0

عبارت حرف اضافه و جمله منفی

نوشته شده توسطadminدرمه 22, 2017درنوشته ها

تابحال بیشتر در ارتباط با جملات و عبارات مثبت و همچنین سؤالی در زمان حال و گذشته به بحث پرداخته ایم و در این بخش قصد داریم تا به مقوله منفی کردن جملات و استفاده از زمانهای افعال بپردازیم. همه با با افعال کمکی آشنا هستیم و همچنین نحوه عملکرد آنها در جملات روزمره ای که در مکالمات و نوشتار خود استفاده میکنیم. از آنها میتوان در مورد منفی ساختن عبارات نیز استفاده کرد. همچنین مهم است تا بدانیم چگونه با استفاده از افعال مفرد و جمع و همچنین قرار دادن ضمائر مناسب و صحیح در ساختارهای کلمات از آنها عبارات درست و با معنا بسازیم. همچنین امروز به مساله عبارات حرف اضافه میپردازیم که بسیار مهم هستند و تقریبا نمیتوان گویشوری را یافت که در محاورات روزمره خود از آنها استفاده نکند.

After covering basic points on making and using positive statements, in this session we are going to focus on negative sentences and how we can use them in everyday speech پس از پرداختن مقدماتی به مقوله عبارات مثبت, در این جلسه بر روی این مساله تمرکز خواهیم داشت که چگونه از جملات منفی در گفتار روزانه خود بهره گیریم Generally speaking, you can form simple present-tense negative structure via adding do and does plus not to the sentences اگر به طور کلی صحبت کنیم, شما میتوانید در زمان حال ساده با استفاده از کلمات do و does به اضافه not به جمله هایتان منفی بسازید And they actually are added to the main verbs و درواقع آنها به افعال اصلی اضافه میگردند.

Please note that the helping verb does is always in singular form and used for he/she لطفا توجه کنید که فعل کمکی does همیشه به صورت مفرد و برای سوم شخص استفاده میشود Do is yet another helping word which can be paired with both singular subjects like I and you or with plural subjects like they فعل کمکی دیگری که میتواند هم با فاعل مفرد مانند I و You و همچنین جمع مانند They مورد استفاده قرار گیرد Do میباشد I do not have any cash in my pockets من هیچ پولی در جیبهایم ندارم They don’t own a house in this neighborhood آنها در این محله صاحب منزل نیستند So these are some sample negative sentences in simple present tense پس اینها چند نمونه جمله منفی در زمان حال ساده هستند.

The case when it comes to making negative sentences in the past is easy because all you need to form such sentences is adding the helping verb did plus not to both singular and plural subjects قضیه در ارتباط با ساختن جملات منفی در زمان گذشته آسان است چون به تنها چیزی که نیاز دارید افزودن فعل کمکی did به همراه not به فاعل مفرد و جمع در جملات میباشد He did not order pizza tonight او امشب پیتزا سفارش نداد They did not like the color of their apartment walls آنها رنگ دیوارهای آپارتمانشان را دوست نداشتند Now the only remaining thing is about negative future which is formed using will and shall combined with the familiar word not to the subjects in sentences

و الان تنها چیزی که باقی مانده است شاختن جملات منفی در زمان آینده میباشد که آنهم با افزودن افعال کمکی Shall یا Will به همراه کلمه آشنای Not به فاعل در عبارات میباشد He will not be able to drive tomorrow او فردا قادر به رانندگی نخواهد بود In certain cases, you may come across distractions from main sentences structures when reading a sentence which sound rather odd to you برخی موارد ممکن است با موضوعاتی کمی عجیب به هنگام خواندن یک جمله مواجه گردید که هواس شما را از قالب جمله اصلی پرت کنند Such distractions might sound as if they were irrelevant to the overall meaning and concept of the statements and they just show up all of a sudden and might distract your attention

چنین موارد به ظاهر گیج کننده ای ممکن است با معنا و مفهوم کلی ساختار جملات بی ارتباط بنظر برسند و آنها در عبارات ناگهان ظاهر شده و ممکن است که توجه شما را منحرف نمایند As you know, it is important to make an agreement between subject and verb in a sentence and when such distractions appear, try to cross them out in your mind to fully figure out the meaning همانطور که میدانید, مهم است تا در جملات بین فعل و فاعل مطابقت ایجاد شود و در مواقعی که با چنین موارد به ظاهر گمراه کننده ای مواجه میشوید, آنها را در ذهن خود خط بزنید تا کاملا متوجه معنا و مفهوم شوید In many cases, distractions consist of prepositional phrases در بسیاری از موارد آیتمهای گیج کننده از عبارات حرف اضافه تشکیل میگردند.

The department store, with hundreds of staff and ten branches nationwide, is the main business here فروشگاه زنجیره ای که در سطح کشور دارای ده شعبه و همچنین صدها نفر کارمند میباشد به عنوان تجارت مهم در اینجا شناخته میشود As you can observe, the descriptive phrase acts like distraction here because main structure talks about the significance of the store همانگونه که ملاحظه میکنید, عبارت توصیفی ممکن است حواس ما را از جمله اصلی که بر اهمیت فروشگاه دلالت دارد منحرف کند As mentioned, ignore distracting phrases and find the true subject-verb pairs in the sentences همانگونه که عرض شد, از موارد گمراه کننده بپرهیزید و زوج و دوتائی فعل و فاعل را در جملات بیابید.

 
0

افعال ثابت و متغیر در عبارات

نوشته شده توسطadminدرمه 15, 2017درنوشته ها

شاید افرادی هم که زیاد با مباحث گرامری سر و کار داشته باشند بعضی مواقع در شناسائی و مشخص نمودن اجزای عبارات دچار مشکل و سردرگمی شوند چون مواردی وجود دارند که میتوانند منجر به اشتباه گردند. به عنوان مثال ممکن است که تمامی اجزاء جمله از قبیل صفت و فعل و قید وجود داشته باشند ولی به دلیل کمبود فاعل چنین عباراتی را ناقص و ناتمام تصور کنید درحالیکه به خوبی معنا و مفهوم را میرسانند. ایجاد هماهنگی بین فعل و فاعل از نقطه نظر انتخاب زمانها و ضمائر بسیار مهم هست که به همه این موارد خواهیم پرداخت. نکات مفرد و جمع خود مقوله ای کلی هستند که نیار به بحث زیادی دارند. البته نیازی به حفظ کردن همه موارد گرامری و به یادآوری آنها در هنگام مکالمه نیست ولی رعایت چنین نکاتی سودمند میباشد.

