رد مؤدبانه پیشنهادهای غذائی

خیلی وقتها در میهمانیها و یا در مکانهای تفریحی و توریستی از قبیل هتلها ممکن است از ما دعوت شود تا با دیگر میزبانان غذا بخوریم و به ما غذاهای مختلفی تعارف می گردد که شاید برخی از آنها به مزاج ما سازگار نباشند و به اصطلاح از برخی از آن غذاها خوشمان نیاید. بعضی از افراد ممکن است دلایل پزشکی ارائه دهند, مثلا ممکن است که غذاهای خاصی با معده آنها سازگار نباشد و یا از یک طعم خاص خوششان نیاید. مهم است که بدانیم چطور خیلی مؤدبانه از میزبان تشکر کنیم و غذاهای ارائه شده را رد کنیم. با دانستن چند جمله و عبارت سودمند در این ارتباط خواهیم توانست ارتباط بهتری با دیگران در سر میز غذا داشته باشیم و همچنین بطور فعال در مکالمات شرکت کنیم و درباره غذاها ابراز نظر کنیم.

It is useful to know how to make an excuse to decline food مفید است که بدانیم چگونه عذری بیاوریم تا از صرف غذاها امتناع نمائیم You as a dinner guest may make an excuse to decline a certain type of food or dessert شما به عنوان میهمان سر میز شام ممکن است بخواهید تا عذری بیاورید و از خوردن یک غذا و یا دسر خاص امتناع نمائید Please help yourself این یک جمله بسیار مفید است که معمولا توسط میزبان گفته میشود و ترجمه آن این است: لطفا بفرمائید میل کنید Everything looks great! But I’ll pass on the chicken همه چیز عالی بنظر میرسد ولی من مرغ میل ندارم Don’t you eat chicken مرغ نمیخورید؟ Actually, no. I’m a vegetarian راستش نه. من گیاه خوار هستم.

I’m sorry. I didn’t know that ببخشید. من نمیدانستم It’s not a problem. I’ll have something else هیچ اشکالی ندارد. من از غذاهای دیگر میخورم Have a look at the following expressions. These are some sample sentences which can be used as excuses for not eating something نگاهی به عبارات زیر بیندازید. اینها عباراتی هستند که میتوانند استفاده شوند برای آوردن عذر هنگام نخوردن و رد کردن غذاها Coffee doesn’t agree with me قهوه به من نمیسازد I’m on a diet. I’m trying to lose weight من رژیم دارم. سعی دارم تا وزنم را کاهش دهم I don’t eat beef من گوشت گاو نمیخورم. بعضی از غذاها ممکن است از لحاظ مذهبی خوردنشان اشکال داشته باشد. در چنین مواردی بگوئید It’s against my religion

I’m allergic to chocolate من نسبت به شکلات حساسیت دارم I’m avoiding sugar من شکر نمیخورم I don’t care for broccoli من علاقه ای به خوردن کلم بروکلی ندارم Thank you, but I’ll pass since I am avoiding fatty, salty foods از شما ممنونم ولی من غذاهای پر چرب و پر نمک نمیخورم It is possible to make use of negative yes/no questions to confirm information you think is true میتوان از سوالات منفی با استفاده از آری/خیر استفاده کرد به منظور تائید نظری که شما فکر میکنید صحیح است Isn’t he a vegetarian? Yes, he is آیا او گیاه خوار نیست؟ چرا هست Didn’t you go on a diet last month? Yes, but I changed my mind آیا شما ماه قبل رژیم غدائی نگرفتید؟ چرا ولی نظرم عوض شد.

Don’t you love Italian food? Yes, it’s delicious آیا شما غذاهای ایتالیائی دوست ندارید؟ چرا خیلی خوشمزه هستند Wasn’t that a terrible dinner? Actually, no. I thought it was good به عقیده شما شام بدی نبود؟ راستش نه. به عقیده من خوب بود Aren’t you going to have cake آیا کیک نمیخورید؟ I’m sorry. I’m on a diet معذرت میخوام. رژیم دارم Why don’t you have some more tea چرا باز هم چای میل نمیکنید؟ در واقع این ساختار برای تعارف مواد غذائی به میهمانها مورد استفاده قرار میگیرد Why don’t we sit down در حقیقت این جمله بدین معناست که خواهش میکنم همه بفرمائید بنشینید. Didn’t you like your pasta? Actually, it was a little too spicy for me از ماکارونی خوشتان نیامد؟ راستش فلفلش برای من کمی زیاد بود.