0

مفعول مستقیم و غیر مستقیم

نوشته شده توسطadminدرژوئن 26, 2017درنوشته ها

در هنگام جمله سازی, گرچه به عواملی همچون فعل و فاعل و صفت نیاز است و همچنین مهم است تا به مواردی از قبیل زمان افعال از قبیل حال ساده و گذشته توجه نمود, ولی برخی مواقع به مفعول هم نیاز داریم تا عباراتی معنادار و صحیح بسازیم. این موضوع بخصوص در مواقع نگارش جملات متعدی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. مثلا وقتی شما میشنوید که فردی غذا خورد, غذا در این جا نقش مفعول مستقیم را ایفا میکند چون شنونده بلافاصله از خود میپرسد که آن شخص چه چیز را خورده است و پاسخ غذا میباشد. در بسیاری از موارد از افعال حرکتی در جمله های دارای مفعول استفاده میشود مانند باز کردن که میتوان در جواب از بازکردن درب و یا پنجره استفاده کرد و در عبارات مفعولی میتوان نتیجه گیری کرد درباره نتیجه یک کار.

Please imagine that you throw a ball and it crashes through a window in your living room لطفا تصور کنید که شما یک توپ را پرتاب میکنید و آن موجب شکستن و عبور از پنجره اتاق نشیمن شما میگردد At the same time, your mother who is making lunch in the kitchen yields, what’s going on در همان زمان, مادر شما که در آشپزخانه مشغول تهیه ناهار است فریاد میکشد چه اتفاقی افتاده است؟ Then you might say something like I broke the window and broke here is the past tense of the verb break و شما ممکن است چیزی بگوئید از قبیل اینکه من پنجره را شکستم و در اینجا شکستم زمان گذشته فعل شکستن میباشد This reply can also be the answer to the question who broke the window

این پاسخ میتواند به عنوان جوابی در سوال اینکه چه کسی پنجره را شکست هم باشد So let’s review the items we have over here, you are the subject and break is the verb and the window can be the direct object پس بیائید به اتفاق یکدیگر به مرور مواردی که در اینجا وجود دارند بپردازیم, شما فاعل هستید و شکستن فعل هست و پنجره مفعول میباشد It is also possible to have a complement, which usually adds further information to the pieces in sentences like glass window همچنین میتوان از متمم در عبارات استفاده کرد که اطلاعات بیشتری در اختیار ما میگذارند از قبیل پنجره شیشه ای Break is the action verb which describes what has happened شکستن فعل حرکتی است که توصیف کننده رویداد میباشد.

In order to find the direct object in our sentence, we should actually reach a conclusion since window here receives the action directly from the verb به منظور یافتن مفعول مستقیم در جمله مان, بایستی تا به یک نتیجه گیری برسیم در ارتباط با پنجره که مستقیما دریافت کننده یک عمل از فعل میباشد Usually a grammatical pattern can be used in the sentences which is like this: subject, verb, followed by the direct object معمولا میتوان از یک الگوی گرامری در جملات بدینگونه استفاده کرد: فاعل, فعل و به دنبال آن مفعول مستقیم Now you may wonder whether or not it is possible to have more than one direct object in sentences and in order to find out the answer, please check out the following sentences

شاید از خود بپرسید که آیا ممکن است تا در جملات بیش از یک مفعول مستقیم داشت و برای یافتن پاسخ لطفا به جملات زیر دقت کنید Akbar has eaten the cakes and the sandwich اکبر کیکها و ساندویچ را خورده است It is also possible to construct sentences without any direct object همچنین ممکن است تا به ساخت جملاتی بپردازیم که دارای مفعول مستقیم نیستند I was relaxing at the hotel during the afternoon درطول بعد از ظهر من در هتل مشغول استراحت بودم As you can see, no action verb has been used and relaxing cannot be considered a verb to be received by anyone or anything همانطور که ملاحظه میکنید, هیچ فعل حرکتی مورد استفاده قرار نگرفته است و استراحت توسط فردی یا چیزی دریافت نشده است.