Frequently, you may encounter certain sentence structures which look like puzzles and you need to solve them to figure out the total meanings. As an example in some instances the fake subjects need to be tossed or pushed aside to make the meaning clear غالبا, ممکن است با مواردی در زمینه ساختار عبارات مواجه گردید که شبیه به چیستان بنظر برسند و برای متوجه شدن معنای کلی آنها بایستی به حل کردن معما پرداخت. به عنوان مثال در برخی موارد شاید با فاعلهای غیر حقیقی برخورد نمائید که بایستی کنار گذارده شوند تا معانی روشن گردند Suppose someone comes up to you and says Here is the book I was talking about تصور کنید فردی به نزد شما می آید و میگوید, این همان کتابی است که درباره آن صحبت کردم.

Although you fully understand the meaning of this structure, but you may wonder from a grammatical aspect, what is the subject of this sentence گرچه شما به خوبی معنا و مفهوم این جمله را درک میکنید, اما ممکن است از خود بپرسید که از نظر گرامری فاعل این جمله چیست؟ In the first part, Here can be considered a fake subject در قسمت اول جمله, Here را میتوان به عنوان فاعل غیر حقیقی درنظر گرفت Actually, words like Here and There can act like fake subjects in sentences, however, they are fill-ins or place makers درواقع, کلماتی از قبیل Here و There به عنوان پرکننده جاهای خالی در جملات و همچنین مشخص کننده جاها در جملات استفاده میشوند و همچنین به عنوان فاعلهای غیر حقیقی.

When it comes to speaking and writing accurately, making agreement between subject and verb is crucial هنگامیکه صحبت از مکالمه و نگارش به نحو صحیح به میان می آید, ایجاد هماهنگی بین فعل و فاعل ضروری بنظر میرسد In other words, singulars should match singulars and plurals should match plurals and as stated before, this is technically known as agreement به عبارت دیگر فعل و فاعل مفرد و جمع بایستی متناسب با یکدیگر در جملات مورد استفاده قرار گیرند و همانگئنه که قبلا ذکر شد, این از نظر فنی به هماهنگی معروف است By the way, how do you know whether a subject-verb pair should be singular or plural راستی, از کجا بایستی دانست که دوتائی فعل و فاعل به صورت مفرد بکار برده شوند و یا جمع؟

Well, to make the task easy, try determining the number of subjects performing the action of the sentence خوب, برای تسهیل در کار سعی در تعیین تعداد فاعل که انجام دهنده کار در جمله هستند نمائید Naturally, if the subject is singular, the verb is expected to be singular, and when it is in plural shape, the verb is expected to be written in plural as well طبیعتا, چنانچه که فاعل مفرد باشد, فعل به صورت مفرد است و وقتی که به حالت جمع میباشد, از فعل نیز انتظار میرود تا به گونه جمع نوشته شود For native speakers, their ears help them correctly match singular and plural subjects to the verbs in the sentences they make most of the time but what about international students and learners

درمورد گویشوران بومی, گوش و قدرت شنیداری به آنها کمک میکند تا بین فعل و فاعل ارتباط منطقی و صحیح در اکثر مواقع ایجاد کنند ولی در ارتباط با دیگر دانشجویان بین المللی راه حل چیست؟ Well, you have been pairing up plenty of correct subjects and verbs in your sentences, right خوب, مثلا درمورد خود شما در اکثر مواقع مشغول ایجاد ارتباط صحیح بین افعال و فعلها در جملاتی که میسازید هستید, صحیح است؟ Please note that we do not intend to delve into the complex subject of verb tenses and how to label each of them when it comes to speaking and it has been observed that in so many cases, verb tenses are the same for both singular and plural verbs and subjects and we shed light on it through an example

لطفا توجه کنید که ما قصد نداریم تا وارد بحث پیچیده زمان افعال گردیم و یا به برچسب زنی و مشخص نمودن همه فعلها به هنگام مکالمه بپردازیم و اینکه در خیلی از موارد مشاهده شده است که زمان افعال به یک صورت مورد استفاده قرار گرفته است, صرفنظر از مفرد و جمع بودن فعلها و فاعل و با ذکر یک مثال این موضوع را روشن میسازیم You are jogging in the park can be a good example because the subject can be both singular and plural and so is the verb jogging since they might indicate a single individual or a group of people مثال شما در حال دویدن در پارک هستید میتواند به عنوان مورد جالبی درنظر گرفته شود چون هم فعل و هم فاعل در این جمله میتوانند به مفرد و یک فرد و یا حالت جمع و چندین نفر دلالت داشته باشند.

 
0

جملات پرسشی و فاعل و کلمات مفقوده

نوشته شده توسطadminدرمه 8, 2017درنوشته ها

در برخی حالات و جمله ها, ممکن است به عواملی برخورد کنیم که از نظر قواعد و قوانین گرامری کمی مبهم به نظر برسند و فاعل و کلمات مفقوده در بعضی از عبارات مجهول میتوانند از این دسته موارد باشند. ممکن است که گویشوران و متکلمبن برای انتخاب جملات کوتاه تر دلایل خود را داشته باشند از قبیل صرفه جوئی در وقت و یا اینکه به هنگام ارسال نامه های الکترونیکی و پیامکها به دلیل صرفه جوئی در انتخاب حروف و ارسال سریعتر پیامها به طور اختصار از جملات کوتاه شده استفاده نمایند. در چنین مواردی ما به عنوان مخاطب و خواننده و یا شنونده چنین پیامکهائی قبلا با چنین الگوهائی آشنا هستیم و بقیه آیتمهای مفقوده در جملات نگاشته شده و یا مذکور را حدس میزنیم و به این ترتیب علامتهای سؤال باقی نمی مانند.

Apparently when you check some sentences, at first glance the subjects might seem missing or the words orders may look a bit confusing بعضی اوقات, ظاهرا هنگامیکه به بررسی برخی عبارات میپردازید, در نگاه اول فاعلها شاید مفقوده به نظر برسند و همچنین ترتیب چینش کلمات شاید کمی گیج کننده باشد Some grammar experts believe that as we speak, since we might be in a hurry, we may chop out some words برخی متخصصین در حوزه گرامر بر این عقیده هستند که به هنگام مکالمه, از آنجائیکه ما ممکن است در حالت عجله باشیم, پس اقدام به حذف برخی کلمات میکنیم And the general assumption among speakers is that the sentences they make are still fully understandable but is that true

و باور عمومی در بین گویشوران این است که جملات بیان شده توسط آنها هنوز کاملا قابل درک هستند ولی آیا حقیقت ماجرا چنین است؟ Is it professional to speak and expect the listener or reader to supply the missing parts آیا این برداشتی حرفه ای است تا از خواننده و یا شنونده درخواست این را داشته باشیم تا به فراهم کردن قسمتهای مفقوده بپردازند؟ Please have a look at the following example sentence and guess what is missing لطفا به جمله نمونه زیر دقت کنید و سعی در متوجه شدن قسمت مفقوده نمائید If caught, the thief will go to jail for stealing the cash from the company’s safe در صورت دستگیر شدن, دزدی که مقداری وجه نقد از گاو صندوق شرکت به سرقت برده است به زندان خواهد رفت.

