خانه / 2017 / می

بایگانی ماهانه: می 2017

ضمائر و اسامی و رابطه آنها

ضمائر و اسامی همانگونه که میدانید از رابطه ای نزدیک با یکدیگر برخوردار هستند و شاید به جرات بتوان گفت که در کمتر مکالمه و یا متنی از هردوی آنها استفاده نمیشود چون درواقع لازم و ملزوم همدیگر میباشند. در مباحثی مانند مفرد و جمع و انتخاب ضمائر جانشین اسامی بایستی به چنین مقوله های گرامری توجه کافی را مبذول داریم. حتی ضمائر بر چند گونه هستند که به ترتیب به مطالعه و ارائه مثالهای مناسب اقدام خواهیم نمود از قبیل موصولی و فاعلی و مفعولی و همانگونه که عرض شد مهم است تا با انتخاب مناسب به ساختن جملات معنادار بپردازیم. درواقع اگر مجبور بودیم تا از استفاده از ضمائر پرهیز کنیم, میبایست تا اسامی مورد نظرمان را در عبارات چندین مرتبه تکرار کنیم که موجب اطناب در کلام میشدند.

Maybe you know a few tips on pronouns and their role in forming sentences but we are going to help you raise your knowledge about them شاید شما چند نکته در ارتباط با نحوه استفاده از ضمائر در شکل دادن جمله ها در ذهن خود داشته باشید و ما قصد داریم تا دانش شما را درباره آنها کمی کامل تر نمائیم Nearly everyone knows about this basic definition that pronouns are words that substitute for nouns تقریبا هر فردی از این تعریف مقدماتی آگاهی دارد که ضمائر کلماتی هستند که جایگزین اسامی میشوند There are different types of pronouns which can be used in writing and while speaking and it is necessary to be informed of the rules and regulations which govern their uses and roles in sentences

انواع متفاوتی از ضمائر وجود دارند که به هنگام مکالمه و نوشتار میتوان از آنها استفاده کرد و مهم است تا با قوانینی که بر نحوه استفاده از آنها دلالت و کنترل دارند نیز آشنا گردیم It is equally significant to avoid most common mistakes made by speakers when it comes to picking pronouns همچنین این مساله نیز به همان میزان با اهمیت است تا از اشتباهات کلی که توسط گویشوران به هنگام استفاده ضمائر مرتکب میشود پرهیز نمائیم Upon discovering how pronouns are paired or match with nouns, we will be able to make meaningful sentences به محض دریافتن این مطلب که ضمائر و اسامی چگونه با یکدیگر جفت و زوج میگردند و به اصطلاح با هم متصل میشوند, قادر به ساختن جملات بامعنای صحیح خواهیم شد.

The point is, the meaning of a pronoun can vary from one sentence to another نکته در اینجاست که معنای یک ضمیر میتواند از جمله ای به جمله دیگر تغییر کند In fact, pronouns definitions and roles are very versatile since they do not have unique identities of their own and their relationships with nouns will specify their roles in the sentences we make and use در حقیقت, توصیف و نقشی که ضمائر واجد آنها هستند گسترده میباشد چون آنها به خودی خود دارای هویتی ویژه در جمله ها نیستند و متناسب با ارتباطی که با اسامی دارا میباشند نقش مشخصی در جملاتی که آنها را میسازیم و استفاده میکنیم دارا میباشند Now, how can we choose the appropriate pronouns when writing a good essay

حالا, چگونه میتوانیم از ضمائر مناسب به هنگام نگارش یک مقاله خوب استفاده کنیم؟ In order to accomplish this goal, we must consider the word which the pronoun is replacing, that is technically known as antecedent به این منظور, ما بایستی کلمه ای که ضمیر جایگزین آن میشود را در نظر داشته باشیم که در اصطلاح فنی به آن مقدم میگویند The president delivered his speech on TV در این جمله The president مقدم است چون ضمیر به آن باز میگردد Since it is something that the pronoun refers to و His ضمیر میباشد Sometimes pronouns in sentences have no antecedents like it is raining بعضی اوقات در جمله ها ضمائر مقدم ندارند, مانند این مثال: الان دارد باران میباشد چون ضمیر It خود نقش فاعل را ایفا میکند.

