اهمیت و نقش آفرینی معلمین در زمینه تحصیل و آموزش نوین

شاید در نگاه اول نیاز به بیان عبارات ویژه ای نباشد در جهت ذکر ارج و مقام والای معلمین در زمینه آموزش و تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع گوناگون آموزش ابتدائی تا عالی اما همواره نقشی که این عزیزان ایفا میکنند دارای و واجد بالاترین مقام و احترام بسیاری میباشد. چه به لحاظ تعلیم و تربیت و چه از منظر آموزش محصلین برای ورود به جامعه و شکل دهی شخصیت و روحیه آنها به لحاظ نقش آفرینی و جستجوی مشاغل مورد نیاز و مهم در اجتماع. در این نوشته قصد داریم به برخی موارد اشاره داشته باشیم در زمینه نقش پر رنگ معلمین و مربیان آموزشی در کلاسهای درس و همچنین در حوزه آموزش و پرورش.

It is not overestimation should we say that teachers in effect rock in their careers and in the society from viewpoint of education شاید غلو نباشد که بیان کنیم معلمین در شغل خود و همچنین جامعه به اصطلاح در حقیقت کار بزرگ و طوفان به پا میکنند They properly manage to educate new generations of learned pupils to play creative roles in the societies worldwide آنها به نحو شایسته اقدام به تربیت نسلهائی میکنند برای نقش آفرینی سازنده در جوامع در سطح جهان There is no doubt that teachers and educators at every academic level deserve genuine thanks and gratitude شکی وجود ندارد که معلمین و مربیان آموزشی در هر مقطع آکادمیک مستحق یک تشکر و قدردانی حقیقی میباشند But in reality in many communities, they rarely get accolades for their valuable educational services and expertise

اما در واقعیت در بسیاری از جوامع از آنها بخاطر خدمات و تجربیات آموزشی ارزشمندشان به درستی تقدیر به عمل نمی آید Teachers truly matter in all communities worldwide and they contribute their lives, time, and knowledge to foster better education of people in countries in immeasurable ways معلمین حقیقتا ارزشمند میباشند در تمام جوامع جهانی و آنها عمر و وقت و دانش خود را وقف تربیت بهتر افراد در کشورها به نحوی غیر قابل شمارش مینمایند As a matter of fact, teachers can be called heroes به عبارت دیگر میتوان معلمین را به عنوان قهرمانان یاد کرد Compared with the compensation they get for their profession, teachers should be valued more since their jobs start before their students who can be considered a tough audience in the morning, and drag well into the afternoon and they do not look for acclaim

در مقایسه با میزان درآمدی که معلمین برای حرفه خود دریافت مینمایند, آنها بایستی بیشتر مورد ارج و قرب قرار گیرند از آنجائیکه شغل آنها در برابر دانش آموزان و محصلین به عنوان یکی از مخاطبان دشوار حتی در اوایل صبح آغاز میشود و تا پاسی از بعد از ظهر ادامه دارد و حتی آنها در جستجوی تشویق نیستند Teachers in new, innovative education are known to be good listeners of the students viewpoints and lessons presentation and also they are great coaches and mentors در زمینه آموزش نوین و خلاقانه, معلمین به عنوان شنوندگان خوب شناخته میشوند که به ارائه دروس و مطالب محصلین گوش فرا داده و همچنین نقش مربی و مشاور را ایفا میکنند Caring teachers worldwide even complement the roles played by parents via offering guidance and nurturing of personalities of their students معلمین دلسوز در سراسر جهان حتی به عنوان مکمل نقش والدین در زندگی دانش آموزان عمل میکنند از طریق ارائه راهنمائی و مشاوره و همچنین تربیت شخصیت محصلین خود.

Thus, the roles played by teachers far exceed sheer teaching at schools and universities از اینرو, نقشهائی که توسط معلمین در مدارس و دانشگاهها ایفا میشوند بسیار فراتر از مقوله آموزش و تعلیم میباشد Even when it comes to inspiring the learners, teachers come into play حتی در زمینه الهام بخشی به فراگیران, معلمین نقش آفرینی میکنند Even some professionals in interviews recall their teachers at school with admiration since they have truly made a big difference in their lives حتی برخی افراد حرفه ای در مصاحبه ها از معلمین مدارس خود به نیکی و با تمجید یاد میکنند از آنجائیکه آنها تاثیر بزرگی در زندگیشان داشته اند Teachers are known to reach out and seek the best talents in their students and they actually dig deep to nurturer their pupils skills معلمین به این عنوان شناخته میشوند که در جستجوی یافتن استعدادها در دانش آموزان خود میباشند و از طریق جستجو و کاوش به تقویت مهارتهای محصلین خود میپردازند.

In order to literally appreciate the role played by teachers, we need to look beyond the career as a mere trade and it is now evident that teaching and learning are not confined to the classroom setting and take place and continue at home and in the society at large as well به منظور قدردانی و ارزشیابی حقیقی نقشی که توسط معلمین ایفا میشود بایستی ما فراتر از مقوله یک کار و حرفه به مقوله تعلیم و آموزش نگاه کنیم و واضح است که این دو مطلب به محیط کلاس درس محدود نشده و ادامه آن در منزل و سطح جامعه در مقیاس بزرگتر نیز رخ میدهد In the academic world today, innovative teachers embrace new technology to offer wholesome, comprehensive learning opportunities to their students در فضای آکادمیک کنونی, معلمین خلاق با استقبال از فن آوری نوین به ارائه فرصتهای یادگیری جامع و در سطح بزرگتر به دانش آموزان خود مبپردازند.

In addition to parting knowledge to the learners, teachers manage to nurture healthy curiosity in pupils at every single level as well علاوه بر انتقال دانش و معلومات به فراگیران و شاگردان, معلمین میتوانند تا کنجکاوی سالم را در محصلین در هر رده ای تقویت نمایند In other words, teachers and trainers are like facilitators in the whole education process به عبارت دیگر, معلمین و مربیان را میتوان به مثابه تسهیل کنندگان در امر آموزش قلمداد نمود Making learning experiences in a meaningful manner is still another big task done by teachers ارائه تجربیات یادگیری به نحوی پر مفهوم را میتوان به عنوان وظیفه و کار مهم دیگر انجام شده توسط معلمین دانست The point is that teachers are more than say-all and be-all characters in academic settings and they can leverage technology and modern tools to offer a surplus of information to the students نکته در اینجاست که میتوان شخصیت و هویت معلمین را فراتر از مقوله تنها ارائه و بیان نمودن مطالب و اینکه فقط همان نکات وجود دارند در محیطهای آموزشی و آکادمیک قلمداد کرد و با بهره گیری از فن آوری و ابزارهای نوین میتوانند به ارائه حجم انبوهی از معلومات و آگاهی به دانشجویان بپردازند.