So together we have covered the concept of direct object but how can we define the topic of indirect object پس با یکدیگر به مطالعه مبحث مفعول مستقیم پرداخته ایم ولی چگونه میتوانیم به توصیف مقوله مفعول غیر مستقیم اقدام کنیم؟ Another type of complement which we can use in sentences is indirect object نوع دیگری از متمم که میتوانیم در جملات استفاده کنیم مفعول غیر مستقیم است By the way, why is it called indirect راستی چرا نام غیر مستقیم به آن داده اند؟ The reason is that the action of the verb does not directly flow to it دلیل این است که عمل فعل مستقیما بر روی آن جریان ندارد Please examine the following example, my friend sent me a new terrific perfume for my birthday last week

لطفا به جمله زیر دقت کنید, هفته قبل دوست من به مناسبت تولدم یک عطر جدید و عالی برایم فرستاد In this statement, perfume is the direct object and me is the indirect object در این عبارت, عطر مفعول مستقیم و من me مفعول غیر مستقیم میباشد The indirect object always precedes the direct object مفعول غیر مستقیم همواره قبل از مفعول مستقیم می آید I will send you an email this evening من امشب برای شما یک نامه الکترونیکی میفرستم email مفعول مستقیم و you مفعول غیر مستقیم میباشد Usually indirect objects appear in combination with direct ones in sentences but they are not used very often though گرچه خیلی استفاده نمیشوند, مفعول غیر مستقیم در ترکیب با مفعول مستقیم در جملات استفاده میشوند.

 
0

انتقال مفاهیم در متن و اجزاء جمله کامل

نوشته شده توسطadminدرژوئن 19, 2017درنوشته ها

به محض اینکه صحبت از مکالمات روان و بدون اشتباه به میان می آید, برخی به فکر جمله سازی و چیدمان صحیح اجزاء در عبارات می افتند. اما آیا تنها با دانستن اینکه فعل و فاعل و صفت چیستند و دارای چه نقشهائی میباشند, همه ما قادر به نگارش و گفتار حرفه ای و در سطوح بالا خواهیم بود؟ ایجاد ارتباط منطقی بین قسمتهای مختلفی که رویهم رفته محاورات روزمره را میسازند یک چیز است و دقت به نکات ریز فرهنگی و اجتماعی که منجر به بروز و گسترش لهجه ها و گویشها و ضرب المثلهای بومی در سطح شهرها و کشورها میشوند یک چیز دیگر. صحبت کردن کتابی و بسیار خشک و بدون انعطاف شاید در نگاه اول برای مدت کوتاهی جالب و جذاب باشد, ولی مسلما نمیتواند در مکالمات روزمره و غیر رسمی چندان بکار آید.

Perhaps when it comes to learning new grammatical points, figuring out how to construct meaningful sentences is among the priorities شاید هنگامیکه صحبت از فراگیری نکات گرامری به میان می آید, درک این مطلب که چطور جملات با معنا و مفهوم صحیح ساخته میشوند جزو اولویتها باشد Each correct statement consists of certain elements that we need to identify هر عبارت صحیح از اجزاء مشخصی تشکیل میشوند که بایستی آنها را مشخص نمائیم Eliminating sentence fragments and run-ons can also prove to be important حذف اجزاء زاید و اضافه در جمله ها هم میتواند مهم باشد از قبیل قسمتهای ناتمام و ناقص Uniting two or more sentences correctly can also make you a better communicator and writer

دانستن این موضوع که چگونه دو و یا چند جمله را به نحوی صحیح با یکدیگر متصل نمائید نیز میتواند از شما یک نویسنده و گوینده بهتر بسازد While speaking or writing, have you attempted to join ideas and concepts of unequal importance آیا تابحال در هنگام صحبت و یا نوشتار برای شما پیش آمده است که بخواهید چند ایده و مفهوم را که از لحاظ اهمیت در یک رده نبوده اند با یکدیگر ادغام کنید؟ Pronouns as you remember can come in handy when it comes to gluing sentences together همانگونه که بخاطر دارید, از ضمائر در مواقعی استفاده میشود که منظور چسباندن جملات به یکدیگر باشد It is already clear that we use grammar in order to make complete sentences to express the intended meanings without misunderstanding

