طب سوزنی و خواص درمانی آن

در کنار داروهای رایج و استاندارد که توسط کارخانجات و شرکتهای معتبر داروسازی در سرتاسر جهان تهیه و ساخته میشوند, طب سنتی و سوزنی که ریشه در فرهنگ شرق آسیا و دارای قدمتی چند صد و یا حتی چند هزار ساله دارد نیز توسط بیماران و مردم دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. ظاهرا در این روش قدیمی ولی کاربردی درمانی, سوزنهای نازک و کوچکی در قسمتهای مختلف بدن به آرامی فرو برده میشوند و متخصصانی که در این امر دارای تجربه میباشند از خواص درمانی آن سخن بسیار گفته اند. در خیلی از موارد طب سوزنی را به جهت تسکین دردهای افرادی که از آرتروز و کمردرد و گردن درد رنج میبرند مورد استفاده قرار میدهند و کم کم به تعدادا افرادی که از این روش درمانی ولی در عین حال تخصصی استفاده میکنند افزوده میشود.

Many benefits have been counted in relieving pain via using acupuncture منافع بسیاری در استفاده از طب سوزنی در جهت تسکین درد برشمرده شده است When acupuncture is administered properly, tension can be lowered in the applied areas and blood circulation will be done better and faster هنگامیکه طب سوزنی به نحوی صحیح مورد استفاده قرار میگیرد, در مناطق اعمال شده تنش کاهش میابد و گردش خون تسریع و بهتر صورت میپذیرد It might not heal all illnesses in the world but you might consider giving it a try and then you can assess the outcomes ممکن است که تمامی امراض در جهان را درمان نکند ولی شما میتوانید آنرا امتحان کرده و خود به ارزیابی نتایج آن بپردازید.

If you are afraid of the tiny needles, please rest assured that they do not hurt چنانچه شما از سوزنهای ریز کمی ترس دارید, لطفا آسوده خاطر باشید که آنها درد نخواهند داشت The treatment session could take some minutes or up to an hour or so and you usually lie down on a bed relaxing and even a gentle piece of music could play during the therapy and gently some needles are inserted into your skin in various locations based on your pain and symptoms جلسه درمانی ممکن است چند دقیقه و یا تا حدود یکساعت بطول بینجامد و شما با آرامش بر روی یک تخت استراحت میکنید و سوزنها به آرامی در نقاط مختلف پوست شما وارد میشوند, بر اساس مناطق درد و علائمی که بروز کرده اند.

After an hour or so, the needles are removed بعد از حدود یکساعت سوزنها بیرون آورده میشوند Usually pain is relieved in the back area معمولا درد در نقاط پشت و کمر بهبود پیدا میکنند It is estimated that around two thousand years ago, acupuncture was originated in China تخمین زده میشود که طب سنتی حدود دو هزار سال قبل در چین پدید آمد Based on theories of treatment, acupuncture can lead to balance and stimulation in the affected areas بر اساس تئوریهای درمان, طب سنتی میتواند منجر به تعادل و تحریم مواضع مورد درمان گردد That is why it can be compared with massage به همین دلیل است که طب سنتی را میتوان به ماساژ تشبیه کرد.

As stated above, therapeutic aspects of acupuncture are associated with increased blood circulation همانگونه که در قسمت بالا ذکر شد, مشخصات درمانی طب سنتی را در ارتباط با افزایش گردش خون میدانند It can help clogged blood veins operate smoothly and more lively همچنین میتواند به رفع گرفتگی رگهای خونی منجر شود و آنها را بهتر و شادابتر کند It is highly recommended to seek services of a reputable and professional acupuncturist who has years of experience and considered knowledgeable in the profession بسیار توصیه میگردد تا از خدمات درمانی یک متخصص طب سنتی استفاده شود که در کار خود دارای آگاهی و علم و تخصص و سالها تجربه میباشد.