ریسک پذیری در کار و زندگی

آیا شما خود را فردی ریسک پذیر در زندگی و کار ارزیابی میکنید که برخی اوقات علیرغم نداشتن اطلاعات کافی و موثق درباره یک تصمیم گیری مهم به آن مبادرت میورزید و سپس به ارزیابی نتایج میپردازید و یا کاملا بالعکس فردی محتاط و دوراندیش هستید که از ریسک ها تا آنجا که میتوانید دوری میکنید و هیچ چیزی را به شانس و اقبال و تصادف واگذار نمیکنید؟ شاید ریسک پذیری را بتوان بیشتر در زمینه اقتصاد و تجارت و در محیط کار ارزیابی کرد تا در محیط خانواده و درباره مسائلی که به زندگی مشترک باز میگردند چون حتی در علم اقتصاد بطور مفصل به مقوله ریسک پذیری و خطر کردن در برخی موارد مانند تصمیمات عجولانه گرفتن پرداخته میشود و قصد داریم تا با یکدیگر در این زمینه به گپ و گفت پرداخته و نکاتی را ایراد نمائیم.

How can we define the concept of risk and being a risk taker in life and business چگونه میتوانیم مفهوم ریسک را توصیف کرده و تعریفی از ریسک پذیر بودن در زندگی و کار را ارائه دهیم Actually the concept and term is widely used in business, rather than personal life درحقیقت این مفهوم بیشتر در حوزه اقتصاد کاربرد وسیعتری نسبت به بخش زندگی شخصی دارد You more than probably have heard or read this statement a lot that some people are risk takers while others might avoid risks شما هم به احتمال زیاد تاکنون بسیار شنیده و خوانده اید که برخی افراد ریسک پذیر هستند درحالیکه دیگران از ریسک اجتناب میکنند But who is able to provide a clear definition of risk and how can we have other options and plans

اما چه فردی قادر است تا به تعریفی واضح از ریسک بپردازد و اینکه در کنار آن ما از چه موقعیتها و برنامه هائی میتوانیم استفاده کنیم Generally speaking, being a risk taker means to rely on luck and chance, even after doing all the calculations necessary for making a wise decision بطور کلی, میتوان اظهار داشت ریسک پذیری بدین مفهوم است که پس از انجام کلیه تحقیقها و کسب آگاهی درمورد تصمیم گیریها, به شانس و اقبال تکیه کنیم For instance, suppose you have enough money to buy only one car and there are two options on the market, and you are confronted with two brands and apparently both of them look promising and durable and beautiful but you just need to make your decision and pick one

به عنوان مثال, تصور کنید که شما مقدار کافی پول برای خرید یک خودرو را در اختیار دارید و در بازار تنها دو مدل مناسب برای شما وجود دارند و گرچه هردو خوب و زیبا و دارای کیفیت قابل قبول بنظر میرسند, اما شما تنها یکی از آنها را میتوانید انتخاب کنید و یک تصمیم بگیرید You see, sometimes what you might call as chance or luck or fate might affect the decisions all of us make in our life همانگونه که ملاحظه میکنید, برخی اوقات تصمیماتی که در زندگی خود اتخاذ میکنیم میتوانند برپایه چیزهائی باشند که میتوان از آنها به عنوان شانس یا اقبال و قضا و قدر نام برد It is generally accepted by the majority of people that the individuals who tend to be a bit risk taker, can have greater chances to succeed in the future

معمولا در بین مردم این مطلب قابل قبول است که افرادی که کمی ریسک پذیر هستند, میتوانند در آینده شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند Actually without taking a risk, you would never know the outcomes of your decisions, even if you tend to be very wise and smart درحقیقت, بدون روحیه ریسک پذیری, نمیتوان از نتایج تصمیمات آگاه شد, هر چقدر هم که شما مطلع و تیزهوش و آگاه باشید On the other hand, being too risk taker can lead to making egregious mistakes which might have terrible consequences even for a long period of time از طرف دیگر, ریسک پذیری بیش از حد نیز ممکن است منجر با اشتباهات فاحش شده و نتایج ناخوشایندی را برای مدتهای طولانی رقم بزند.