این مطلب واضح و روشن است که ما از گرامر استفاده میکنیم به منظور ساختن جملات کامل و برای انتقال مفاهیم مورد نظر به دور از سوء تفاهم Having said that, many times people who speak or write might mistakenly break the rules علیرغم این مطلب گفته شده, خیلی وقتها گویندگان و نویسندگان ممکن است به طور اشتباهی و سهوی قوانین را رعایت نکنند But they might break the rules is a fragment and is incomplete خود این عبارت ناقص میباشد Another common mistake made by many is gluing sentences in an improper way, which will create a run-on sentence اشتباه دیگری که توسط برخی صورت میپذیرد این است که جملات را بصورت اشتباهی و ناصحیح به یکدیگر متصل میکنند که عبارت اضافی بوجود می آید.

While studying grammar, we should discover the ins and outs of joining ideas together به هنگام مطالعه گرامر, ما بایستی که تمام مطالب در ارتباط با ادغام مفاهیم با یکدیگر را فرابگیریم Actually, complete sentences originate from complete thoughts درحقیقت, جملات کامل از افکار کامل نشات میگیرند In addition to the common items in sentences such as verbs, subjects, adjectives and pronouns, compliments are also pretty significant در کنار عوامل مشترکی که در جملات حضور دارند از قبیل فعل و فاعل و صفت و ضمیر, متمم نیز از اهمیت زیادی برخوردار میباشد Sometimes subjects in sentences might seem hidden, but you is understood such as this sentence: Please give me the tickets so that we can find our seats

ممکن است در برخی جملات فاعل بنظر پنهان بنظر برسد ولی درواقع شما مد نظر است مانند این مثال: لطفا بلیتها را به من بدهید تا بتوانیم محل صندلیهایمان را پیدا کنیم As mentioned above, complete sentences express complete thoughts but each of the following statements on their own would be unfinished and incomplete pieces همانگونه که در بالا عرض شد, جملات کامل حاوی مفاهیم کاملی نیز میباشند و به مثالهای زیر دقت کنید که دو عبارت ناقص را نشان میدهند The reason I need that car دلیلی که من به آن خودرو نیاز دارم Is that it can be recharged in an hour این است که ظرف مدت یکساعت مجددا شارژ میشود Naturally, each of them can be part of a longer conversation and they are applied in the context

طبیعتا, هر یک از این عبارات میتوانند به عنوان بخش بزرگتری در مکالمه محسوب شده و در متن کاربرد داشته باشند If someone is already familiar with the atmosphere of conversation, they may be able to pull a complete thought out of any of such incomplete statements, but as mentioned, many readers are not familiar with the speakers and when they study the context, they should be presented with meaningful, complete sets of items to extract meaning ممکن است افرادی که با فضای مکالمه آشنائی داشته باشند بتوانند از هر یک از این عبارات ناقص معنای منطقی را برداشت کنند ولی خوانندگان به دلیل عدم آشنائی با گویندگان, به هنگام مطالعه متن بایستی بتوانند توسط اجزاء کامل جملات, مفاهیم را استخراج کنند.

 
0

اینها و افراد و چیزها و نه این و نه آن

نوشته شده توسطadminدرژوئن 12, 2017درنوشته ها

در حین مرور مطالبی که به اصطلاح به درد گرامر در گفتار و نوشتار میخورند, مطالب ظریفی وجود دارند که شاید در نگاه اول از اهمیت زیادی برخوردار نباشند ولی میتوانند تاثیرگزار بوده و از شما یک مخاطب و گوینده و نویسنده خوب بسازند. در مقاله امروز قصد داریم تا به کلماتی اشاره کنیم که شاید مشخص نباشد که در عبارات ما چه نقشی را ایفا میکنند. آیا فاعل هستند و یا صفت, آیا ضمیر هستند و یا مفعول و همچنین آیا بایستی برای ساختن جملات صحیح از ساختار جمع استفاده کنیم و یا مفرد. همچنین در برخی دیگر از موارد وقتی که قرار است تا از ساختار منفی استفاده کنیم, مثلا یک صفت و یا حالت بخصوصی را از یک کلمه و یا جمله نفی کنیم از ساختارهای نه این و نه آن استفاده میکنیم که به همه آنها اشاره خواهد شد.