From another category, pronouns are either singular or plural از نقطه نظر دسته بندی دیگر, ضمائر به صورت مفرد و یا جمع هستند As you can guess, singular pronouns replace singular nouns which name one person, place or idea or thing and plural pronouns replace plural nouns that represent more than one person, place, idea or thing همانگونه که میتوانید تصور کنید, ضمائر مفرد جایگزین اسامی مفرد که بر یک شخص, ایده, مکان و چیز اشاره دارند هستند و ضمائر جمع جایگزین اسامی جمع که بر افراد, چند چیز, چند مکان و ایده دلالت میکنند میباشند I, you, he , she, it, we, you, they من, تو, او, ما, شما, ایشان Them و us دو نمونه از ضمائر مفعولی و myself و ourselves به معنی خودم و خودمان از ضمائر موصولی هستند.

When you check out pronouns chart, you will find some pronouns which do double duty هنگامیکه به جدول ضمائر مینگرید, درخواهید یافت که برخی ضمائر دوگانه عمل میکنند For instance, you is used for both singular and plural cases به عنوان نمونه You هم در مواقع مفرد و هم جمع کاربرد دارد In some cases, the meaning of a pronoun is explained in a previous sentence در برخی مواقع, مفهوم یک ضمیر در عبارت قبلی مشخص شده است The apartment is very expensive and is in a remote neighborhood. I do not like it آپارتمان خیلی گرانقیمت بوده و در محله ای دوردست واقع شده است. من آنرا نمیخواهم Here, it, refers to the apartment that is already mentioned در اینجا it به آپارتمانی اشاره دارد که قبلا ذکر شده است.

ادامه نوشته »

عبارت حرف اضافه و جمله منفی

تابحال بیشتر در ارتباط با جملات و عبارات مثبت و همچنین سؤالی در زمان حال و گذشته به بحث پرداخته ایم و در این بخش قصد داریم تا به مقوله منفی کردن جملات و استفاده از زمانهای افعال بپردازیم. همه با با افعال کمکی آشنا هستیم و همچنین نحوه عملکرد آنها در جملات روزمره ای که در مکالمات و نوشتار خود استفاده میکنیم. از آنها میتوان در مورد منفی ساختن عبارات نیز استفاده کرد. همچنین مهم است تا بدانیم چگونه با استفاده از افعال مفرد و جمع و همچنین قرار دادن ضمائر مناسب و صحیح در ساختارهای کلمات از آنها عبارات درست و با معنا بسازیم. همچنین امروز به مساله عبارات حرف اضافه میپردازیم که بسیار مهم هستند و تقریبا نمیتوان گویشوری را یافت که در محاورات روزمره خود از آنها استفاده نکند.

After covering basic points on making and using positive statements, in this session we are going to focus on negative sentences and how we can use them in everyday speech پس از پرداختن مقدماتی به مقوله عبارات مثبت, در این جلسه بر روی این مساله تمرکز خواهیم داشت که چگونه از جملات منفی در گفتار روزانه خود بهره گیریم Generally speaking, you can form simple present-tense negative structure via adding do and does plus not to the sentences اگر به طور کلی صحبت کنیم, شما میتوانید در زمان حال ساده با استفاده از کلمات do و does به اضافه not به جمله هایتان منفی بسازید And they actually are added to the main verbs و درواقع آنها به افعال اصلی اضافه میگردند.

Please note that the helping verb does is always in singular form and used for he/she لطفا توجه کنید که فعل کمکی does همیشه به صورت مفرد و برای سوم شخص استفاده میشود Do is yet another helping word which can be paired with both singular subjects like I and you or with plural subjects like they فعل کمکی دیگری که میتواند هم با فاعل مفرد مانند I و You و همچنین جمع مانند They مورد استفاده قرار گیرد Do میباشد I do not have any cash in my pockets من هیچ پولی در جیبهایم ندارم They don’t own a house in this neighborhood آنها در این محله صاحب منزل نیستند So these are some sample negative sentences in simple present tense پس اینها چند نمونه جمله منفی در زمان حال ساده هستند.

