خانه / نوشته ها

نوشته ها

بخش دوم صفات قابل اندازه گیری

در بحث هفته قبل به این موضوع پرداختیم که در گرامر تعدادی از ترکیبات صفات و قیدها وجود دارند که به موضوع اندازه گیری و درجه بندی میزان تاثیر و اهمیت آنها در عبارات و جملات مربوط میشوند و با ذکر تعدادی مثال به روشن ساختن این موضوع پرداختیم. نظر …

توضیحات بیشتر »

بخش نخست صفات قابل درجه بندی

آیا صفاتی که در جملات و عبارات توصیف کننده اسامی هستند تنها به یک صورت واحد و یکسان از نظر گرامری ظاهر میشوند و یا اینکه در ترکیب با برخی از قیدها میتوانند به اشکال گوناگونی استفاده و نوشته شوند؟ آیا تاکنون به این مورد اندیشیده اید یا اینکه در …

توضیحات بیشتر »

جایگیری صفات در جملات

برخی مواقع نیاز است تا به منظور بهتر فراگیری گرامر و نکات آن به اصول اولیه و ابتدائی ولی این بار از منظری دیگر و پیشرفته تر نگاهی انداخت و صفت و موصوف هم در این بخش جای میگیرند. شاید در نگاه اول صحبت درباره صفت و اینکه قبل از …

توضیحات بیشتر »

کنار گذاشتن مصدر در جملات

در ادامه بحث چند جلسه قبل آموزشی که در آنها به اختصار نویسی روی آوردیم و تکنیکها و روشهای گوناگون کوتاه تر کردن جملات و عبارات را توضیح دادیم, به ویژه در موارد حذف تکرار جمله واره ها در متون نوشتاری و همچنان در سخنان روزمره و غیر رسمی, در …

توضیحات بیشتر »

حذف کلمات پس از افعال کمکی

در ادامه بحثهای چندین جلسه قبل در ارتباط با استفاده از اختصار نویسی و اجتناب از تکرار بیمورد کلمات و عبارات در جملات میتوانیم به نکته افعال کمکی اشاره داشته باشیم که در برخی مواقع پس از آنها میتوان بجای قرار دادن گروههای فعلی و یا فعل با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

چنین است انجام دادن و همچنین

در مباحث پیشرفته گرامری به مواردی برخورد میکنیم که شاید در نگاه اول برای همه ما عادی و آسان به نظر برسند و در بسیاری از فیلمها و برنامه های صوتی و تصویری با آنها برخورد داشته باشیم ولی ساختن عباراتی جدید با استفاده از آنها ممکن است قدری دشوار …

توضیحات بیشتر »

بنابراین و خیر به عنوان جایگزین عبارات

همانگونه که شما هم از این نکته مهم گرامری با خبر هستید, توصیه میگردد تا با استفاده از تکنیکهای قابل قبول از تکرارها در جملات و عبارات حتی المقدور اجتناب کرد و با استفاده از کلمه بنابراین همانگونه که در این بخش آموزشی به آن خواهیم پرداخت میتوان به این …

توضیحات بیشتر »

یکی و چند تا

میتوان با بررسی معنا و مفهوم کلی دلالت شده در جملات و عبارات با استفاده از کلمات و اعداد و ضمائری همچون یکی و چند تا از تکرار بیمورد دیگر کلمات و اجزاء جملات و نیم جمله ها اجتناب کرد, بدون آنکه در عبارات تغییر معنائی روی دهد و شنونده …

توضیحات بیشتر »

توضیحات تکمیلی ضمائر موصولی

آیا شما با بررسی عنوان این مقاله آموزشی به یاد مواردی در کتابهای دبیرستان و هنگام مطالعه برای کنکور سراسری افتاده اید و اینکه تصور میکنید هر آنچه در زمینه کاربرد و نوشتن ضمائر موصولی در عبارات وجود دارند به خوبی از آنها آگاه و واقف هستید در زمینه ارجاع …

توضیحات بیشتر »

بخش دوم معانی قیدی و وجه وصفی

در بحث جلسه قبل با ذکر مثال وارد مقوله کاربرد وجه وصفی که حاوی نکات و مفاهیم قیدی در جملات و نیم جملات میباشند شدیم و به جهت گستردگی این بخش در مقاله امروز نیز به این موضوع پرداخته و آنرا از زوایای دیگری کنکاش خواهیم کرد. در مثالهای امروز …

توضیحات بیشتر »