برنامه ریزی و اهداف برای زندگی

هر فردی طبیعتا در زندگی خود دارای برنامه ها و طرح های بخصوصی می باشد و مهم است تا بدانیم چگونه و با استفاده از چه روشهائی خواهیم توانست تا به آرزوهای خود در بلند مدت و کوتاه مدت برسیم. برای بعضی افراد ادامه تحصیل مهم ترین هدف به شمار می رود درحالیکه برخی دیگر به ازدواج و یا راه انداختن کسب و کاری جدید به عنوان اهداف مهم در زندگی خویش می نگرند. راستی برای شما کدامیک از اهداف تان ار دیگر برنامه ها مهم تر می باشد؟ آیا تا به حال به این مساله فکر کرده اید؟ دانستن اهداف در کنار شناختن راه های رسیدن به آنها و همچنین داشتن همت و تلاش مضاعف و همچنین بالا بردن میزان علم و آگاهی در همین زمینه می تواند به شما در رسیدن به آرزوهایتان کمک کنند.

It is very important that you create your life plan بسیار حائز اهمیت است تا شما در مورد زندگی خود برنامه ریزی کنید A famous saying goes, a goal without a plan is just a wish به قول جمله معروف, یک هدف بدون داشتن برنامه تنها یک آرزو می باشد If you have goals in your life, but no plan to complete them, you will not be successful چنانچه شما در زندگیتان دارای اهدافی می باشید اما برنامه ای برای رسیدن به آنها در اختیار ندارید, شما موفق نخواهید شد That’s why in order to have success in school, business, and your personal life, you need a life plan به همین خاطر است که به منظور توفیق در مدرسه, کار و تجارت و زندگی شخصی, شما بایستی دارای یک برنامه در زندگی خویش باشید.

A plan will help you turn your dreams into reality داشتن برنامه به شما یاری خواهد رساند تا رویاهایتان را به واقعیت تبدیل نمائید To create your life plan, ask yourself two questions: where am I going? and how will I get there به منظور ایجاد برنامه زندگی از خود دو سؤال بپرسید: به کدام جهت در حال حرکت هستم و اینکه چگونه به آنجا خواهم رسید؟ Now let’s explain a bit more about each of these two important phases in the lives of all of us حال اجازه بدهید تا در باره هر یک از این دو مرحله مهم در زندگی خود مطالبی را بیان کنیم In order to find answer to the first question, please follow the following steps به منظور یافتن پاسخ برای اولین سؤال, لطفا مراحل زیر را دنبال نمائید.

Create a life map – not an ordinary one, but a map of where you have been in your life and where those experiences can take you برای زندگی خود برنامه ای تدوین نمائید – نه فقط یک طرح و برنامه معمولی, بلکه برنامه ای که نشان می دهد شما در کجای زندگی خود قرار دارید و اینکه تجربیات زندگی شما به کدام جهت شما را سوق خواهند داد Write down the important events in your life over the past few years رخدادهای مهم زندگی خود در خلال چند سال گذشته را یادداشت نمائید You decide what is important شما خود تصمیم گیری نمائید که چه چیزی با اهمیت است It is different for everyone because priorities and attitudes are different among people and this is quote natural of course

برای هر فردی اولویتها فرق می کنند چون نگرشها نیز در بین افراد فرق می کنند و این البته امری طبیعی به شمار میرود For example, did you get a new job last year that you like it very much به عنوان مثال, آیا شما شغلی جدید در سال گذشته به دست آورده اید که آنرا بسیار دوست دارید؟ Did you pass an exam which in your opinion was very important for your career or education آیا شما در یک آزمون و امتحان موفق شدید که برای تحصیلات و یا شغل شما بسیار حائز اهمیت بوده است؟ Did you learn something interesting which you believe can help you later on آیا نکته ای جالب را فرا گرفته اید که به عقیده شما در آینده به یاری شما خواهد آمد؟

Did you get married? To see your life in the future, you should first look into your past آیا ازدواج کرده اید؟ به منظور نظاره کردن زندگی تان در آینده, شما بایستی در ابتدا به گذشته تان بنگرید Next, look carefully at your list of priorities, the past life events as well as the noted goals you would like to reach in the future سپس به لیست خود نگاهی بیندازید که شامل اولویتها, رخدادهای گذشته در زندگی تان و همچنین اهدافی که تمایل دارید در آینده به آنها نائل شوید Have your tastes changed over time آیا سلایق شما در طول زمان دچار تغییر شده اند؟ You should set your goals to achieve over the next weeks, months and years شما بایستی اهدافی را که در هفته ها, ماه ها و سالهای آینده قصد رسیدن به آنها را دارید مشخص نمائید.