نیمه پر و یا خالی لیوان

شاید این یکی از کلیدی ترین و در عین حال تکراری ترین سوالاتی باشد که ممکن است از هر فردی تا بحال پرسیده شده باشد و طبیعتا پاسخها نیز بسیار با هم متفاوت می باشند. برخی افراد به اصطلاح همیشه نیمه خالی لیوان را در مواجهه با مشکلات و مسائل در زندگی می بینند و چنین افرادی بیشتر مواقع به بزرگ نمائی مشکلات پرداخته و ممکن است دچار یاس شوند, درحالیکه بعضی دیگر از مردم دارای روحیه قویتر و بهتری بوده و در اکثر واقع به نیمه پر لیوان نگاه می کنند که به معنی داشتن روحیه مثبت و قوی می باشد. بر اساس تجربه, این گروه از مردم نسبت به گروه اول از شانس موفقیت بیشتری در هنگام مواجه شدن با مشکلات در زندگی دارا بوده و زود روحیه خود را از دست نمی دهند.

Comparing perspectives on life and the challenges can help us discover how people cope with difficulties in their lives and take opportunities and make use of the chances and also we will be able to have a better idea about various attitudes on life and the everyday issues as they occur از طریق مقایسه نقطه نظرها در ارتباط با زندگی و چالشها میتوانیم دریابیم که مردم چگونه با مشکلات در زندگیشان مقابله می کنند و چطور از موقعیتها و فرصتها استفاده می نمایند و همچنین بهتر درخواهیم یافت تفکرات در ارتباط با مشکلات در زندگی را هنگامیکه آنها بروز می کنند Please have a look at a glass of water in your kitchen. Do you see the glass as half empty or half full? What does that say about your perspective on life

لطفا به لیوانی آب در آشپزخانه خانه خود نگاهی بیندازید. آیا شما آنرا نیمه پر و یا نیمه خالی می بینید؟ این مساله چه نکاتی را در ارتباط با چشم انداز و موقعیت زندگی شما بیان می کند؟ Although you might be surrounded by numerous problems and difficulties in your personal life, it is essential and highly recommended that you maintain a positive perspective in order to have better chances to succeed گرچه ممکن است شما در زندگی شخصی خود با مشکلات عدیده ای مواجه باشید, ولی ضروری است و بسیار توصیه میشود که دارای چشم انداز و نگاهی مثبت باشید تا شانس بیشتری برای موفقیت در اختیارتان باشد. Optimists and pessimists see and experience life and the world in a different way

افراد خوش بین و بد بین به زندگی و جهان به گونه متفاوتی می نگرند Have you ever wondered why some people feel down and defeated when faced with difficult situations, while others feel challenged and hopeful آیا هرگز از خود این سوال را پرسیده اید که چرا بعضی از مردم در هنگام مواجه شدن با موارد دشوار احساس یاس و نا امیدی می کنند درحالیکه دیگران با نشاط و با انگیزه هستند؟ These different reactions are due to how people interpret events – whether they think positively, from an optimistic viewpoint or negatively, from a pessimistic viewpoint. By the way, what is your general rule of thumb when it comes to facing problems and issues in your personal and business life

این عکس العملهای متفاوت نتیجه تفسیر مردم از رخدادها میباشند – چه مثبت اندیش باشند و از دریچه روشن به قضایا بنگرند و یا منفی نگر باشند و با دید منفی به قضایا نگاه کنند. راستی نقطه نظر و دیدگاه و راهکار شما در مواجهه با مشکلات در زندگی شخصی و کاری چیست؟ The difference between optimists and pessimists isn’t a difference in life experiences but rather in how people perceive and respond to problems اختلاف بین افراد مثبت اندیش و منفی نگر از نقطه نظر تجربیات زندگی نیست, بلکه در ارتباط با نحوه تفسیر و مشاهده و پاسخ دادن به مشکلات است And naturally these differences will lead to different perspectives in life و طبیعتا چنین اختلافاتی به دیدگاههای متنوع در زندگی می انجامد.