The case when it comes to making negative sentences in the past is easy because all you need to form such sentences is adding the helping verb did plus not to both singular and plural subjects قضیه در ارتباط با ساختن جملات منفی در زمان گذشته آسان است چون به تنها چیزی که نیاز دارید افزودن فعل کمکی did به همراه not به فاعل مفرد و جمع در جملات میباشد He did not order pizza tonight او امشب پیتزا سفارش نداد They did not like the color of their apartment walls آنها رنگ دیوارهای آپارتمانشان را دوست نداشتند Now the only remaining thing is about negative future which is formed using will and shall combined with the familiar word not to the subjects in sentences

و الان تنها چیزی که باقی مانده است شاختن جملات منفی در زمان آینده میباشد که آنهم با افزودن افعال کمکی Shall یا Will به همراه کلمه آشنای Not به فاعل در عبارات میباشد He will not be able to drive tomorrow او فردا قادر به رانندگی نخواهد بود In certain cases, you may come across distractions from main sentences structures when reading a sentence which sound rather odd to you برخی موارد ممکن است با موضوعاتی کمی عجیب به هنگام خواندن یک جمله مواجه گردید که هواس شما را از قالب جمله اصلی پرت کنند Such distractions might sound as if they were irrelevant to the overall meaning and concept of the statements and they just show up all of a sudden and might distract your attention

چنین موارد به ظاهر گیج کننده ای ممکن است با معنا و مفهوم کلی ساختار جملات بی ارتباط بنظر برسند و آنها در عبارات ناگهان ظاهر شده و ممکن است که توجه شما را منحرف نمایند As you know, it is important to make an agreement between subject and verb in a sentence and when such distractions appear, try to cross them out in your mind to fully figure out the meaning همانطور که میدانید, مهم است تا در جملات بین فعل و فاعل مطابقت ایجاد شود و در مواقعی که با چنین موارد به ظاهر گمراه کننده ای مواجه میشوید, آنها را در ذهن خود خط بزنید تا کاملا متوجه معنا و مفهوم شوید In many cases, distractions consist of prepositional phrases در بسیاری از موارد آیتمهای گیج کننده از عبارات حرف اضافه تشکیل میگردند.

The department store, with hundreds of staff and ten branches nationwide, is the main business here فروشگاه زنجیره ای که در سطح کشور دارای ده شعبه و همچنین صدها نفر کارمند میباشد به عنوان تجارت مهم در اینجا شناخته میشود As you can observe, the descriptive phrase acts like distraction here because main structure talks about the significance of the store همانگونه که ملاحظه میکنید, عبارت توصیفی ممکن است حواس ما را از جمله اصلی که بر اهمیت فروشگاه دلالت دارد منحرف کند As mentioned, ignore distracting phrases and find the true subject-verb pairs in the sentences همانگونه که عرض شد, از موارد گمراه کننده بپرهیزید و زوج و دوتائی فعل و فاعل را در جملات بیابید.

ادامه نوشته »

افعال ثابت و متغیر در عبارات

شاید افرادی هم که زیاد با مباحث گرامری سر و کار داشته باشند بعضی مواقع در شناسائی و مشخص نمودن اجزای عبارات دچار مشکل و سردرگمی شوند چون مواردی وجود دارند که میتوانند منجر به اشتباه گردند. به عنوان مثال ممکن است که تمامی اجزاء جمله از قبیل صفت و فعل و قید وجود داشته باشند ولی به دلیل کمبود فاعل چنین عباراتی را ناقص و ناتمام تصور کنید درحالیکه به خوبی معنا و مفهوم را میرسانند. ایجاد هماهنگی بین فعل و فاعل از نقطه نظر انتخاب زمانها و ضمائر بسیار مهم هست که به همه این موارد خواهیم پرداخت. نکات مفرد و جمع خود مقوله ای کلی هستند که نیار به بحث زیادی دارند. البته نیازی به حفظ کردن همه موارد گرامری و به یادآوری آنها در هنگام مکالمه نیست ولی رعایت چنین نکاتی سودمند میباشد.

