فراگیری لغات جدید به هنگام خواب

در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم, روشهای گوناگونی جهت فراگیری زبانهای خارجه توسط مولفین و مربیان و همچنین دانشمندان با تجربه ارائه شده اند و در بسیاری از مجلات و وبسایتهای آنلاین میتوان آنها را یافت. ولی برخی از این دسته گزارشها ممکن است در نگاه اول کمی عجیب و غیر قابل باور بنظر برسند ولی چنانچه مورد تائید آکادمیها و آزمایشگاههای علمی و افراد باصلاحیت رسیده باشند, شک و گمان ما هم تبدیل به یقین خواهد شد و آنها را باور پذیر میابیم. یکی از مقولات و مباحث چالش برانگیز که وارد محیطهای دانشگاهی هم شده است بحث فراگیری لغات و اصطلاحات به هنگام استراحت و در حین خواب میباشد. شاید شما هم قبلا با یکسری محصولات آموزشی در این زمینه آشنا شده و یا مطالعاتی هم داشته اید.

Recently, an interesting research has been carried out by the University of Bern indicating that it is possible for us to acquire and learn new vocabulary of a language when we are sleeping and then upon waking up, we shall be able to retrieve them. In fact, the same part of the brain which forms memories mediates in this case as well اخیرا, تحقیقی توسط دانشگاه برن به انجام رسیده که حاکی است ما در حین خواب قادر هستیم تا به فراگیری لغات یک زبان بپردازیم و به هنگام بیداری شدن نیز خواهیم توانست تا آنها را بیاد آوریم. بر این اساس قسمتی از مغز که وظیفه تشکیل خاطرات را دارد در این مورد نقش ایفا میکند.

Many people consider sleeping time unproductive and they wonder whether science can help consolidate learning during sleep بنا بر باور بسیاری از مردم, زمان خواب تقریبا سودی ندارد وآنها در این اندیشه هستند که آیا میتوان از زمان استراحت جهت تقویت یادگیری استفاده نمود According to the Swiss researchers, basic learning through sounds during sleep may be practical, though further complementary studies are required on complex verbal learning and acquisition of a new language such as English بر اساس دانشمندان سوئیسی, فراگیری در سطح مقدماتی از طریق اصوات در زمان خواب میتواند ممکن باشد, گرچه تحقیقات تکمیلی بیشتری در زمینه یادگیری کلامی پیچیده و آموختن زبانی جدید مانند انگلیسی مورد نیاز هستند.

Scientists believe that large proportions of the memories and our learning during awake time are generally reinforced and augmented as we fall asleep and that they eventually will get embedded in our brains محققین معتقدند که بسیاری از آموخته ها و خاطرات ما که در هنگام بیداری تجربه شده اند به هنگام خواب رفتن ما مورد تقویت قرار میگیرند و در خقیقت آنها در ذهن ما حک خواهند شد So they have made the theory that if our brain is able to replay the information already recorded in sleep, they can also facilitate new learning mechanism during sleep which will literally lead to the storage of information as well دانشمندان یک فرضیه را مطرح ساخته اند که مغز ما توانائی بازپخش معلومات در زمان خواب را دارا میباشد.

در ادامه, آنها سعی در تسهیل ساختن یک ساختار فراگیری در خواب هنگام را داشتند که سرانجام منجر به ذخیره سازی معلومات و دانش خواهد شد In this study, some German-speaking men and women participated در این تحقیق تعدادی از مردان و زنان آلمانی زبان شرکت داشتند The experiments focus on some instances technically known as “up-states” which researchers believe are the optimal moments for learning during sleep time because of the peaks in slow waves in the brain تحقیقات بر روی مواقعی تمرکز داشتند که از آنها تحت عنوان “لحظات بیداری” یاد میشود که محققین عقیده دارند زمان ایده آلی جهت فراگیری در هنگام استراحت میباشد, به جهت افزایش حضور امواج پائین در مغز.

During sleep, human brain cells are usually active for a short time and then go into a semi-inactive state and these two phases are constantly changing در هنگام خواب, سلولهای مغز معمولا برای مدتی کوتاه فعال بوده و سپس به حالتی نیمه غیر فعال میروند و این دو مرحله دائما در حال تغییر هستند The researchers observed and recorded brain activities of the participants through playing some meaningful vocabulary to them via audio voices as well as meaningless terms محققین با پخش فایلهای صوتی مربوط به کلمات با معنا و همچنین تعدادی لغت بدون مفهوم برای شرکت کنندگان اقدام به ثبت و بررسی عملکرد مغزی آنها نمودند These observations were made during brief controlled sleeping periods of time

این آزمایشات در خلال خوابهای کوتاه مدت به انجام رسیدند After waking up, the subjects were shown some words on papers and were asked to identify the familiar ones. They mostly recognized the ones already heard during their sleep compared with making random guesses پس از بیداری, به شرکت کنندگان کلماتی نوشته شده بر روی برگه های کاغذ ارائه شد تا آنهائیکه برایشان آشنا بود را تشخصی دهند. نتیجه این بود که در مقایسه با حدسهای تصادفی, تعداد کلمات آشنای بیشتری شناسائی شدند که در هنگام خوب آنها را شنیده بودند This study suggests that memory formation in sleep is governed by the same unit in mind which does learning vocabulary while being awake which is very interesting

این مطالعه نشان میدهد که قسمتی که در ذهن هنگام خوابیدن به تشکیل خاطرات میپردازد همان قسمتی از مغز است که در بیداری به فراگیری لغات اختصاص دارد و این بسیار جالب است Researchers contend that more research is required to prove and support their findings, however, according to the accomplished research, memory formation and learning new words can be considered a phenomenon taking place in both conscious and unconscious modes محققین بر این عقیده هستند که برای اثبات و تقویت تحقیقات آنها به مطالعات بیشتری نیاز است ولی طبق بررسیهای انجام شده, بنظر میرسد که پدیده های تشکیل خاطرات ذهنی و همچنین فراگیری لغات به حالتهای هوشیاری کامل و عدم آن مرتبط میباشد.