In such cases, subordinate conjunctions are being used and the subject is missing but we can guess that he is being implied در چنین مواردی که از حروف ربط وابسته استفاده میشود و فاعل مفقوده است ما میتوانیم حدس بزنیم که او یا وی به عنوان فاعل مد نظر است So we as the reader will fill in the missing information بنابراین در چنین مواردی, ما به عنوان خواننده به پر کردن اطلاعات مفقوده اقدام خواهیم نمود Sometimes we may grapple with unusual word orders برخی اوقات ممکن است ما با ترتیب عجیب کلمات مواجه گردیم Most of the sentences that all of us encounter in speech and writing have the usual subject-verb order and normally subjects precede verbs but not every statement follows this pattern

اکثر جملاتی که همه ما در نوشتار و گفتار با آنها مواجه میگردیم دارای این فرمول استاندارد هستند که از فاعل و فعل تشکیل شده اند و معمولا فاعل قبل از فعل ظاهر میگردد ولی همه عبارات از چنین الگوئی پیروی نمیکنند It is possible that the subject hides somewhere in the sentence, like at the end ممکن است که فاعل جائی در جمله پنهان شود, مثلا در انتهای آن In such cases, you can instantly notice the missing subject by asking yourself this good old familiar question that who is accomplishing the action or having the experience or the being mentioned در چنین مواردی, به منظور شناسائی سریع فاعل پنهان شده, شما میتوانید از خود سؤال آشنا و قدیمی چه کسی آن کار را کرد و یا دارای آن حالت یا تجربه است را بپرسید.

Up the street and around the square, patrolled police officers in their cars در بالای خیابان و دور میدان, افسران پلیس درحالیکه در خودروهای خود بودند به گشت زنی پرداختند As you can see here, police officers are the subjects of the statement, but they have followed the verb همانطور که در اینجا ملاحظه میکنید, افسران پلیس فاعلهای جمله هستند و این درحالی است که پس از فعل آمده اند Searching for subjects in questions can be another interesting grammatical exercise we are going to review یافتن فاعل در جملات سؤالی تمرین جالب گرامری دیگری است که قصد مرور آنرا داریم Let’s illustrate the subject’s favorite and proper location in the questions that all of us are already familiar with every day

بیائید به اتفاق یکدیگر به روشن سازی موقعیت مناسب و ایده آل فاعل در جملات سؤالی بپردازیم که همه ما همه روزه با آنها آشنا هستیم We usually form questions by adding a helping verb to a main verb ما معمولا از طریق اضافه کردن یک فعل کمکی به فعل اصلی جمله سؤالی میسازیم And therefore the subject is inserted or tucked in between such elements و بنابراین فاعل در بین چنین عواملی قرار داده میشود و به اصطلاح جای میگیرد Does everyone want a pizza آیا همه پیتزا میخواهند؟ Here the verb is does want and who is doing the action? Everyone is the subject here در اینجا میخواهد Does want فعل است و چه کسی انجام دهنده کار است؟ Everyone یا همه به عنوان فاعل در اینجا شناخته میشود.

 
0

تکنیکها و روشهای ترجمه

نوشته شده توسطadminدرمه 1, 2017درنوشته ها

آیا تاکنون علاقمند به مطالعه در زمینه انجام یک ترجمه خوب شده اید؟ با نگاهی گذرا به بازار کتاب در می یابیم که مولفین و ناشران زیادی با مترجمان خبره در ارتباط هستند و از دانش آنها در زمینه چاپ کتب و آثار ارزشمند ادبی و علمی سود می برند ولی آیا درجه کیفی تمام آثار به چاپ رسیده در بازار مانند هم و یکسان میباشد؟ از چه تکنیکها و روشهائی میتوان بهره برد تا به ترجمه ای ایده آل دست پیدا کرد؟ آیا بهتر است تا در کنار خود از یک دائره المعارف استفاده کرد و به محض مواجه شدن با کلمات و عبارات و اصطلاحات جدید, به دنبال معادل برای آنها گشت و یا روش حرفه ای تر مطالعه متون مبدا و اصلی برای چند بار است تا با روح و فضای کلی داستان آشنا شد و سپس به سراغ فنون ترجمه و معادل یابی رفت؟

The original text is usually represented in translation but might seem as if it were hidden متن اصلی در ترجمه معمولا به حالتی شبیه به پنهان دیده میشود Since the experts will look for equivalents and expressions to convey and express the same or close meanings زیرا که متخصصین به دنبال یافتن معادلات و عباراتی هستند که همان معنی و یا معانی مشابهی را منتقل میکنند When it comes to translating contexts into each other, some parameters should be considered هنگامیکه صحبت از برگرداندن متون به یکدیگر به میان می آید, عواملی بایستی مورد بررسی قرار گیرند Like the readers and the grammar used as well as the timing of the writing since they will affect how well the final work will look

از قبیل خوانندگان و همچنین گرامر استفاده شده و زمان نگارش زیرا همه این عوامل بر روی درجه کیفی کار نهائی تاثیر خواهند داشت The source and the target expressions should be clearly and yet artistically demonstrated in the published materials عبارات مبدا و مقصد بایستی به وضوح و هنرمندانه در آثار منتشر شده دیده شوند A good translator is a a skilled person who is able to analyze texts, find good equivalents which sound natural when readers study the texts and also has passion in his/her work and at the same time must possess a talent in good writing and should also be somehow familiar with technical terms because from time to time they may face scientific texts to evaluate and edit

یک مترجم خوب فردی بامهارت است که قادر به ارزیابی متون و همچنین یافتن معادلهای خوب میباشد که برای خوانندگانی که به مطالعه متنها میپردازند طبیعی جلوه کنند و چنین فردی مسلما به کار خود علاقه دارد و در زمینه نگارش نیز دارای استعداد میباشد چون ممکن است هر از چندگاهی به بررسی و ویرایش متون علمی بپردازد Nobody can deny the important role played by translation in spreading of knowledge across the world هیچ فردی نمیتواند نقش تعیین کننده ترجمه را در گسترش علم و دانش در سطح جهان انکار کند Do you believe there is a difference between methods of translation versus techniques of translation and if the answer is yes, how can we find and make the best use of the golden tips

