کارفرمایان و افراد خود ساخته در اقتصاد

افراد خوش فکری در همه فرهنگها و کشورها وجود دارند به نام کارفرمایان که به اقتصاد کمک کرده و موجب تحرک بخشیدن به چرخ اقتصاد کشورها می شوند. این افراد عموما صاحبان شرکتهای خرد و کلان و از بخش خصوصی می باشند و میتوانند در جهت ایجاد اشتغال, تامین و ساخت مسکن و موارد دیگری به دولتها و عموم مردم کمک نمایند. بسیاری از افراد مشهوری که در زمینه های مختلف علمی و آموزشی و بازرگانی در سطح جهانی مشهور هستند همین چند سال پیش از صفر و مقدماتی آغاز نمودند و با همت مضاعف و کسب علم و دانش و با درخواست تجربه و دانش از پیشکسوتان توانستند پس از مدتی به موفقیت دست یافته و به عنوان الگوئی برای بسیاری از جوانان و مردم تبدیل شوند.

Have you ever studied any articles or books or reports about self-made entrepreneurs آیا تابحال مقاله یا کتاب و یا گزارشی را مطالعه نموده اید در ارتباط با افراد کارفرمای خودساخته By the way, can you provide a good and clear definition of the term entrepreneur in here راستی آیا میتوانید تا تعریفی مناسب و واضح از کلمه کارفرما یا صاحب مشاغل و حرفه ارائه دهید؟ This person usually has a bright idea or a great product or a top notch service and in most cases has the required knowledge and skills چنین شخصی معمولا صاحب ایده ای جذاب و بکر و یا یک محصول عالی و یا خدمات برجسته ای می باشد و در اغلب مواقع از دانش و مهارتهای لازم نیز برخوردار می باشد.

Such a person and manager is frequently risk taker and has courage to take action and make decisions as well چنین شخص و مدیری غالبا فردی ریسک پذیر بوده و همچنین دارای شهامت برای تصمیم گیری نیز می باشد As a matter of fact, many people believe that professional self-made entrepreneurs have courage to turn dreams into reality and they have money and are not afraid of taking risks and dangers as well در واقع بسیاری از مردم بر این اعتقاد هستند که صاحبان مشاغل حرفه ای و خودساخته دارای شهامت هستند تا رویاهایشان را به واقعیت تبدیل کنند و از ریسک پذیری و خطرات نیز نمی ترسند.

Entrepreneurs have faith in their projects and believe in their talents and capabilities no matter how discouraging or disappointing things might look at the beginning کارفرمایان به پروژه هایشان اعتقاد دارند و به استعدادهایشان باور دارند و چنانچه در ابتدای امر اوضاع ناراحت کننده و مایوس کننده به نظر برسد آنها ناامید نمی شوند If you too would like to make progress in the business world and turn into a professional entrepreneur, you need to think long term and feel determined and committed to your job چنانچه شما نیز مایل هستید تا در دنیای تجارت پیشرفت کنید و به یک کارفرمای حرفه ای تبدیل شوید, بایستی به کار خود در داراز مدت بیندیشید و نسبت به حرفه خود متعهد باشید.

You must seem fully prepared and ready for some instant changes in the business world too شما همچنین بایستی خود را برای تغییرات سریع در جهان تجارت آماده کنید As the famous saying goes, a great innovation today may become obsolete tomorrow به قول معروف یک کار ابتکاری جالب امروز ممکن است فردا از رونق بیفتد You should get into the habit of adapting swiftly to the ever changing commercial world trends شما بایستی عادت کنید تا به سرعت خود را با تغییرات جهان تجارت وفق دهید The above mentioned points actually separate failure from success and successful managers keep them in their mind نکاتی که در بالا به آنها اشاره شدند باعث فرق بین شکست و پیروزی هستند و مدیران موفق آنها را در ذهن خود حفظ می کنند.

A lot of people might initially have bright ideas in their mind but since they are afraid to take risk and invest in some projects, they will never never experience becoming rich and successful خیلی از مردم ممکن است در ابتدا ایده های بسیار جالبی در ذهن داشته باشند ولی از آنجا که ریسک پذیر نبوده و در برخی پروژه ها سرمایه گذاری نمی کنند, هرگز موفق شدن و ثروتمند شدن را تجربه نخواهند کرد Successful entrepreneurs have common sense and good judgement and they are normally able to make good decisions in everyday situations کارفرمایان موفق دارای قدرت عقل سلیم و قضاوت صحیح و همچنین توانائی این را دارند که در موقعیتهای روزانه تصمیمات خوبی اتخاذ نمایند.