آلودگی آبها و دریاها

آلودگی آبها در سطح جهان به مرز نگران کننده و خطرناکی رسیده است, بخصوص منابع آب شیرین که بشر برای زیست و ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. کافی است نگاهی به روزنامه ها و مجلات اینترنتی بیندازید تا از مشکلات بوجود آمده توسط خود انسانها باخبر شوید. خیلی از آلودگیهائی که در زمینه آب در سرتاسر جهان وجود دارد توسط خود ما انسانها بوجود آمده اند مانند انداختن زباله در مسیر رودخانه ها و استفاده بیش از حد از مواد پلاستیکی و رها کردن آنها در طبیعت چون همانگونه که مطلع هستید, چنین موادی برای مدت بسیار طولانی مثل صدها سال تجزیه نشده و به آلوده کردن خاک و زمین و همچنین سفره های آب زیر زمینی ادامه میدهند. بهتر نیست تا بیشتر درباره منابع محدود آبی در کشور خود و جهان بیندیشیم؟

Water pollution is a growing problem all over the world آلودگی آب مشکلی فزاینده در سرتاسر جهان است Even huge water reservoirs like oceans and rivers in many countries are these days contaminated with pollution and plastic bottles that people through into them امروزه حتی ذخایر عظیم آبی مانند اقیانوسها و رودخانه ها آلوده شده اند با موادی مثل بطریهای پلاستیکی که مردم آنها را به درون آب پرتاب میکنند But it is important to note that there are different sources of pollution when it comes to talking about water issues worldwide مهم است تا به مساله تعدد منابع آلوده کننده آب در سطح جهان توجه کنیم And unfortunately much of that originates from activities by people and happening on the ground and not in water

و متاسفانه بخش بزرگی از آن به دلیل فعالیتهای انسانها بر روی زمین و نه در آب صورت میپذیرد For example, you more than probably you have heard and read that oil is one of the major sources and causes of water pollution به عنوان مثال نفت یکی از بزرگترین عوامل و منابع آلودگی آب میباشد Oil spills have caused many problems in water canals آلودگیهای ناشی از نشت نفت در خیلی از آبراهها مشکلاتی ایجاد کرده اند Waste water from cities and factories too are nowadays a global challenge فاضلاب شهری و کارخانجات هم امروزه به عنوان چالشی جهانی درنظر گرفته میشود They travel into the rivers and seas and oceans through gutters and canals and drains and they can affect life on earth in tens of countries

آنها از مسیر کانالهای آب و فاضلاب و جویها به رودخانه ها و دریاها سرازیر شده و در دهها کشور زندگی را تحت تاثیر قرار میدهند Since the concept of industrialized agriculture was implemented several years ago, scientists have found that using fertilizers can also add to the pollution of soil and water از زمانی که ایده کشاورزی صنعتی در چند سال گذشته مطرح شد, دانشمندان دریافته اند که استفاده از کودها میتواند منجر به آلودگی آب و خاک گردد It might seem rather odd to believe at first glance but household garbage too can contribute to the water problems ممکن است در نگاه اول باورکردن این مطلب کمی سخت باشد ولی زباله های خانگی نیز میتوانند منجر به مشکلات آب شوند.

And once they enter seas and oceans, they can seriously hurt marine animals و هنگامیکه آنها به داخل دریاها و اقیانوسها نفوذ کنند میتوانند به طور جدی به زندگی حیوانات دریائی صدمه بزنند As mentioned earlier at the beginning of this article, plastic is the main culprit over here همانگونه که قبلا در ابتدای این مقاله عرض شد, پلاستیک در اینجا مقصر اصلی میباشد As you know, plastic is a synthetic material which does not break down easily when it is buried into the ground همانگونه که میدانید پلاستیک ماده ای مصنوعی است که به راحتی در زیر خاک تجزیه نمیشود Now when it enter seas, tons of toxic materials will float over water و هنگامه آن وارد دریاها میشود, چند تن مواد سمی بر روی آب شناور میمانند.