خانه / نوشته ها

نوشته ها

بخش دوم جایگاه قیدها در جملات

در مقاله امروز در ادامه بحث جلسه قبل که به مقوله جایگاه و نحوه قرارگیری قیدها در جملات در گرامر زبان انگلیسی میپردازد قصد داریم تا با نکات جدیدی آشنا شویم که میتوانند در ارتقاء نمرات مکالمه در گفتار و همچنین نوشتار و درک مطلب کمک شایانی نمایند و به …

توضیحات بیشتر »

بخش نخست جایگیری قیدها

امروز به بخش نخست بررسی آن دسته از قیدهائی میپردازیم که به معرفی و تبیین و توضیح افعال در جملات و عبارات میپردازند و اینکه میتوان تغییراتی اندک در جایگیری آنها اعمال کرد و همچنین در برخی اوقات ما با تعدادی از انتخابها مواجه نبوده و ناگزیر به استفاده از …

توضیحات بیشتر »

عبارات و جمله واره های تفضیلی

میتوانیم با استفاده از الگوی آشنای عبارات و صفتها و قیدها و همچنین نیم جمله های تفضیلی به مقایسه بین دو فرد و یا چیز بپردازیم و از شباهتهای بین آنها و موقعیتها در جملات و عبارات سخن بگوئیم. به همین ترتیب میتوان به ساختن جملات منفی هم اقدام کرد …

توضیحات بیشتر »

صفات و قیدهای تفضیلی و عالی

در بحث استفاده از قیدها و صفات میتوان به چندین تقسیم بندی اشاره کرد از منظر انجام مقایسه بین اسامی و صفتها در جملات و عبارات و بحث آشنای صفات و قیدهای تفضیلی و عالی در همین ارتباط مصداق پیدا میکند. طبیعتا هر از چندگاهی در صحبتها و نوشتارها نیاز …

توضیحات بیشتر »

صفتها و قیدها

آیا صفتها و قیدها را بایستی به عنوان اجزاء منفک و کاملا جدا و مستقل از یکدیگر در نظر گرفت یا اینکه میتوان در بسیاری از موارد در متون و همچنین گفتارها نوعی ارتباط منطقی در بین آنها از نظر ریشه های کلمات و واژگان پیدا کرد؟ مثلا در انتهای …

توضیحات بیشتر »

ترکیبات صفات و جمله واره ها و مصادر

درست کردن مخلوط و ترکیبی از صفات به همراه نیم جمله ها و مصادر را میتوان به عنوان بخشی از کلاسهای پیشرفته گرامری در نظر گرفت که حتی در نکات ترجمه و آموزشی هم مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند. بحث آشنا و قدیمی افعال ربطی هم در مقاله امروز …

توضیحات بیشتر »

صفات ترکیبی و وصفی

میتوان صفات را از منظر وصفی و ترکیبی که در بحثهای گرامری به عنوان پیشرفته هم نامبرده میشوند دسته بندی و به آنها نگاه کرد و آنها شامل قسمتهائی از زمان حال و گذشته میباشند که در متون سطح متوسط به بالا استفاده زیادی از آنها میشود. میتوان از آنها …

توضیحات بیشتر »

بخش دوم صفات قابل اندازه گیری

در بحث هفته قبل به این موضوع پرداختیم که در گرامر تعدادی از ترکیبات صفات و قیدها وجود دارند که به موضوع اندازه گیری و درجه بندی میزان تاثیر و اهمیت آنها در عبارات و جملات مربوط میشوند و با ذکر تعدادی مثال به روشن ساختن این موضوع پرداختیم. نظر …

توضیحات بیشتر »

بخش نخست صفات قابل درجه بندی

آیا صفاتی که در جملات و عبارات توصیف کننده اسامی هستند تنها به یک صورت واحد و یکسان از نظر گرامری ظاهر میشوند و یا اینکه در ترکیب با برخی از قیدها میتوانند به اشکال گوناگونی استفاده و نوشته شوند؟ آیا تاکنون به این مورد اندیشیده اید یا اینکه در …

توضیحات بیشتر »

جایگیری صفات در جملات

برخی مواقع نیاز است تا به منظور بهتر فراگیری گرامر و نکات آن به اصول اولیه و ابتدائی ولی این بار از منظری دیگر و پیشرفته تر نگاهی انداخت و صفت و موصوف هم در این بخش جای میگیرند. شاید در نگاه اول صحبت درباره صفت و اینکه قبل از …

توضیحات بیشتر »