آیا به عقیده شما بین روشهای ترجمه و تکنیکهای آن تفاوتی وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است, چگونه میتوانیم تا به نکته های طلائی دست پیدا کنیم؟ It can be stated that when it comes to talking about translation methods, we refer to the whole contexts to be converted into other forms whereas the techniques are more limited to the specific sentences and phrases which are to be picked میتوان به این نکته اشاره کرد که هنگامیکه از روش نام میبریم, به ترجمه بصورت کلی نگاه می کنیم که از حالتی به گونه دیگر تبدیل میشود درحالیکه به هنگام صحبت محدود از تکنیک منظور ما استفاده از عبارات و کلماتی هستند که انتخاب میشوند Some professional categories and styles can be mentioned and listed in this respect

به برخی از سبکها و تقسیم بندیهای حرفه ای در همین ارتباط اشاره میکنیم The borrowing technique is being frequently used by translators which means putting the same original terms exactly in the final artwork روش قرض گرفتن بسیار توسط مترجمین استفاده میشود و در این تکنیک کلمات اصلی به همان گونه در متون نهائی نیز وارد میشوند Some people might still be interested in the traditional literal translation which means finding equivalents word for word without applying many changes to the layers of texts برخی افراد هنوز هم از روش سنتی ترجمه کلمه به کلمه و تحت اللفظی استفاده میکنند و بر این عقیده هستند که تا آنجا که ممکن است از اعمال تغییر در لایه های متون بایستی اجتناب نمود.

Transposition is yet another style used by some experts, which means moving from one grammatical form to another, without changing the overall meaning of the structure تعویض جا یکی دیگر از سبکهائی است که توسط برخی از متخصصین مورد استفاده قرار میگیرد, به این معنی که از یک ساختار گرامری به دیگری رفت بدون ایجاد تغییر در ساختار و معانی Due to some cultural observations, adaptation technique too can be used from time to time and it is also known as cultural substitution or cultural equivalent به دلیل برخی ملاحظات فرهنگی, از روش انطباق نیز در برخی موارد میتوان استفاده کرد و همچنین به این روش جایگزینی به دلایل فرهنگی و یا معادل یابی از نقطه نظر فرهنگی اطلاق میشود.

 
0

بخشهای شنیداری و گفتاری آیلتس و تافل

نوشته شده توسطadminدرآوریل 24, 2017درنوشته ها

هنگامیکه شما هم بطور جدی به فکر شرکت در آزمونهای سنجش توانائیهای مکالماتی تافل و آیلتس می افتید, طبیعتا اولین کاری که انجام میدهید سعی در بدست آوردن اطلاعات و نکاتی ارزشمند در رابطه با هر چه بهتر برگزار نمودن و کسب نمرات درخشان میباشد. طبیعتا با توجه به قیمت تقریبا بالای ثبت نام و شرکت در چنین امتحاناتی, بهتر است تا با آگاهی کامل در سر جلسه بنشینید و از پس جواب دادن به سوالات کتبی و شفاهی برآئید. در بخشهای شنیداری و گفتاری, به جهت مواردی مانند اشتباه کردن و عجله کردن ممکن است داوطلبین چند نمره را از دست بدهند و سعی داریم تا با مرور نکات و قوانین کلیدی و راهگشا کمک هر چند مختصری به شما برای توفیق بیشتر در چنین امتحاناتی انجام دهیم.

A challenge for many applicants is that in the listening test, the audio file will be played only once, so even a bit of distraction or missing the points will result in losing marks چالشی که برای تعداد زیادی از داوطلبین وجود دارد این است که در بخش آزمون شنیداری, فایل صوتی تنها برای یکبار پخش خواهد شد و بنابراین حتی مقدار کمی عدم دقت و توجه نداشتن به نکات میتواند منجر به از دست رفتن نمره گردد There are some common mistakes made by most applicants but fortunately there are solutions to them as well چند مشکل عمومی در بین اکثر متقاضیان وجود دارد ولی خوشبختانه راه حلهائی نیز برای آنها ارائه شده است When the audio is being played, try to remain focused and concentrate the best you can

به هنگام پخش فایل صوتی, سعی نمائید تا کاملا متمرکز باشید و توجه خود را از دست ندهید It is expected that sometimes understanding the various foreigner pronunciations in the tapes might seem difficult انتظار میرود که تلفظهای متنوع و خارجی موجود در نوارها برای درک مطلب دشوار بنظر برسند It is essential to have enough listening training to hear the similar-sounding words and expressions and not merely guess them on the exam day which will lead to making mistakes and missing the audio parts ضروری بنظر میرسد تا با تمرین کافی, شنیدن جملات و کلمات هم آوا و شبیه به هم را بهبود بخشید تا از حدس زدن عبارات و اشتباه در روز امتحان که منجر به گم کردن متن و ادامه فایلها میگردد پرهیز نمود.

Through focusing on improving your listening skills, such as watching TV talk shows, news programs, documentaries and soap operas and comedy shows as well as live radio debates, you will be able to add to your self confidence when taking the listening comprehension test از طریق تمرکز بر روی تقویت مهارتهای شنیداری خود از طریق شنیدن برنامه ها و مناظره های زنده رادیوئی, سریالها و برنامه های تلویزیونی, برنامه های خبری و مستند و همچنین کمدی, شما قادر خواهید بود تا اعتماد به نفس خود را بالا برده و خود را جهت آزمون تست درک مطلب شنیداری آماده نمائید Fortunately you can even download such files online to enhance your skills because many podcasts can be found over the net

خوشبختانه همچنین این برنامه ها در اینترنت موجود هستند تا دانلود نمائید و مهارتهای خود را بهبود بخشید چون برنامه های پادکست زیادی در فضای آنلاین وجود دارند Please make sure you read the full instructions provided on the exam papers لطفا اطمینان حاصل نمائید که تمام دستورالعملهای موجود در برگه های امتحانی را مطالعه کنید For example, the listening comprehension section demands you to write no more than two words on the answer sheet به عنوان مثال, برگه پاسخهای آزمون درک مطلب شنیداری از شما درخواست میکند تا حداکثر از دو کلمه برای جواب استفاده کنید Also listen for the singular and plural terms and answers همچنین در پاسخها به کلمات مفرد و جمع در هنگام گوش دادن دقت نمائید.