In our today’s article, we are going to meet the ones, the things, and the bodies in the sentences structures در مقاله امروز, قصد داریم تا به مقوله های اینها, چیزها و افراد در ساختارهای جملات بپردازیم Believe it or not, they can be considered pronouns from a grammatical perspective شاید باورتان نشود ولی این کلمات همگی از نقطه نظر گرامری ضمیر محسوب میشوند But at the same time, they can be a bit tricky and deceptive when it comes to matching them with verbs in statements ولی در عین حال, کمی گمراه کننده ممکن است بنظر برسند هنگامیکه نوبت به متصل کردن آنها با فاعل در جملات میرسد Also, pairing them with other pronouns might cause troubles in figuring out the written or spoken sentences

همچنین, ارتباط آنها با دیگر ضمائر نیز میتواند در درک صحیح جملات ادا شده در گفتار و نوشتار مشکلاتی ایجاد کند We will address all of those issues later, but for now, please have a peek at the following examples ما به همه این موارد بعدا خواهیم پرداخت ولی در حال حاضر, لطفا به مثالهای زیر توجه فرمائید The ones, such as everyone, The things such as everything and The bodies such as everybody افراد مانند هر فردی, چیزها از قبیل هر چیزی و اشخاص مثل هر شخصی A good general rule of thumb is to consider all of such pronouns as singular قانون عمومی خوبی وجود دارد و آن این است که همه چنین ضمائری را مفرد در نظر بگیریم The following example sheds light on many questions you may have in mind

نمونه زیر به بسیاری از سؤالاتی که ممکن است در ذهن شما وجود داشته باشند پاسخ میدهد When the reporters asked some questions from the mayor, he said: so everybody seems happy after building a new hospital in this neighborhood and no one has complained about lack of medical services yet, and therefore everything seems to be OK در پاسخ به سؤالات خبرنگاران, شهردار گفت که بنظر همه خرسند هستند از افتتاح یک بیمارستان جدید در این منطقه و هیچ فردی از کمبود امکانات پزشکی شکوه و گلایه ای نداشته و بنابراین همه چیز خوب بنظر میرسد all of us are quite familiar with such patterns in our daily speech and although the pronouns come in singular form but may refer to a group of people

همه ما با چنین الگوهائی در گفتار روزمره خود مواجه هستیم و این ضمائر همواره به حالت مفرد استفاده میشوند ولی میتوانند به یک گروه از مردم نیز ارجاع داشته باشند Every shoe and suit is on sale today at this department store همه کفشها و کت و شلوارها در این فروشگاه امروز در حراج هستند Again in this example, we have used a singular verb but the meaning and impression is plural and the entire mentioned items at the store دوباره در این مثال, ما از فعل مفرد استفاده کرده ایم ولی مقصودمان تمامی اقلام یاد شده در فروشگاه و مفهوم جمع میباشد Now that you know the grammar point, such sentences look and feel correct to you حال که با نکته گرامری آشنا هستید, چنین عباراتی از نظر شما صحیح بنظر میرسند.

Now let’s figure out either and neither in the sentences we encounter every day حالا اجازه بدهید به سراغ نه این و نه آن برویم که همه ما با آنها همه روزه در عبارات برخورد میکنیم When used on their own, they are always considered singular هنگامیکه به تنهائی مورد استفاده قرار گیرند, آنها همیشه بصورت مفرد محسوب میشوند Neither of the two teams is willing to sign a contract with the new sponsor هیچ یک از دو تیم حاضر نیست تا با حامی مالی جدید قرارداد امضا کند Either of the two museums is ready to purchase the new artwork هر یک از دو موزه آماده است تا کار هنری جدید را خریداری نماید Apparently, we may be tempted to use plural verbs because we are talking about more than one entity or person