Frequently, you may encounter certain sentence structures which look like puzzles and you need to solve them to figure out the total meanings. As an example in some instances the fake subjects need to be tossed or pushed aside to make the meaning clear غالبا, ممکن است با مواردی در زمینه ساختار عبارات مواجه گردید که شبیه به چیستان بنظر برسند و برای متوجه شدن معنای کلی آنها بایستی به حل کردن معما پرداخت. به عنوان مثال در برخی موارد شاید با فاعلهای غیر حقیقی برخورد نمائید که بایستی کنار گذارده شوند تا معانی روشن گردند Suppose someone comes up to you and says Here is the book I was talking about تصور کنید فردی به نزد شما می آید و میگوید, این همان کتابی است که درباره آن صحبت کردم.

Although you fully understand the meaning of this structure, but you may wonder from a grammatical aspect, what is the subject of this sentence گرچه شما به خوبی معنا و مفهوم این جمله را درک میکنید, اما ممکن است از خود بپرسید که از نظر گرامری فاعل این جمله چیست؟ In the first part, Here can be considered a fake subject در قسمت اول جمله, Here را میتوان به عنوان فاعل غیر حقیقی درنظر گرفت Actually, words like Here and There can act like fake subjects in sentences, however, they are fill-ins or place makers درواقع, کلماتی از قبیل Here و There به عنوان پرکننده جاهای خالی در جملات و همچنین مشخص کننده جاها در جملات استفاده میشوند و همچنین به عنوان فاعلهای غیر حقیقی.

When it comes to speaking and writing accurately, making agreement between subject and verb is crucial هنگامیکه صحبت از مکالمه و نگارش به نحو صحیح به میان می آید, ایجاد هماهنگی بین فعل و فاعل ضروری بنظر میرسد In other words, singulars should match singulars and plurals should match plurals and as stated before, this is technically known as agreement به عبارت دیگر فعل و فاعل مفرد و جمع بایستی متناسب با یکدیگر در جملات مورد استفاده قرار گیرند و همانگئنه که قبلا ذکر شد, این از نظر فنی به هماهنگی معروف است By the way, how do you know whether a subject-verb pair should be singular or plural راستی, از کجا بایستی دانست که دوتائی فعل و فاعل به صورت مفرد بکار برده شوند و یا جمع؟

Well, to make the task easy, try determining the number of subjects performing the action of the sentence خوب, برای تسهیل در کار سعی در تعیین تعداد فاعل که انجام دهنده کار در جمله هستند نمائید Naturally, if the subject is singular, the verb is expected to be singular, and when it is in plural shape, the verb is expected to be written in plural as well طبیعتا, چنانچه که فاعل مفرد باشد, فعل به صورت مفرد است و وقتی که به حالت جمع میباشد, از فعل نیز انتظار میرود تا به گونه جمع نوشته شود For native speakers, their ears help them correctly match singular and plural subjects to the verbs in the sentences they make most of the time but what about international students and learners

درمورد گویشوران بومی, گوش و قدرت شنیداری به آنها کمک میکند تا بین فعل و فاعل ارتباط منطقی و صحیح در اکثر مواقع ایجاد کنند ولی در ارتباط با دیگر دانشجویان بین المللی راه حل چیست؟ Well, you have been pairing up plenty of correct subjects and verbs in your sentences, right خوب, مثلا درمورد خود شما در اکثر مواقع مشغول ایجاد ارتباط صحیح بین افعال و فعلها در جملاتی که میسازید هستید, صحیح است؟ Please note that we do not intend to delve into the complex subject of verb tenses and how to label each of them when it comes to speaking and it has been observed that in so many cases, verb tenses are the same for both singular and plural verbs and subjects and we shed light on it through an example

