بازیهای رایانه ای تفریح هستند یا ورزش

بنظر شما بازیهای رایانه ای تفریح به حساب می آیند و یا میتوان آنها را جزو ورزشهای ذهنی به حساب آورد و محسوب کرد؟ در جهان امروز بازیهای کامپیوتری را میتوان تقریبا برای هر فردی و در هر موقعیت و سنی پیدا کرد ولی همانگونه که عرض شد شاید مبحثی جدی در بین کارشناسان در بگیرد درباره استفاده از بازیهای کامپیوتری به عنوان بخشی از برنامه های تفریحی و یا فعالیتهای ذهنی. آیا میتوان چنین تفریحات کامپیوتری را در کنار بازیهای فکری مانند شطرنج در نظر گرفت؟ شاید شما هم در لابلای خبرها شنیده باشید که مسابقاتی هم در کشورهای مختلف درباره چنین بازیهائی برگزار میشوند و به برندگان نیز جوایزی اهدا میگردد. بیائید به اتفاق یکدیگر از منظر جدیدی به بازیها و تفریحات رایانه ای نگاهی بیندازیم.

These days you may hear about competitions or leagues of videos games in different countries worldwide امروزه شما ممکن است درباره لیگها یا مسابقات بازیهای رایانه ای در کشورهای مختلف جهان خبرهائی دریافت کنید In fact, new competitions are being held worldwide with cash prizes given to the winners درواقع رقابتهائی در سطح جهانی برگزار شده و به برندگان نیز جوایزی اهدا میگردد But there is a point and that is not everyone agrees that videos games can be actually considered real sporting events ولی نکته ای در اینجا وجود دارد و آن این است که هر فردی با این قضیه موافق نیست که چنین رقابتهای بازیهای ویدیوئی را میتوان به عنوان مسابقات ورزشی در نظر گرفت.

Sports can be categorized as professional activities which are being recognized by organizations in countries worldwide and they can be considered parts of life and also income for the competitors but video games competitions are actually more fun than real events رقابتهای ورزشی را میتوان به عنوان بخشی از زندگی و رقابت حرفه ای شرکت کنندگان در کشورهای مختلف و حمایت شده توسط سازمانهای بین المللی که برای شرکت کنندگان درآمد نیز به همراه دارند محسوب کرد و بنابراین بازیها را نمیتوان به عنوان رقابت در نظر گرفت Suppose we are talking about basketball games, but you already know that not every event involves throwing a game into the net since computers now are used for the events

تصور کنید که ما درباره رقابتهای بسکتبال در حال صحبت هستیم ولی همانگونه که قبول دارید هر بازیکنی توپ را به درون سبد پرتاب نمیکند و کامپیوترها هم امروزه برای برگزاری رقابتها مورد استفاده قرار میگیرند Computer-held games are gaining popularity worldwide and people from all ages are taking part in the competitions رقابتهائی که بر اساس بازیهای کامپیوتری شکل گرفته اند روز به روز محبوب تر میشوند و مردم از اقشار گوناگون در این رقابتها شرکت میکنند Video games competitions involve two or more teams consisting of several professional gamers and they have managers as well, and they are from different neighborhoods, cities or countries and they wear clothes with their names on them as well

در رقابتهای ورزشی بازیهای رایانه ای, دو و یا چند تیم شرکت میکنند که از چند بازیکن حرفه ای به همراه مدیر برنامه هایشان تشکیل میشوند و از محله ها و یا شهرها و یا کشورهای مختلف می آیند و بر روی لباسهایشان اسامی آنها نوشته شده است They even have coaches giving them advice on how to win the games with the top scores آنها حتی دارای مربیانی هستند که به آنها توصیه هائی جهت بردن رقابتها با امتیاز بالا ارائه میکنند But the good thing about video games competitions is that there are no hitting or injuries or penalties اما نکته خوبی که درباره رقابتهای بازیهای رایانه ای وجود دارد این است که در آنها هیچ گونه ضربه و خطا و آسیب دیدگی و جریمه ای هم وجود ندارد.