Regarding the speaking test, do not feel shy and speak directly and friendly with the examiner and never feel stressed or nervous در ارتباط با امتحان مصاحبه و مکالمه, از خجالت کشیدن و دست پاچه شدن و عصبی بودن پرهیز نموده و با فرد ممتحن دوستانه و مستقیم صحبت نمائید If you begin your speech with a smile and using a greeting, they will make a good impression on the interviewer چنانچه صحبت خود را با سلام و احوالپرسی همراه با یک لبخند آغاز نمائید, آنها تاثیر خوبی بر روی فرد مصاحبه کننده خواهند داشت Do not provide short answers and try to add to the number of phrases you use in a logical way از استفاده از پاسخهای کوتاه پرهیز کنید و با افزودن به تعداد عبارات منطقی ادامه دهید.

If during your conversation you come across an unfamiliar topic or a technical term which is unknown to you, try to skip that and do not waste your time talking about whatever coming to your mind or talking for too long without addressing the questions asked چنانچه در حین مکالمه به موضوع ناشناخته ای برخوردید و یا به عبارتی که برای شما ناشناس هستند, از آن عبور نمائید و وقت خود را با صحبت کردن درباره هر آنچه که به ذهن شما می آید صرف نکنید و همچنین از صحبت زیاد بدون پرداختن به موارد پرسش شده بپرهیزید If you get the option, direct the speech towards the topics which are convenient for you to talk about درصورت امکان, صحبت را به سمت موضوعاتی که برای شما راحتتر هستند سوق دهید.

 
0

تشخیص فاعل مفرد و جمع و مفاهیم مستتر

نوشته شده توسطadminدرآوریل 17, 2017درنوشته ها

در نگاه اول شاید فکر کردن درباره تشخیص فاعل در جملات ساده بنظر برسد ولی در برخی موارد ابهاماتی در عبارات وجود دارد. چنانچه به تازگی در دوره های آموزشی انگلیسی ثبت نام کرده و علاقه دارید تا به تقویت مکالمه و نوشتار خود بپردازید, توجه به چند نکته ریز ساختاری میتواند به شما کمک کند. البته لازم نیست تا به مرور تک تک قواعد پرداخت تا در ارتباطات کلامی موفق بود ولی مبحث فاعل و مفاهیم مستتر و پنهان و آشکار در جملات در برخی مواقع میتواند کمی مشکل باشد. چنین مواردی میتواند حتی سخت تر و زمانبر باشند وقتی که در امتحان هستید و بایستی به انجام گزینه های تستی چهار جوابی بپردازید. در اجزاء جملاتی که قصد مرور آنها را داریم, فاعل جمع و مفرد و حالت ترکیبی مورد بررسی قرار میگیرند.

It is a basic point to mention that all sentences contain at least one verb ذکر این نکته ساده است که همه جملات حداقل دارای یک فعل میباشند And as you remember from our previous discussion, verbs are words that express an action or a state of being in the statements و همانطور که از بحث قبلی مان به خاطر دارید, افعال کلماتی هستند که بر حالت و یا عملی در عبارات دلالت دارند But the point is that such actions cannot happen without a subject and merely in vacuum or imagination اما نکته در اینجاست که چنین کارهائی نمیتوانند در خلا و تصور و بدون فاعل صورت پذیرند Even a state of being or a simple action needs to be done or had by someone حالتی از بودن و یا کارها بایستی توسط افراد به انجام برسند.

Therefore, someone or something needs to be present in the sentences that we write بنابراین, چیزی و یا فردی بایستی در جملاتی که ما آنها را می نویسیم وجود داشته باشند They also can be used in relation to the action or state of being which has been mentioned آنها همچنین میتوانند در ارتباط با کار و یا حالت بودن که ذکر شد مورد استفاده قرار گیرند So the what or who in the statements are the subjects پس آنچه و یا آن فرد در جملات همان فاعل میباشند From a grammatical viewpoint, a subject is a noun which can refer to persons or things and places or ideas از نقطه نظر گرامری, یک فاعل اسم تلقی میشود که میتواند بر مکان, ایده, چیز و یا فرد دلالت داشته باشد.

But, sometimes pronouns which substitute for nouns can also act as subjects اما بعضی مواقع, ضمیرهائی که به عنوان جایگزین برای اسامی هستند هم میتوانند به عنوان فاعل استفاده شوند For example, He went to the park yesterday به عنوان مثال, او دیروز به پارک رفت We will further discuss pronouns and their roles in sentences structures in other articles ما در مقالات بعدی به نقش ضمائر در جملات اشاره خواهیم داشت But are subjects always very straightforward and easy to spot ولی آیا فاعلها همیشه آشکار و به سادگی قابل تشخیص هستند؟ Sometimes finding a subject in a sentence might seem difficult because it may appear missing or hidden, and we need to know how to detect them in the statements

ممکن است برخی مواقع پیداکردن یک فاعل در جمله ای دشوار بنظر برسد بدلیل اینکه شاید به نظر موجود نباشد و یا پنهان باشد و ما نیاز داریم تا آنها را در عبارات بیابیم It is possible to have compound subjects, two or more subjects that connect with one single verb این امکان وجود دارد تا فاعلهای ترکیبی داشت, درواقع دو و یا چند فاعل که در ارتباط با یک کار تک مورد استفاده قرار میگیرند As an example, Akbar and Ahmad went to the cinema together به عنوان مثال, اکبر و احمد با هم به سینما رفتند As you can see, this sample sentence features one verb or action which is going to the cinema but two subjects have been used that are doing the same thing which is going to the cinema and watching a movie

همانگونه که مشاهده میکنید, این جمله نمونه دارای یک فعل و کار میباشد و آن رفتن به سینما است ولی از دو فاعل استفاده شده است که مشغول انجام یک کار یکسان میباشند و آن رفتن به سینما و تماشای فیلم است The last point we are going to cover today is relevant to the impressions that we get after reading a short piece of news or passage آخرین نکته ای که امروز به آن میپردازیم درباره استنباطی است که پس از خواندن یک خبر و یا مطالعه یک متن کوتاه خواهیم داشت For instance what is your impression after reading this on expressways road signs به عنوان نمونه, برداشت شما پس از خواندن این جمله در تابلوهای راهنمائی در بزرگراهها چیست؟ Please move on your lane and do not weave between the lines

لطفا در خط خود حرکت کنید و از حرکت سریع در بین خطوط بپرهیزید Although no direct subject has been mentioned here, you is understood گرچه اشاره مستقیمی به هیچ فاعلی در اینجا نشده است, ولی شما مخاطب هستید It can be interpreted as a polite request or even a command این جمله میتواند به عنوان درخواستی مودبانه و یا حتی یک فرمان در نظر گرفته شود The verb is giving an order but the subject is hidden فعل حاوی یک فرمان میباشد ولی فاعل کجاست؟ Grammarians say that in such sentences the subject is you-understood since you are addressed متخصصین در حوزه گرامر بر این عقیده هستند که در چنین جملاتی, فاعل شما تفسیر میشود چون شما مخاطب این پیام هستید.