لطفا توجه کنید که ما قصد نداریم تا وارد بحث پیچیده زمان افعال گردیم و یا به برچسب زنی و مشخص نمودن همه فعلها به هنگام مکالمه بپردازیم و اینکه در خیلی از موارد مشاهده شده است که زمان افعال به یک صورت مورد استفاده قرار گرفته است, صرفنظر از مفرد و جمع بودن فعلها و فاعل و با ذکر یک مثال این موضوع را روشن میسازیم You are jogging in the park can be a good example because the subject can be both singular and plural and so is the verb jogging since they might indicate a single individual or a group of people مثال شما در حال دویدن در پارک هستید میتواند به عنوان مورد جالبی درنظر گرفته شود چون هم فعل و هم فاعل در این جمله میتوانند به مفرد و یک فرد و یا حالت جمع و چندین نفر دلالت داشته باشند.

ادامه نوشته »

جملات پرسشی و فاعل و کلمات مفقوده

در برخی حالات و جمله ها, ممکن است به عواملی برخورد کنیم که از نظر قواعد و قوانین گرامری کمی مبهم به نظر برسند و فاعل و کلمات مفقوده در بعضی از عبارات مجهول میتوانند از این دسته موارد باشند. ممکن است که گویشوران و متکلمبن برای انتخاب جملات کوتاه تر دلایل خود را داشته باشند از قبیل صرفه جوئی در وقت و یا اینکه به هنگام ارسال نامه های الکترونیکی و پیامکها به دلیل صرفه جوئی در انتخاب حروف و ارسال سریعتر پیامها به طور اختصار از جملات کوتاه شده استفاده نمایند. در چنین مواردی ما به عنوان مخاطب و خواننده و یا شنونده چنین پیامکهائی قبلا با چنین الگوهائی آشنا هستیم و بقیه آیتمهای مفقوده در جملات نگاشته شده و یا مذکور را حدس میزنیم و به این ترتیب علامتهای سؤال باقی نمی مانند.

Apparently when you check some sentences, at first glance the subjects might seem missing or the words orders may look a bit confusing بعضی اوقات, ظاهرا هنگامیکه به بررسی برخی عبارات میپردازید, در نگاه اول فاعلها شاید مفقوده به نظر برسند و همچنین ترتیب چینش کلمات شاید کمی گیج کننده باشد Some grammar experts believe that as we speak, since we might be in a hurry, we may chop out some words برخی متخصصین در حوزه گرامر بر این عقیده هستند که به هنگام مکالمه, از آنجائیکه ما ممکن است در حالت عجله باشیم, پس اقدام به حذف برخی کلمات میکنیم And the general assumption among speakers is that the sentences they make are still fully understandable but is that true

و باور عمومی در بین گویشوران این است که جملات بیان شده توسط آنها هنوز کاملا قابل درک هستند ولی آیا حقیقت ماجرا چنین است؟ Is it professional to speak and expect the listener or reader to supply the missing parts آیا این برداشتی حرفه ای است تا از خواننده و یا شنونده درخواست این را داشته باشیم تا به فراهم کردن قسمتهای مفقوده بپردازند؟ Please have a look at the following example sentence and guess what is missing لطفا به جمله نمونه زیر دقت کنید و سعی در متوجه شدن قسمت مفقوده نمائید If caught, the thief will go to jail for stealing the cash from the company’s safe در صورت دستگیر شدن, دزدی که مقداری وجه نقد از گاو صندوق شرکت به سرقت برده است به زندان خواهد رفت.