ظاهرا شاید ما هم تشویق شویم تا از فعل جمع در این عبارت استفاده کنیم چون بر بیش از یک فرد و یا هویت دلالت دارد Now, either and neither are used with or or nor, we’d better use the plural style حالا, هنگامیکه either or neither با or و یا nor استفاده میشوند, بهتر است تا به سراغ الگوی جمع برویم But that happens only if the plural subjects are closer to the verb, otherwise we would pick the singular form البته این درصورتی است که فاعل جمع نزدیکتر به فعل است و در غیر اینصورت از فعل مفرد استفاده میکنیم Either Ahmad or the students have eaten the cake یا احمد و یا دانش آموزان کیک را خورده اند Neither the students nor Ahmad has eaten the cake نه احمد و نه دانش آموزان کیک را نخورده اند.

 
0

اینجا و آنجا و ضمائر پنج گانه

نوشته شده توسطadminدرژوئن 5, 2017درنوشته ها

درست است که به مطالبی در ارتباط با ضمائر شخصی و موصولی اشاره شده است ولی در کنار آنها, ضمائر دیگری هم وجود دارند که بر اشیا و مکانها دلالت دارند و در مکالمات روزمره از آنها استفاده های بسیاری میشود. درواقع چنانچه علاقمند به ارتقاء سطح گرامری خود هستید, به شما توصیه میشود در مباحث امروزمان هم شرکت کنید و به مطالعه نکات بپردازید. ضمیرهائی وجود دارند که بر هیچ و همه چیز و اینجا و آنجا دلالت دارند و تقریبا همه ما در صحبتهای خود از آنها بسیار استفاده میکنیم, شاید هم به نقش مهم آنها در ایراد سخنان خود دقت کافی نداشته باشیم. مثلا کلمه برخی از نقطه نظر دستوری ضمیر محسوب میشود چون میتواند جایگزین فاعل در جملات قرار گیرد, یا همه که میتواند به اجزاء و تمام اشاره داشته باشد.

Actually there are five different pronouns which sometimes break the rules in speech and writing درواقع ضمائر پنجگانه ای وجود دارند که برخی اوقات قوانین گفتار و نوشتار را نقض میکنند Apparently they are easy to name but figuring them out in sentences can be sort of difficult ظاهرا ذکر کردن آنها امری آسان و سهل است ولی دریافتن نقش آنها در جملات میتواند کمی دشوار بنظر برسد As you remember, in the preceding section we discussed different types of pronouns and how we need to make agreement between them and the verbs used in statements همانگونه که بخاطر دارید, در بخش قبلی به انواع مختلف ضمیرها و همچنین نحوه ایجاد هماهنگی بین آنها و فعلها در عبارات مورد استفاده اشاره کردیم.

Now it comes to five new types of pronouns that might seem rather odd at first glance حالا نوبت به انواع جدیدی از ضمائر میرسد که ممکن است در نگاه اول کمی عجیب بنظر برسند That is because they might change from singular to plural according to the prepositional phrases that follow them دلیل این امر این است که آنها ممکن است به حالت مفرد و جمع ظاهر شود, بر اساس عبارات حرف اضافه که پس از آنها قرار میگیرند They are All, any, most, none, some آنها عبارت از این پنج کلمه هستند The point mentioned about prepositional phrases and how they can affect the verb type, can be seen in these sentences نکته راجع به نحوه تاثیر افعال توسط عبارات حرف اضافه در این جملات قابل مشاهده هستند.

Please have a look at these two examples and try to find the pattern لطفا به این دو نمونه نگاه کرده و سعی نمائید تا الگو را بیابید All the cake is on the table همه کیک بر روی میز قرار دارد All the suits have been recently washed and ironed همه البسه به تازگی شستشو و اتوکشی شده اند As you can observe here, the prepositional phrases are a determining factor and they help us decide whether the pronouns are singular or plural همانگونه که در اینجا ملاحظه میکنید, عبارات حرف اضافه عامل تعیین کننده هستند و به ما کمک میکنند تا دریابیم ضمائر به گونه مفرد هستند و یا جمع If the phrases refer to a singular idea or thing, the verb should appear in singular way and if more than one, it is added in plural