 
0

افعال ترکیبی و مصدرها

نوشته شده توسطadminدرآوریل 10, 2017درنوشته ها

درست است که روان و بدون اشتباه صحبت کردن الزاما به معنی و مفهوم حفظ کردن همه قوانین گرامری نیست, اما هر از چند گاهی نیاز است تا با مرور مواردی که برای مکالمه زبان در سطوح متوسط و پیشرفته تدوین شده اند آشنا شد و از آنها در صحبت و نوشتار استفاده نمود. افعال ترکیبی نیز در همین ارتباط میتوانند مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند چون درواقع ورود به محدوده آنها عبور از سطوح ابتدائی و مقدماتی آموزشی میباشد. حتی در نگارش نیز میتوانند بسیار سودمند واقع گردند و نمره کلی شما را بالاتر ببرند. تصور کنید که شما مشغول انجام چند کار هم زمان در منزل و یا محل کارتان میباشید, در چنین مواقعی بهتر است تا با استفاده از افعال ترکیبی و یا مرکب, از وقفه های اضافه در عبارات بکاهید.

Today we are going to cover the subject of compound verbs which are used when two or more actions are being carried out in sentences and it is useful to know how and when to use them properly in speech and writing امروز قصد داریم تا به موضوع افعال ترکیبی بپردازیم که در زمانی استفاده میشوند که در جملات دو و یا چند کار در حال انجام شدن میباشند و سودمند است تا بدانیم چگونه و در کجا از آنها در گفتار و نوشتار استفاده نمائیم It is possible to pair one subject in our sentences with two or more verbs ممکن است تا فاعل در جمله خود را با دو یا چند کار مرتبط نمائید John’s friend shouted and laughed after hearing about the winning of his favorite team دوست جان پس از شنیدن خبر برد تیم محبوبش فریاد زد و خندید.

As you can see here, two actions, shouted and laughed, and one subject, John, are paired to each other همانطور که در اینجا ملاحظه میکنید, دو کار خندید و فریاد زد و یک فاعل, جان, به یکدیگر متصل شده اند In grammatical terms, these double verbs are technically known as compound verbs since more than one action has been mentioned از نقطه نظر گرامری, به چنین افعال دوتائی در اصطلاح فنی افعال ترکیبی اطلاق میشود از آنجائیکه بیشتر از یک کار ذکر شده است If you are thinking about some more examples, please have a look at the following sentence which sheds light on the issue چنانچه در اندیشه مثالهای بیشتری هستید, لطفا به جمله زیر نگاهی بیندازید که موضوع را روشن میسازد.

Akbar snatched the newspaper and quickly put it into his suitcase اکبر به سرعت روزنامه را گرفت و آن را در چمدان خود گذاشت When you speak and write, you are using a variety of compound verbs even without noticing به هنگام نوشتن و مکالمه, شما از انواع متنوعی از افعال ترکیبی استفاده میکنید حتی بدون اینکه متوجه آنها باشید Now let’s move on to the attractive discussion about infinitives حالا بیائید به اتفاق یکدیگر به بحث جذاب مصدرها بپردازیم From time to time when you are in class, you may hear your teacher saying the verb to go and you may want to learn more هر از چندگاهی هنگامیکه در کلاس هستید, ممکن است که بشنوید معلم شما بگوید فعل رفتن و ممکن است شما بخواهید بیشتر بدانید.

You may wonder why to has been used in the structure ممکن است این سوال در ذهن شما شکل بگیرد که چرا از to در این ساختار استفاده شده است Please note that to be or to go are not verbs actually, they are infinitives لطفا توجه کنید که رفتن و بودن, هنگامیکه to قبل از آنها استفاده شود, فعل نبوده و بلکه مصدر هستند If you would like to make an infinitive, put to before any verb like to be چنانچه بخواهید تا مصدر بسازید, قبل از هر فعلی یک to قرار دهید مانند to be بودن One point which is important is that when trying to pick verbs in sentence, forget about the to being used at the beginning of them, otherwise you will choose infinitives instead of verbs which is grammatically not right

نکته مهم در ارتباط با تشخیص افعال در جملات این است که آنها را با to انتخاب نکنید, چون در اینصورت اشتباها مصادرها مشخص میشوند The point is, infinitives and verbs might be mistaken sometimes نکته این است که افعال و مصدرها ممکن است بعضی مواقع با هم اشتباه گرفته شوند It might sound a bit weird but even some of the best journalists and newspaper column writers make the common mistake of splitting infinitives in their writings which is not correct شاید باور این مطلب کمی عجیب بنظر برسد ولی حتی برخی از بهترین روزنامه نگاران و ستون نویسان روزنامه ها هم این اشتباه رایج را مرتکب میسوند و مصدرها را بصورت جداگانه در نوشته هایشان استفاده میکنند که صحیح هم نمیباشد.

So when it comes to writing formally, do not split infinitives in half بنابراین هنگامیکه صحبت از نوشتن به گونه ای رسمی میشود, از نصف کردن مصدرها بپرهیزید For instance, all of us commonly observe such sentences a lot while reading daily newspapers به عنوان نمونه, همه ما هنگام مطالعه روزنامه ها به چنین مواردی برمی خوریم The member of parliament vowed to really pursue the problem of unemployment in the province نماینده مجلس تعهد کرد که به مشکل بیکاری در استان بپردازد As mentioned, the correct form would be to pursue and not splitting the infinitive in this sentence همانطور که عرض شد, حالت صحیح to pursue میباشد و نبایستی در این جمله مصدر را به دو نیم تقسیم کرد.