In such cases, subordinate conjunctions are being used and the subject is missing but we can guess that he is being implied در چنین مواردی که از حروف ربط وابسته استفاده میشود و فاعل مفقوده است ما میتوانیم حدس بزنیم که او یا وی به عنوان فاعل مد نظر است So we as the reader will fill in the missing information بنابراین در چنین مواردی, ما به عنوان خواننده به پر کردن اطلاعات مفقوده اقدام خواهیم نمود Sometimes we may grapple with unusual word orders برخی اوقات ممکن است ما با ترتیب عجیب کلمات مواجه گردیم Most of the sentences that all of us encounter in speech and writing have the usual subject-verb order and normally subjects precede verbs but not every statement follows this pattern

اکثر جملاتی که همه ما در نوشتار و گفتار با آنها مواجه میگردیم دارای این فرمول استاندارد هستند که از فاعل و فعل تشکیل شده اند و معمولا فاعل قبل از فعل ظاهر میگردد ولی همه عبارات از چنین الگوئی پیروی نمیکنند It is possible that the subject hides somewhere in the sentence, like at the end ممکن است که فاعل جائی در جمله پنهان شود, مثلا در انتهای آن In such cases, you can instantly notice the missing subject by asking yourself this good old familiar question that who is accomplishing the action or having the experience or the being mentioned در چنین مواردی, به منظور شناسائی سریع فاعل پنهان شده, شما میتوانید از خود سؤال آشنا و قدیمی چه کسی آن کار را کرد و یا دارای آن حالت یا تجربه است را بپرسید.

Up the street and around the square, patrolled police officers in their cars در بالای خیابان و دور میدان, افسران پلیس درحالیکه در خودروهای خود بودند به گشت زنی پرداختند As you can see here, police officers are the subjects of the statement, but they have followed the verb همانطور که در اینجا ملاحظه میکنید, افسران پلیس فاعلهای جمله هستند و این درحالی است که پس از فعل آمده اند Searching for subjects in questions can be another interesting grammatical exercise we are going to review یافتن فاعل در جملات سؤالی تمرین جالب گرامری دیگری است که قصد مرور آنرا داریم Let’s illustrate the subject’s favorite and proper location in the questions that all of us are already familiar with every day

بیائید به اتفاق یکدیگر به روشن سازی موقعیت مناسب و ایده آل فاعل در جملات سؤالی بپردازیم که همه ما همه روزه با آنها آشنا هستیم We usually form questions by adding a helping verb to a main verb ما معمولا از طریق اضافه کردن یک فعل کمکی به فعل اصلی جمله سؤالی میسازیم And therefore the subject is inserted or tucked in between such elements و بنابراین فاعل در بین چنین عواملی قرار داده میشود و به اصطلاح جای میگیرد Does everyone want a pizza آیا همه پیتزا میخواهند؟ Here the verb is does want and who is doing the action? Everyone is the subject here در اینجا میخواهد Does want فعل است و چه کسی انجام دهنده کار است؟ Everyone یا همه به عنوان فاعل در اینجا شناخته میشود.

ادامه نوشته »

تکنیکها و روشهای ترجمه

آیا تاکنون علاقمند به مطالعه در زمینه انجام یک ترجمه خوب شده اید؟ با نگاهی گذرا به بازار کتاب در می یابیم که مولفین و ناشران زیادی با مترجمان خبره در ارتباط هستند و از دانش آنها در زمینه چاپ کتب و آثار ارزشمند ادبی و علمی سود می برند ولی آیا درجه کیفی تمام آثار به چاپ رسیده در بازار مانند هم و یکسان میباشد؟ از چه تکنیکها و روشهائی میتوان بهره برد تا به ترجمه ای ایده آل دست پیدا کرد؟ آیا بهتر است تا در کنار خود از یک دائره المعارف استفاده کرد و به محض مواجه شدن با کلمات و عبارات و اصطلاحات جدید, به دنبال معادل برای آنها گشت و یا روش حرفه ای تر مطالعه متون مبدا و اصلی برای چند بار است تا با روح و فضای کلی داستان آشنا شد و سپس به سراغ فنون ترجمه و معادل یابی رفت؟

