میتوان از استرس و دغدغه معلمین نیز کاست

بسیاری از روانشناسان و نظریه پردازان در زمینه آموزش در همه مقاطع عمدتا بر این باور هستند که محصلین و دانشجویان نیاز به این دارند تا با فراغ بال و بدون هیچ گونه استرس و نگرانی و دغدغه تنها به امر آموزش و تحصیل خود همت گمارند و در جهت رشد و تعالی خود و همچنین تضمین نمودن مشاغل مورد نظر و ایده آل خود کوشا باشند. اما از آنسوی قضیه, همین مطلب عینا صدق میکند در زمینه آرامش روحی و روانی و فکری معلمین و مدرسین که آنها نیز بایستی تا صرفا بر آموزش و تعلیم و تربیت در مکانهای آکادمیک شامل مدارس و دانشگاهها متمرکز بوده و حتی المقدور به دور از دغدغه های روزمره در همه زمینه ها باشند. در زمینه آموزش موفق به محصلین بایستی این مطلب مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات پیش رو را برطرف نمود.