 
0

افعال کمکی و عملی

نوشته شده توسطadminدرآوریل 3, 2017درنوشته ها

آیا میتوان از برخی افعال در جهت کمک به دیگر فعلها در جمله سازی استفاده نمود؟ نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا بهتر است به ساختن و نگارش و گفتن عباراتی پرداخت که به تنهائی استفاده میشوند و یا اینکه بین آنها حلقه هائی ایجاد نمود و در حالت ترکیبی در جملات بیان کرد؟ دانشجویانی که از آموزش آکادمیک و خصوصی در زمینه گرامر بهره مند هستند میتوانند در انجام مکالمات و محاورات و تبادل نظرهای روزانه با دوستان و دیگر دانشجویان از توفیق بهتر و بالاتری هم برخوردار باشند. آیا تاکنون در امتحانات ورود به دانشگاهها یا همان کنکور شرکت کرده اید؟ آیا بخاطر دارید که افعال کمکی در کجاها مورد استفاده قرار میگرفتند؟ آیا آنها بایستی با هماهنگی نسبت به دیگر اجزاء عبارات از قبیل صفات و ضمائر نوشته شوند؟

Helping verbs can be considered the do-gooders when it comes to making a logical connection between parts of sentences in writing or speech افعال کمکی را شاید بتوان به عنوان خیرخواه و یاری رساننده در عبارات و جملات حین نگارش و یا صحبت در نظر گرفت که بین دیگر اجزاء ارتباط منطقی ایجاد میکنند Some of the verbs we use every day consist of only one word and actually they are single words, whereas many others are made up of two or more words برخی از افعالی که ما همه روزه از آنها استفاده میکنیم تنها از یک کلمه تشکیل شده اند درحالیکه بسیاری دیگر از افعال از دو و یا چند کلمه ساخته شده اند In some cases, the extra words are called helping words and it is not difficult to guess their functions

در برخی موارد آن کلمات اضافه به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند و دشوار نیست تا حدس بزنیم که وظیفه آنها در عبارات چیست They cannot be used to do household chores nor will they be able to help you wash your car نمیتوان از آنها در انجام امور منزل استفاده کرد و همچنین آنها قادر نخواهند بود تا به شما در شستن خودروی خود کمک نمایند but their main function is to help the main verbs express their meanings in a clear and understandable manner and they do this through changing the time or tense of the action اما وظیفه اصلی آنها کمک به افعال اصلی در جهت ارائه مفاهیم به نحوی شفاف و قابل درک میباشد و آنها اینکار را از طریق تغییر زمان افعال انجام میدهند.

You should have refused the offer to work extra time without a raise at your office شما میبایست پیشنهاد اضافه کار در اداره تان را بدون پرداخت حقوق و مزایا رد میکردید As you can see here, the main verb is refuse but should and have are used to create a meaningful grammatical structure, and so they act as helping verbs همانطور که ملاحظه میکنید, فعل اصلی ما refuse میباشد ولی از should و have برای ایجاد ساختار با معنای گرامری استفاده شده است و بنابراین به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند You may be wondering whether distinguishing between main verbs and the helping verbs is very important but fortunately you do not need to act like a grammar expert to read and speak well

شاید شما از خود این سوال را بپرسید که آیا ایجاد تمایز بین اقعال اصلی و کمکی مهم است ولی خوشبختانه نیازی نیست تا به مانند یک متخصص در زمینه گرامر عمل کنید برای خوب نوشتن و خوب صحبت کردن As long as you as the reader get the whole intended meaning when reading and writing a sentence, it means you are doing very good and the sentence is correct چنانچه شما در حین خواندن و نگارش جمله به ارائه و برداشت صحیح مورد نظر دست یابید, کارتان درست است و جمله شما نیز صحیح میباشد If only one part of a verb is used, the reader might mistake linking verbs with main verbs اگر تنها قسمتی از یک جمله مورد استفاده قرار گیرد, خواننده ممکن است افعال کمکی و اصلی را با هم اشتباه کند.

The other type of verbs which are being frequently used in writing is action type گونه ای دیگر از افعال که در نوشتار بسیار استفاده میشنود افعال عملی هستند As mentioned earlier, linking verbs are great but they might be limited to the state of being or having a feature and the action part of the sentences is still missing همانطور که قبلا عرض شد, افعال ربطی بسیار خوب هستند ولی آنها محدود به داشتن حالتی و یا ویژگی خاصی هستند و هنوز قسمت حرکتی و عملی در جمله ها خالی است We need to do something and this is exactly where action verbs begin playing their roles نیاز است تا کاری انجام دهیم و این دقیقا همان جائی است که افعال عملی به ایفای نقش خود می پردازند.

When it comes to explaining how something happens, action verbs are being used هنگامیکه نوبت به توضیح کاری که انجام میشود میرسد, از افعال حرکتی استفاده میشود He closed the door behind him when exiting او به هنگام خروج درب را پشت سر خود بست Over here, two action verbs have been used, exiting and closing در اینجا از دو فعل عملی exiting و closing استفاده شده است But please do not let the name confuse you since several verbs such as think and have or stay too are considered action verbs from grammatical perspective اما لطفا اجازه ندهید تا اسم افعال حرکتی موجب اشتباه شما گردد چون فکر کردن و داشتن نیز از نقطه نظر گرامری افعال عملی محسوب می شوند.

 
0

افعال ربطی

نوشته شده توسطadminدرآوریل 2, 2017درنوشته ها

برای اتصال دو و یا چند عبارت و فعل ناقص که نمیتوانند به تنهائی مورد استفاده قرار گیرند بایستی چه کرد؟ آیا بهترین راه نگارش چند جمله استفاده از کلماتی مانند و میباشد تا بقولی بین عبارات تجمیع حاصل گردد؟ آیا با استفاده از روشهای مدرن تدریس که در آموزشگاههای مطرح کشورمان مورد استفاده قرار میگیرند و یا آنهائیکه توسط مربیان باسابقه تایید میشوند میتوان برای چنین سؤالاتی پاسخهای مناسب و قانع کننده یافت؟ آیا بیشتر افعال ربطی برای اتصال جملات کوچکتر مورد استفاده قرار میگیرند و یا اینکه حتی در حین نگارش متنهای بزرگ و رسمی, از قبیل نوشتن خلاصه سوابق تحصیلی و رزومه کاری نیز کاربرد داشته و به نویسندگان در جهت نیل به اهداف آموزشی و تجربی و اقتصادی و شغلی کمک میکنند؟

We can primarily use linking verbs in order to create a bridge between various parts of sentences which when being used separately, will not seem complete and meaningful ما عمدتا از افعال ربطی جهت ساختن پلی بین اجزای مختلف جملات استفاده میکنیم که ممکن است اگر جداگانه مورد استفاده قرار گیرند, کامل و با مفهوم نباشند In many books, such verbs are also called being verbs since they express a sort of being or having a special feature inside sentences در بسیاری از کتابها, چنین افعالی به نام افعال بودن نیز شناخته میشوند از آنجائیکه با استفاده از آنها حالتی یا داشتن ویژپی خاصی معرفی میگردد Maybe when it comes to making use of linking verbs, we cam make a compromise between two things

