خانه / نوشته ها (صفحه 3)

نوشته ها

عبارات وجه وصفی و مفهوم قیدی

برای بیان منظور و مفاهیم در عبارات و نیم جمله ها الزاما نیاز به استفاده از قیدها نمیباشد و خطیبان و نویسندگان باتجربه قادر هستند تا با به کارگیری عبارات وجه وصفی به ابراز معنای مورد نظر خود اقدام نموده و با حداقل کلمات و عبارات این کار را انجام …

توضیحات بیشتر »

عبارات حرف اضافه و جزئیات عبارات اسمی

در مبحث جلسه قبل به اتفاق یکدیگر نگاهی انداختیم به مقوله ارائه اطلاعات اضافه و تکمیلی به عبارات اسمی با استفاده از عبارات اسمی جدید و با ذکر جزئیات و مثالهائی به نگارش رسمی و غیر رسمی هم پرداختیم. در ادامه این بحث در مقاله امروز به کنکاش و بررسی …

توضیحات بیشتر »

افزودن اطلاعات تکمیلی به عبارات اسمی

از عبارات اسمی استفاده های زیادی در محاورات روزانه و همچنین در هنگام نگارش داستانها و رمانها و گزارشهای خبری میشود و نکته جالب این است که میتوان با استفاده از عبارات اسمی جدید و اضافه به دیگر عبارات اطلاعات تکمیلی ارائه و افزون نمود و نمونه مثالهای مورد استفاده …

توضیحات بیشتر »

جمله واره های ربطی و حروف اضافه

با مرور اخبار و جراید و مطبوعات در میابیم که استفاده از ترکیب حروف اضافه و جمله واره های ربطی و موصولی از کاربرد زیادی در بین اهالی چیره دست نویسنده برخوردار میباشد و این مساله را میتوان از منظر نگارش متون رسمی و خبری هم ارزیابی نمود چون شاید …

توضیحات بیشتر »

عبارات ربطی و موصولی

تفاوتهائی بین متون نوشتاری و عبارات گفتاری وجود دارند در ارتباط با مورد عبارات ربطی یا موصولی که در قسمتهائی میتوانند به نکات آموزشی جلسه قبل هم اشاره داشته باشند. در همین ارتباط گفتار از اشیاء و افراد را میتوان با استفاده از کلمات موصولی در عبارات ربطی با استفاده …

توضیحات بیشتر »

ضمائر موصولی

آیا از کتابهای آموزش گرامر در دبیرستان ضمائر موصولی را بخاطر دارید و اینکه چه جایگاهی در انجام صحبتهای روزمره و روان و بدون اشتباه ایفا میکنند و در صحیح نگاشتن عبارات نوشتاری نیز با اهمیت میباشند؟ شاید آنها به خودی خود چندان دارای معنا و مفهوم مستقلی نباشند ولی …

توضیحات بیشتر »

کم و کمتر و اندک

با نگاهی به عنوان این مقاله در میابیم که مبحث امروز در ارتباط با اعداد و معدود در جملات و عبارات میباشد که تقریبا قسمتهائی از آن برای همه ما آشنا بوده و به نوعی تکرار و تمرین محسوب میگردد ولی موارد جدیدی نیز به آنها اشاره خواهد شد که …

توضیحات بیشتر »

همه و هر یک از

در جملات ممکن است که قصد داشته باشیم تا به بیش از یک نفر و یا یک چیز اشاره داشته باشیم و استفاده از اجزاء صحیح در عبارات دارای اهمیت میباشد تا از هر گونه نقل جمله و کاربرد اشتباه کلمات و اسامی پرهیز گردد تا مخاطب در متون نوشتاری …

توضیحات بیشتر »

هیچ یک و بسیار زیاد و تاکید

استفاده از کلمات و عباراتی که مربوط به اعداد و معدود میشوند در جملات روزمره بسیار مرسوم میباشد و همچنین در هنگام نوشتن مقالات و نامه ها مهم است تا به این نکات گرامری توجه شود. در برخی اوقات میتوان از الگوهای به ظاهر مثبت در عبارات استفاده کرد در …

توضیحات بیشتر »

حروف تعریف برخی و هیچ کدام

میتوان از تعدادی از حروف تعریف بهره برد تا در ساختار جملات و عبارات گفتاری و نوشتاری به قوانین صحیح گرامری توجه کافی و وافی را داشت و از اشتباهات رایج اجتناب نمود. در برخی موارد میتوان از حروف تعریف ترکیبی استفاده کرد که توصیف کننده اسامی در جملات هستند …

توضیحات بیشتر »