چنانچه عبارت مورد استفاده به یک چیز اشاره دارد, فعل مورد استفاده نیز به گونه مفرد نوشته میشود و چنانچه بر دو چیز و یا بیشتر مرتبط است, فعل نیز به حالت جمع است Many times, pronouns are actually hidden, especially when the words here and there are used, the formulas in writing sentences becomes a bit confusing بسیاری از مواقع ضمائر ممکن است پنهان باشند و در این موارد از اینجا و آنجا استفاده میشود که جمله سازی میتواند کمی گیج کننده بنظر برسد Especially when the sentences begin using any of such words مخصوصا در مواقعی که جملات با یکی از این دو کلمه شروع شده باشند Here is the car that belongs to the school principal در اینجا خودروئی که به مدیر مدرسه تعلق دارد قرار دارد.

In fact, the subject-verb pair in this sentence can be is and car درواقع زوج فعل و فاعل در این جمله is و car میباشد There are bonus payments for overwork in most offices در بیشتر ادارت اضافه حقوق برای کار بیشتر وجود دارد As you can see in the above examples, here and there have actually no major roles to play in expressing ideas or specifying the subjects and verbs positions همانگونه که در مثالهای بالا مشاهده میکنید, کلمات اینجا و آنجا در عبارات نقشی مهم جهت مشخص نمودن موقعیت فاعل و فعل ایفا نمیکنند Actually because they are never considered to be subjects درواقع این دو کلمه هرگز به عنوان فاعل در جملات شناخته نمیشوند So how can we make a subject-verb match in such tricky situations

پس ما چگونه میتوانیم در چنین موارد گیج کننده ای ارتباط بین کلمات فعل و فاعل ایجاد نمائیم؟ If you pay closer attention, you will notice that in such cases, the true subjects of the statements come after the verbs چنانچه با دقت بیشتری به این عبارات بنگرید, ملاحظه خواهید کزد که فاعل حقیقی بعد از افعال قرار میگیرند In these samples sentences, here and there have been used in front position based on grammar rules بر اساس قوانین گرامری, در این جملات نمونه, کلمات here اینجا و there آنجا در مکانهای جلو و پیشرو در عبارات قرار گرفته اند So the positions of the subject and the verb will be inverted و بنابراین, موقعیت فعل و فاعل بر عکس میشود Here comes the taxi ترجمه این جمله میشود تاکسی رسید.

 
0

ضمائر و اسامی و رابطه آنها

نوشته شده توسطadminدرمه 29, 2017درنوشته ها

ضمائر و اسامی همانگونه که میدانید از رابطه ای نزدیک با یکدیگر برخوردار هستند و شاید به جرات بتوان گفت که در کمتر مکالمه و یا متنی از هردوی آنها استفاده نمیشود چون درواقع لازم و ملزوم همدیگر میباشند. در مباحثی مانند مفرد و جمع و انتخاب ضمائر جانشین اسامی بایستی به چنین مقوله های گرامری توجه کافی را مبذول داریم. حتی ضمائر بر چند گونه هستند که به ترتیب به مطالعه و ارائه مثالهای مناسب اقدام خواهیم نمود از قبیل موصولی و فاعلی و مفعولی و همانگونه که عرض شد مهم است تا با انتخاب مناسب به ساختن جملات معنادار بپردازیم. درواقع اگر مجبور بودیم تا از استفاده از ضمائر پرهیز کنیم, میبایست تا اسامی مورد نظرمان را در عبارات چندین مرتبه تکرار کنیم که موجب اطناب در کلام میشدند.

