پیشنهادات متنوعی را میتوان ارائه داد و افراد مختلف نظریات متنوعی را هم در ارتباط با موثر بودن عادات مطالعه بیان میکنند A common and not very effective way to prepare for an exam is the so called all-nighters which means staying awake and up until the very morning and studying for the test, and generally the folks using this method lack enough sleep and appear on exam session extremely exhausted and sleepy

یکی از روشهای مرسوم و در عین حال نه چندان کاربردی این است که در شب امتحان تا دیر وقت و شاید هم تا صبح بیدار مانده و خود را برای امتحان آماده کرد و افرادی که از این روش استفاده میکنند عموما در سر جلسه امتحان به حالی بسیار خسته و خواب آلود ظاهر خواهند شد In contract, smart people and students would rather make the habit of studying throughout the term and making proper notes when they are in classroom and paying close attention to the instructors and university professors در طرف مقابل, دانشجویان مستعد در طول ترم به مطالعه پرداخته و هنگامیکه در کلاس هستند به یادداشت برداری پرداخته و همه توجه خود را به مدرسین و اساتید دانشگاه اختصاص میدهند.

Please note that the more and better you study, the finer grades too you will obtain لطفا توجه کنید که هرچقدر بهتر و بیشتر مطالعه کنید, نمرات بهتری هم دریافت خواهید کرد But the point is that different topics demand having different studying methods اما نکته در اینجاست که موضوعات مختلف نیازمند روشهای مطالعه مختلفی نیز هستند Some people may have a wonderful memory and while listening to their teachers in classroom, they might not even need to make notes and they memorize lessons easily برخی افراد ممکن است از حافظه عالی برخوردار باشند و در کلاس هنگام گوش کردن به معلمین بدون نیاز به یادداشت برداری به حفظ کردن دروس میپردازند.

But not everyone is a genius which explains why most people are recommended to take the standard studying habit of making notes while being in the classroom, briefly reviewing the lessons when they return home in the afternoon or during the weekends اما از آنجائیکه همه افراد نابغه نیستند, به اکثر مردم توصیه میگردد تا از روش توصیه شده یادداشت برداری در کلاس و همچنین مرور مختصر دروس در بعد از ظهر و یا هنگام بازگشت به منزل و یا در طول آخر هفته استفاده نمایند This way, not only will you have time to have fun, relax and hang out with friends and family, but you can get good marks on exams too بدین ترتیب شما نه تنها در امتحانات از نمرات خوبی بهره مند خواهید شد, بلکه فرصت کافی برای استراحت و تفریح درکنار اعضاء خانواده و دوستان را نیز خواهید داشت.