ایجاد تعادل بین کار و زندگی

داشتن و حفظ تعادل در زندگی و کار همواره جزو نکات مهم در یافتن آرامش می باشد, بخصوص در دنیای شلوغ و صنعتی امروزی که تقریبا همه مردم ساعات زیادی را هر روزه به کار خود اختصاص می دهند. بسیاری از مردم حتی ممکن است که اوقات کمتری را با خانواده سپری نمایند و بیشتر وقتشان را در اداره و محل کارشان بگذرانند که طبیعتا چنین روند کاری می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید. مهم است که همه ما بتوانیم بین محیط کار و خانواده نوعی تعادل ایجاد نمائیم تا از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کنیم. خیلی وقتها کار کردن زیاد باعث بروز ناراحتی های روحی و یا حتی جسمی میشود و ممکن است باعث دلخوری در نزد دوستان و اعضاء خانواده نیز گردد. ذکر نکاتی در همین زمینه میتواند مفید واقع گردد.

Can you suggest a few ways to enjoy life more and reduce the problems which are faced by many people in their everyday lives آیا شما میتوانید چند راهکار ارائه نمائید به منظور بهره بردن بیشتر از زندگی و همچنین کاستن از مشکلاتی که بسیاری از مردم در زندگی روزمره خود با آنها مواجه هستند؟ It is absolutely essential and highly recommended to find a balance between life and work قطعا ضروری بنظر می رسد تا بین کار و زندگی نوعی تعادل پیدا شود Are you burning the candle at both ends آیا شما از کار زیاد بسیار خسته شده اید؟ Do you feel you have no time for yourself آیا احساس می کنید که برای خود زمان در اختیار ندارید؟

Do you forget to call your family on birthdays or holidays آیا فراموش می کنید تا با خانواده در مواقع تاریخ تولد و یا تعطیلات تماس بگیرید؟ Have you stopped going out with friends because you’re too busy آیا به دلیل مشغله زیاد دیگر نمیتوانید با دوستانتان بیرون بروید؟ Do you have trouble relaxing and having fun آیا احساس می کنید که در استراحت کردن و داشتن اوقات فراغت دچار مشکل شده اید؟ Believe it or not, there are millions of people worldwide who experience the same types of questions and problems and many times, they are caused by busy urban life which is stressful and not allowing people to dedicate enough time to themselves and their family or create a balance

باورتان بشود و یا نه چنین مشکلات و سؤالاتی را میلیونها نفر از مردم جهان با آنها دست به گریبان هستند و دلیل اصلی زندگی پر فشار و استرس شهری میباشد که موجب شده است تا بسیاری از مردم به دلیل کمبود وقت نتوانند بین کار و زندگی خانوادگی خود تعادل برقرار نمایند But since many of us are living in major cities and encounter the same problems, we need to find some solutions that can help us reduce the problems and enjoy better lives و از آنجائیکه بسیاری از ما در شهرهای بزرگ زندگی میکنیم و از مشکلات مشابهی رنج میبریم, بایستی تا راه حلهائی بیابیم تا به ما در کاستن از مشکلات و لذت بردن از زندگی بهتر یاری رسانند Please have a look at the following guidelines and points to have some ideas in this regard

لطفا به نکات زیر توجه کنید که حاوی راهنمائیهائی در همین ارتباط میباشند If you recognize yourself and have a clear good idea about your life at home and work, you should remember to slow down and take more time for everything با داشتن برداشت و تصویر صحیحی از خود در محیط خانواده و کار, بایستی تا مقداری از کار کردن بکاهید تا برای کلیه امور زمان در اختیار داشته باشید Please note that living a balanced life is about integrating the many vital areas of your life. including your health, friends, family and work لطفا به این موضوع توجه داشته باشید که داشتن یک زندگی متعادل به منزله شامل شدن بسیاری از موارد ضروری زندگی شما از قبیل سلامتی, دوستان, خانواده و کار میباشد.

Here are some tips for restoring a healthy perspective در ذیل به نکاتی جهت داشتن یک چشم انداز صحیح در زندگی اشاره میشود First, remember to make time for the important people in your life اولین نکته این است که به خاطر داشته باشید تا برای افراد با اهمیت در زندگی خود وقت کافی در اختیار داشته باشید Stop over scheduling and spend quality time with friends and family از برنامه های بسیار فشرده پرهیز کنید و اوقات با ارزش خود را در کنار خانواده و دوستان سپری نمائید Don’t forget to drive and eat more slowly and relax more فراموش نکنید تا آرام تر غذا بخورید و رانندگی نمائید و استراحت بیشتری داشته باشید And don’t forget to turn your cell phone off sometimes و همچنین بعضی اوقات تلفن همراه خود را خاموش نمائید.