استعمال دخانیات ممنوع

شاید هنوز هم برخی افراد باشند که از مضرات واقعی کشیدن سیگار و استفاده از دخانیات مطلع نیستند ولی نکته حقیقی این است که سیگار کشیدن به هر نوع و اندازه ای میتواند مضر باشد و برای سلامتی افراد زیانبار است. بر طبق یافته های پزشکی صدها ماده سمی و خطرناک در دود سیگار وجود دارد و حتی آنهائیکه که در کنار افراد سیگاری قرار دارند نیز به نوعی در معرض این مواد خطرناک قرار میگیرند. شکی در این قضیه نیست که سیگار کشیدن مضر است و بهتر است اگر شما هم از آن استفاده میکنید هر چه سریعتر این عادت زشت و ناپسند را ترک کنید تا هم به روح و جسم خود شادابی مجدد ببخشید و هم به دیگرانی که در کنار و نزدیکی شما قرار دارند و زندگی میکنند لطف و محبتی کرده و آنها هم مسلما از تصمیم شما استقبال میکنند.

People who smoke might always have this question on their minds that how they can quit افرادی که سیگار میکشند ممکن است همواره این سوال را در ذهن خود داشته باشند که چگونه میتوانند ترک کنند Even from financial aspect, smoke quitters will be better off compared with others who still smoke cigarettes حتی از لحاظ مالی افرادی که سیگار کشیدن را ترک میکنند از دیگر سیگاریها در وضعیت مالی بهتری قرار دارند Some people are still looking for a simple solution to put cigar away برخی افراد هنوز به دنبال راه حلهای آسان میگردند تا سیگار کشیدن را ترک کنند There are two matters to consider in this respect, the first one is readiness and the second one is willingness to quit smoking and both are significant

دو نکته در اینجا وجود دارند و هر دوی آنها حائز اهمیت میباشند که عبارتند از داشتن اشتیاق و آمادگی در جهت ترک مصرف دخانیات Even heavy smokers already are aware of this fact that smoking is harmful to their health but they state that they might still need time to make a brave decision and quit smoking حتی افرادی که زیاد از دخانیات استفاده میکنند آگاه هستند که سیگار برای سلامتی آنها مضر میباشد ولی عنوان میکنند که هنوز زمان آن تصمیم گیری بزرگ برای ترک دخانیات را پیدا نکرده اند Please note that being determined is the way to go and say no to smoking once and for all لطفا توجه کنید که راه حل مصمم بودن است و اینکه یکبار برای همیشه به سیگار کشیدن نه بگوئید.

To be honest there are no benefits in smoking cigarettes and the only gains would be yellow teeth, bad breath, feeling weak and old and getting sick frequently and that others will try to keep their distance when smokers speak صادقانه که صحبت میکنیم هیچ منفعتی در کشیدن سیگار وجود ندارد و تنها چیزهای بدست آورده را میتوان دندانهای زرد و نفس بد بو و احساس ضعف و پیری و همچنین مبتلا شدن به انواع بیماریها و اینکه دیگران از افراد سیگاری در هنگام صحبت کردن دوری میکنند A great idea to quit smoking is having and outlining a clear plan to gradually cut down on the number of the cigarettes to smoke a day and when reaching the time and deadline, absolutely abstaining from lighting even one more cigar

یک ایده خیلی خوب برای ترک سیگار تدوین و تهیه یک برنامه شفاف برای ترک میباشد بدین معنی که به مرور از تعداد نخهای سیگار در روز کاست و هنگامیکه موعد مقرر و زمان مشخص شده در برنامه رسید حتی یک عدد سیگار دیگر دود نکرد Please note that smoking is terrible to the lungs and respiratory system لطفا توجه کنید که سیگار کشیدن برای ریه ها و سیستم تنفسی بسیار مضر میباشد It is extremely important to take decisive measures and never return to smoking after quitting بسیار حائز اهمیت میباشد تا با اقدامی قاطع پس از ترک سیگار هرگز به سمت آن باز نگشت You need to be and remain committed to your success in quitting cigars شما بایستی متعهد به موفقیت خود در ترک سیگار باقی بمانید.