راههای عملی پس انداز

پس انداز و داشتن اندوخته مالی با همه ما از دوران کودکی وجود داشته اند چون مسائل مالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و همواره دغدغه اصلی همه افراد میباشند, چه آنهائیکه علیرغم سختکوش بودن از مشکلات مالی رنج میبرند و خواه آنهائیکه از تمکن مالی قابل قبولی برخوردار هستند. قلک را به یاد دارید؟ ما عادت داشتیم روزی چند تومان در آنها پس اندار کنیم و پس از مدتی مانند چند ماه آنها را شکسته و خوشحال از پولهای جمع شده آنها را برای خرید چیزهائی مانند بستنی و اسباب بازی خرج میکردیم. در اقتصاد مدرن امروز هم مساله پس انداز وجود داشته و حتی از خاطرات دوران کودکی ما فراتر رفته است, کافی است تا سری به بانکها زده و با شرایط نوین افتتاح حسابهای بانکی و استفاده از اینترنت بانک آشنا شوید.

Savings accounts of the banking world today and the boxes we used in our childhood to save up cash have some concepts in common حسابهای پس انداز دنیای بانکی کنونی و صندوقهای قلکی که در دوران کودکی از آنها برای پس انداز و ذخیره پول استفاده میکردیم با یکدیگر دارای مشترکاتی از لحاظ مفاهیم میباشند In effect, in both systems, children and people learn to put away some cash which they do not need at present and they save them up for the rainy day which can happen at any time and in every life and everywhere در حقیقت, در هر دو سیستم, خردسالان و مردم مقداری پول که در حال به آنها احتیاج ندارند را برای روز مبادا ذخیره میکنند که میتواند در هر زمان و هر مکان و هر زندگی رخ دهد.

But there is one thing and that is having good ideas in mind is one thing and implementing them in real life is something else اما نکته ای در اینجا وجود دارد و آن این است که داشتن ایده های خوب در ذهن یک چیز است و پیاده سازی آنها در زندگی حقیقی مساله ای دیگر است Even if you memorize the entire possible ways of saving up cash, but you spend money a lot, you are not a savvy businessperson حتی اگر شما همه راههای پس انداز پول را از حفظ باشید ولی در زندگی بسیار پر خرج باشید, شما یک تاجر مطلع نیستید People who are savvy investors, usually spend less than they earn and this helps them in the long run to have money for some emergencies in life which arise from nowhere suddenly

افرادی که در زمینه پس انداز خبره هستند معمولا کمتر از درآمد خود خرج میکنند و این در دراز مدت به آنها کمک میکند تا برای موارد فوریتی که میتواند در زندگی آنها ناگهانی بروز کند خود را آماده کنند Studying the latest financial reports published in daily newspapers and getting in touch with professional investors and financial consultants can be considered two good methods of learning more on saving up more and spending less دو راه برای پس انداز بیشتر و پرداخت کمتر را میتوان در مطالعه ستونهای مالی روزنامه ها و همچنین در تماس بودن با مشاورین حرفه ای امور مالی در نظر گرفت Even some recommendations regarding choosing the neighborhood to live in and selection of cars can matter as well

حتی برخی توصیه ها در ارتباط با انتخاب منطقه و محله زندگی و همچنین نوع انتخاب خودرو میتواند حائر اهمیت باشد Naturally, maintenance fees associated with owning a luxury car demands spending a lot of money on a monthly basis which is not a good idea for the beginners in financial world طبیعتا, هزینه های نگهداری خودروهای لوکس در هر ماه میتواند رقم قابل ملاحظه ای باشد که این خود برای افراد تازه کار در زمینه مالی توصیه نمیگردد If you have received your monthly salary recently, do not spend it all over some expensive gifts چنانچه به تازگی حقوق ماهیانه خود را دریافت نموده اید, همه آنرا برای خرید هدیه های گرانقیمت صرف نکنید.