عادات و آداب غذا خوردن

امروزه غذاخوردن و عادات غذائی به یکی از داغ ترین بحثهای روز تبدیل شده است چون بسیاری از مردم همواره در ارتباط با رژیمهای غذائی به صحبت مینشینند و به یکدیگر سفارشهائی ارائه مینمایند. نظر شما در این ارتباط چیست؟ چه نوع الگوی غذائی به نظر شما از بقیه مناسبتر و سالمتر میباشد؟ آیا بهتر است ما بیشتر از مواد غذائی مانند میوه و سبزیجات استفاده کنیم و یا اینکه نظر شما این است که با مصرف بیشتر موادی مانند حبوبات سلامتی خود را بهتر و بیشتر تضمین میکنیم؟ خیلی از دوستانی که در زمینه پزشکی به ارائه رژیمهای غذائی به مراجعان میپردازند درباره هرم های غذائی صحبت میکنند و این مطلب که چه مقدار باید از سبزیجات و میوه جات و غذاهای دریائی و پروتئین ها در هر روز استفاده کرد.

Have you ever read some articles on eating well آیا تابحال درباره خوب غذاخوردن مقالاتی مطالعه نموده اید؟ Let’s speak about food passions بیائید تا با هم درباره علاقات غذائی به صحبت بنشینیم. Do you know how to make an excuse to decline food آیا میدانید که چگونه با آوردن عذری از خوردن یک غذا انصراف بدهید؟ Discuss lifestyle changes صحبت کردن درباره تغییرات سبک زندگی What about describing local dishes نطرتان با صحبت در ارتباط با غذاهای محلی چیست؟ Usually there is a healthy eating pyramid معمولا یک هرم غذائی وجود دارد درباره خوردن غذاهای سالم The right balance of foods will keep you healthy and it is significant to pay attention to this balance in your eating habits and styles

تعادل صحیح غذاها شما را سالم نگاه خواهد داشت و مهم است که شما به این تعادل در عادات و سبکهای غذائی خویش توجه کنید It is better to take fats, oils and sweets rarely بهتر است که از چربیها و روغنها و همچنین شیرینیجات کمتر استفاده کرد Meat, fish, beans are better to be used 2-3 servings per day for protein and vitamins بهتر است مواد غذائی از قبیل گوشت, ماهی و حبوبات را دو تا سه وعده غذائی مصرف نمود به منظور دریافت ویتامینها و پروتئینها What about dairy products? It is recommended to have 2-3 servings per day for calcium نظرتان با مواد لبنی چیست؟ توصیه میشود که آنها را به دفعات 2 و یا 3 بار در روز به منظور دریافت کلسیم مصرف کرد.

It is a great idea to have fruits every day. 2-4 servings per day for vitamins and fiber عقیده بسیار خوبی است که ازمیوه جات به تعداد 2 تا 4 بار در روز به منظور دریافت ویتامینها و فیبر استفاده نمود What would you say about vegetables? 3-5 servings per day for vitamins and fiber seems like a great recipe نظر شما با مصرف سبزیجات چیست؟ مصرف سه تا پنج وعده سبزیجات در روز به منظور دریافت ویتامینها و فیبر یک دستور العمل خیلی خوب غذائی میباشد And we finally get to the bottom of the food pyramid, where bread, grains and pasta lie و سرانجام به پائین هرم غذائی میرسیم, جائیکه نان, غلات و پاستا / ماکارونی / قرار دارند.

Taking 6-11 servings of such ingredients per day is suggested for carbohydrates مصرف 6 تا 11 بار از چنین مواد غذائی در روز به منظور دریافت هیدروکربن ها توصیه میشود Now, please have a second look at the healthy eating pyramid above. Do you think it gives good advice? Can you please peovide your reasons حالا لطفا به هرم غذائی سالم بالا نگاهی دوباره بیندازید. به عقیده شما آیا نکات ارائه شده توصیه های خوبی هستند؟ لطفا دلایل خود را توضیح دهید. Didn’t you tell me you were avoiding sweets? I couldn’t resist! I had a craving for chocolate آیا شما به من نگفته بودید که دیگر شیرینی نمیخورید؟ راستش نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. خیلی اشتیاق و هوس داشتم که شکلات بخورم.