شاید هنگامیکه صحبت از استفاده از افعال ربطی به میان می آید, ما بتوانیم تا بین دو چیز نوعی آشتی ایجاد کنیم Actually, here math intersects and joins with literature and grammar در حقیقت در اینجا بین ریاضیات و ادبیات و گرامر نوعی همکاری و اتصال برقرار میگردد Since linking verbs act like equal signs which are inserted into the middle of sentences از آنجائیکه افعال ربطی مانند نشان تساوی به میان جمله ها وارد میشوند If you are currently wondering what specific types of verbs can be used to link two or more unfinished phrases and sentences, please stop thinking because many times the scenarios are far simpler than you might assume, and the verbs be can act like a linking verb in many statements

چنانچه در حال حاضر مشغول پرسیدن این سوال از خود هستید که چه نوع افعالی را میتوان به عنوان ربطی برای اتصال دو و یا چند عبارت و جمله ناتمام بکار برد, لطفا کمی تامل کنید به این دلیل که در بسیاری از موارد, قضیه بسیار آسانتر از آنچیزی است که ممکن است تصور کنید و افعال در خیلی موارد در عبارات به عنوان ربطی عمل میکنند Do you remember we mentioned linking verbs act as an equal sign in the statements آیا بخاطر می آورید که ذکر کردیم افعال ربطی به مانند علامت تساوی در جملات عمل میکنند؟ Please have a look at the following statement لطفا به عبارت زیر نگاهی بیندازید Dr. Mahmoudi is a surgeon with a degree from a good university دکتر محمودی جراح بوده و از یک دانشگاه خوب مدرک دارد.

As you can see, the word is here links two sections or ideas همانطور که ملاحظه میکنید, کلمه is در اینجا دو قسمت و ایده را به یکدیگر متصل میکند You might have noticed that the sample linking verb we have used is a form of to be شاید متوجه این مطلب شده باشید که فعل ربطی که استفاده کرده ایم گونه ای از فعل to be یا بودن است That’s not always the case, though البته همیشه چنین نیست Please check out the following example of another linking verb لطفا به مثال ذیل در ارتباط با نوعی دیگر از فعل ربطی توجه کنید A cash reward for national champions winning medals seems very appropriate یک جایزه نقدی برای قهرمانان ملی که موفق به کسب مدال شده اند بسیار مناسب بنظر میرسد.

 
0

آموزشهای مقدماتی و یادآوری نکات

نوشته شده توسطadminدرآوریل 1, 2017درنوشته ها

در ادامه مبحث قبل در ارتباط با فاعل و فعل و دیگر اجزاء جملات و عبارات, شاید بد نباشد به یادآوری نکاتی بپردازیم که همه ما با آنها آشنا هستیم و به دوران تحصیلی مقدماتی در کودکی همه ما باز میگردند. شاید پیداکردن فعل و فاعل در جملات مبحث آنقدر پیچیده ای نباشد و شما به راحتی قادر به انجام اینکار باشید ولی حتی در مباحث سطوح پیشرفته ای از قبیل شرکت در امتحانات تافل و آیلتس نیز توجه به این موارد به ظاهر آسان و سهل میتواند راهگشا باشد. آیا تاکنون به مطالعه کتبی پرداخته اید که مملو از نکات ریز و درشت گرامری و حاوی معلومات برای استفاده مترجمان چیره دست باشند؟ در چنین ماخذی نیز میتوان مسائلی را پیدا کرد که از نقطه نظر جمله سازی و رفع اشکالات محاوره ای برای دانشجویان سودمند باشند.

Some educational tasks begin in elementary schools and do not disappear until you are holding your high school diploma, yes you guessed right. We are talking about grammatical points برخی تکالیف آموزشی با شما از زمان آموزشگاههای ابتدائی تا هنگامیکه دیپلم دبیرستان خود را دریافت کنید با شما خواهند بود. درست حدس زدید. درباره موارد گرامری صحبت میکنیم That is exactly why there is no need to go into great depth, explaining every bit of rule which is out there and many of the notes listed here are just rapid reminders به همین دلیل است که ما به طور مشروح به همه قوانینی که در این زمینه وجود دارند در اینجا اشاره نمیکنیم و صرفا به یادآوری مطالب و نکات خواهیم پرداخت.

After getting familiar with basic grammatical rules and tips, we should actually move on to further chapters such as making subjects and verbs agree with each other پس از آشنا شدن با مباحث مقدماتی گرامری, بایستی تا به فصلهای دیگر بپردازیم از قبیل جمله سازی به نحوی که منجر به ایجاد تعادل و هماهنگی بین فعل و فاعل گردد Based on experience, this task can prove to be a bit challenging and more complex than it appears بر اساس تجربه, این کار میتواند کمی چالش بر انگیز و پیچیده تر از آن باشد که بنظر میرسد We are going to cover some tricky subject / verb pairings which many times can cause confusion for even students with higher intermediate education and training levels

قصد داریم تا به توضیح مواردی که ممکن است مقداری دشوار بنظر برسند بپردازیم از قبیل ایجاد دوتائی های فعل و فاعل که بعضی مواقع حتی برای دانشجویانی که در سطوح آموزشی فوق متوسط هستند کمی گیج کننده هستند As a matter of fact, if your subjects and verbs disagreed in the past, please fear not because we are going to help you get them work in harmony در حقیقت, چنانچه افعال و فعلها در جملاتی که آنها را در گذشته میساختید چندان با یکدیگر هماهنگ نبودند, لطفا نگران نباشید چون قصد داریم تا به شما در ایجاد هماهنگی بین آنها یاری رسانیم Sometimes getting reacquainted with verbs when it comes to making meaningful sentences can be all there is to troubleshoot minor problems

برخی مواقع, از طریق آشنائی مجدد با افعال, به رفع مشکلات کوچک نائل خواهیم آمد All sentences contain verbs, both finished and half-finished در همه جمله ها, چه کامل و چه نیمه تمام فعل وجود دارد Verbs are words that express action or a state of being and verbs come in various forms and shapes and sizes افعال کلماتی هستند که بر بودن در حالتی و یا انجام کارها دلالت داشته و به گونه های متفاوتی نیز وجود دارند We are going to remind you how to distinguish between linking and action verbs and how to sort helping verbs from main ones قصد داریم تا به شما یادآوری نمائیم چطور بین افعال ربطی و کنشی تفاوت را را بیابید و اینکه چگونه بین افعال کمکی و اصلی تمایز قائل شوید.

Copyright © 2017تمام حقوق محفوظ است.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com