بررسی تاثیرات اختراعات و ماشین چاپ

با بررسی تاثیر اختراعات و اکتشافات بر روی زندگی ما در قرن حاضر, خواهیم توانست تا بهتر به مقولات علمی بپردازیم و به ارزیابی مسائلی که در ارتباط با موارد مرتبط با دانش هستند مبادرت ورزیم. برخی از اختراعات به مردم کمک نموده اند تا با یکدیگر بهتر ارتباط برقرار نمایند, به عنوان مثال تلفن و تلفن همراه که با بهره گیری از آنها میتوان با دیگران در اقصا نقاط جهان ارتباط برقرار کرد و به طور شفاف و با کیفیت بالا به مکالمه پرداخت. بسیاری از اکتشافات در زمینه پزشکی مانند واکسن ها و قرص ها و کپسول ها توانسته اند تا به پزشکان در یافتن درمان بیماریهای سخت کمک کنند و به این ترتیب جان افراد بسیار زیادی را نجات دهند. آیا تابحال به مطالعه مقالاتی در این زمینه پرداخته اید؟ آیا به خواندن تاریخچه صنعت چاپ علاقه دارید؟

There are some inventions that help people communicate in words, which do you think was the most important اختراعاتی وجود دارند که به مردم کمک می کنند تا از طریق کلمات با یکدیگر ارتباط برقرار کنند, به نظر شما کدام یک از بقیه مهم تر است؟ Although today’s printers have made the job of having some documents and papers printed out and published like a piece of cake, but studying the history of the printing press can be very fun and at the same time quite educational and interesting گرچه چاپگرهای امروزی کارهائی از قبیل چاپ و انتشار مدارک و اوراق را بسیار آسان نموده اند, و به اصطلاح مانند آب خوردن است, ولی مطالعه تاریخچه دستگاه چاپ میتواند بسیار جالب و در عین حال آموزنده باشد.

If you asked a large number of people what the most important invention has been, many would say the wheel اگر از بسیاری از مردم بپرسید که به نظر آنها مهم ترین اختراع چه بوده است, خیلی از آنها پاسخ خواهند داد که جواب چرخ است It’s debatable which altered history more. But without a doubt, the printing press ranks within the top two or three inventions in history این مطلب قابل بحث است که کدام یک در تاریخ بیشتر تاثیر گذار بوده است ولی بدون شک, ماشین چاپ بین دومین یا سومین اختراع مهم در تاریخ قلمداد میشود Long before the telephone, the television, the radio, and the computer, the written word was the only way to communicate ideas to people in other areas

زمان زیادی قبل از تلفن, تلویزیون, رادیو و کامپیوتر, کلمات و لغات نوشته شده به عنوان تنها راه ایجاد ارتباط با مردم در دیگر نقاط محسوب میشد Until the sixth or seventh century, all books had to be written by hand تا قرن هفت و هشت, تمام کتابها بصورت دستی نوشته میشدند For that reason, very few books existed and, therefore, very few people read them به همین دلیل, کتابهای خیلی کمی وجود داشتند و بنابراین تعداد افرادی که آنها را مطالعه میکردند خیلی کم بودند In the sixth and seventh centuries, the Japanese and Chinese invented a way to print pages by carving characters and pictures on wooden or clay blocks and these were actually the very first printing materials being used by people at that time

در قرن هفت و هشت, چینی ها و ژاپنی ها روشی را برای چاپ صفحات اختراع کردند از طریق حک کردن علائم و نشانه ها و تصاویر بر روی سطوح چوبی و سفالی و درواقع این ها اولین مواد مورد استفاده در چاپ توسط مردم در آن زمان بودند They would put ink on a block and then press paper onto the ink, printing a page from the block آنها جوهر را بر روی سطوح بلوک قرار می دادند و بدین وسیله چاپ صفحات از طریق این بلوکها انجام می پذیرفت This process is technically called letterpress printing این فرایند از نظر تکنیکی چاپ از طریق فشردن حروف نامیده میشود The invention of this technique was a great advance in communication because each block could be inked many times and many copies of each page could be made

اختراع این روش پیشرفت بزرگی در زمینه ارتباطات به شمار میرفت به این خاطر که هر صفحه بلوکی را میشد به دفعات زیادی استفاده کرد و کپی های زیادی از هر صفحه میشد تهیه کرد Many books could now be made and therefore, many people could read the same book and a large number of copies could be prepared and sent to many cities very quickly به این خاطر کتابهای زیادی میتوانستند چاپ شوند . بنابراین خیلی از مردم قادر بودند تا به مطالعه یک کتاب یکسان اقدام نمایند و تعداد کپی های زیادی میشد تهیه کرد و به شهرهای زیادی و با سرعت ارسال نمود Then, the movable type was invented which led to printing books with more ease بعدها, روش چاپ با جابجائی حروف اختراع شد که منجر به چاپ کتب با سهولت بیشتر گردید.