The original text is usually represented in translation but might seem as if it were hidden متن اصلی در ترجمه معمولا به حالتی شبیه به پنهان دیده میشود Since the experts will look for equivalents and expressions to convey and express the same or close meanings زیرا که متخصصین به دنبال یافتن معادلات و عباراتی هستند که همان معنی و یا معانی مشابهی را منتقل میکنند When it comes to translating contexts into each other, some parameters should be considered هنگامیکه صحبت از برگرداندن متون به یکدیگر به میان می آید, عواملی بایستی مورد بررسی قرار گیرند Like the readers and the grammar used as well as the timing of the writing since they will affect how well the final work will look

از قبیل خوانندگان و همچنین گرامر استفاده شده و زمان نگارش زیرا همه این عوامل بر روی درجه کیفی کار نهائی تاثیر خواهند داشت The source and the target expressions should be clearly and yet artistically demonstrated in the published materials عبارات مبدا و مقصد بایستی به وضوح و هنرمندانه در آثار منتشر شده دیده شوند A good translator is a a skilled person who is able to analyze texts, find good equivalents which sound natural when readers study the texts and also has passion in his/her work and at the same time must possess a talent in good writing and should also be somehow familiar with technical terms because from time to time they may face scientific texts to evaluate and edit

یک مترجم خوب فردی بامهارت است که قادر به ارزیابی متون و همچنین یافتن معادلهای خوب میباشد که برای خوانندگانی که به مطالعه متنها میپردازند طبیعی جلوه کنند و چنین فردی مسلما به کار خود علاقه دارد و در زمینه نگارش نیز دارای استعداد میباشد چون ممکن است هر از چندگاهی به بررسی و ویرایش متون علمی بپردازد Nobody can deny the important role played by translation in spreading of knowledge across the world هیچ فردی نمیتواند نقش تعیین کننده ترجمه را در گسترش علم و دانش در سطح جهان انکار کند Do you believe there is a difference between methods of translation versus techniques of translation and if the answer is yes, how can we find and make the best use of the golden tips

آیا به عقیده شما بین روشهای ترجمه و تکنیکهای آن تفاوتی وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است, چگونه میتوانیم تا به نکته های طلائی دست پیدا کنیم؟ It can be stated that when it comes to talking about translation methods, we refer to the whole contexts to be converted into other forms whereas the techniques are more limited to the specific sentences and phrases which are to be picked میتوان به این نکته اشاره کرد که هنگامیکه از روش نام میبریم, به ترجمه بصورت کلی نگاه می کنیم که از حالتی به گونه دیگر تبدیل میشود درحالیکه به هنگام صحبت محدود از تکنیک منظور ما استفاده از عبارات و کلماتی هستند که انتخاب میشوند Some professional categories and styles can be mentioned and listed in this respect

به برخی از سبکها و تقسیم بندیهای حرفه ای در همین ارتباط اشاره میکنیم The borrowing technique is being frequently used by translators which means putting the same original terms exactly in the final artwork روش قرض گرفتن بسیار توسط مترجمین استفاده میشود و در این تکنیک کلمات اصلی به همان گونه در متون نهائی نیز وارد میشوند Some people might still be interested in the traditional literal translation which means finding equivalents word for word without applying many changes to the layers of texts برخی افراد هنوز هم از روش سنتی ترجمه کلمه به کلمه و تحت اللفظی استفاده میکنند و بر این عقیده هستند که تا آنجا که ممکن است از اعمال تغییر در لایه های متون بایستی اجتناب نمود.

Transposition is yet another style used by some experts, which means moving from one grammatical form to another, without changing the overall meaning of the structure تعویض جا یکی دیگر از سبکهائی است که توسط برخی از متخصصین مورد استفاده قرار میگیرد, به این معنی که از یک ساختار گرامری به دیگری رفت بدون ایجاد تغییر در ساختار و معانی Due to some cultural observations, adaptation technique too can be used from time to time and it is also known as cultural substitution or cultural equivalent به دلیل برخی ملاحظات فرهنگی, از روش انطباق نیز در برخی موارد میتوان استفاده کرد و همچنین به این روش جایگزینی به دلایل فرهنگی و یا معادل یابی از نقطه نظر فرهنگی اطلاق میشود.

ادامه نوشته »