Maybe you know a few tips on pronouns and their role in forming sentences but we are going to help you raise your knowledge about them شاید شما چند نکته در ارتباط با نحوه استفاده از ضمائر در شکل دادن جمله ها در ذهن خود داشته باشید و ما قصد داریم تا دانش شما را درباره آنها کمی کامل تر نمائیم Nearly everyone knows about this basic definition that pronouns are words that substitute for nouns تقریبا هر فردی از این تعریف مقدماتی آگاهی دارد که ضمائر کلماتی هستند که جایگزین اسامی میشوند There are different types of pronouns which can be used in writing and while speaking and it is necessary to be informed of the rules and regulations which govern their uses and roles in sentences

انواع متفاوتی از ضمائر وجود دارند که به هنگام مکالمه و نوشتار میتوان از آنها استفاده کرد و مهم است تا با قوانینی که بر نحوه استفاده از آنها دلالت و کنترل دارند نیز آشنا گردیم It is equally significant to avoid most common mistakes made by speakers when it comes to picking pronouns همچنین این مساله نیز به همان میزان با اهمیت است تا از اشتباهات کلی که توسط گویشوران به هنگام استفاده ضمائر مرتکب میشود پرهیز نمائیم Upon discovering how pronouns are paired or match with nouns, we will be able to make meaningful sentences به محض دریافتن این مطلب که ضمائر و اسامی چگونه با یکدیگر جفت و زوج میگردند و به اصطلاح با هم متصل میشوند, قادر به ساختن جملات بامعنای صحیح خواهیم شد.

The point is, the meaning of a pronoun can vary from one sentence to another نکته در اینجاست که معنای یک ضمیر میتواند از جمله ای به جمله دیگر تغییر کند In fact, pronouns definitions and roles are very versatile since they do not have unique identities of their own and their relationships with nouns will specify their roles in the sentences we make and use در حقیقت, توصیف و نقشی که ضمائر واجد آنها هستند گسترده میباشد چون آنها به خودی خود دارای هویتی ویژه در جمله ها نیستند و متناسب با ارتباطی که با اسامی دارا میباشند نقش مشخصی در جملاتی که آنها را میسازیم و استفاده میکنیم دارا میباشند Now, how can we choose the appropriate pronouns when writing a good essay

حالا, چگونه میتوانیم از ضمائر مناسب به هنگام نگارش یک مقاله خوب استفاده کنیم؟ In order to accomplish this goal, we must consider the word which the pronoun is replacing, that is technically known as antecedent به این منظور, ما بایستی کلمه ای که ضمیر جایگزین آن میشود را در نظر داشته باشیم که در اصطلاح فنی به آن مقدم میگویند The president delivered his speech on TV در این جمله The president مقدم است چون ضمیر به آن باز میگردد Since it is something that the pronoun refers to و His ضمیر میباشد Sometimes pronouns in sentences have no antecedents like it is raining بعضی اوقات در جمله ها ضمائر مقدم ندارند, مانند این مثال: الان دارد باران میباشد چون ضمیر It خود نقش فاعل را ایفا میکند.

From another category, pronouns are either singular or plural از نقطه نظر دسته بندی دیگر, ضمائر به صورت مفرد و یا جمع هستند As you can guess, singular pronouns replace singular nouns which name one person, place or idea or thing and plural pronouns replace plural nouns that represent more than one person, place, idea or thing همانگونه که میتوانید تصور کنید, ضمائر مفرد جایگزین اسامی مفرد که بر یک شخص, ایده, مکان و چیز اشاره دارند هستند و ضمائر جمع جایگزین اسامی جمع که بر افراد, چند چیز, چند مکان و ایده دلالت میکنند میباشند I, you, he , she, it, we, you, they من, تو, او, ما, شما, ایشان Them و us دو نمونه از ضمائر مفعولی و myself و ourselves به معنی خودم و خودمان از ضمائر موصولی هستند.

When you check out pronouns chart, you will find some pronouns which do double duty هنگامیکه به جدول ضمائر مینگرید, درخواهید یافت که برخی ضمائر دوگانه عمل میکنند For instance, you is used for both singular and plural cases به عنوان نمونه You هم در مواقع مفرد و هم جمع کاربرد دارد In some cases, the meaning of a pronoun is explained in a previous sentence در برخی مواقع, مفهوم یک ضمیر در عبارت قبلی مشخص شده است The apartment is very expensive and is in a remote neighborhood. I do not like it آپارتمان خیلی گرانقیمت بوده و در محله ای دوردست واقع شده است. من آنرا نمیخواهم Here, it, refers to the apartment that is already mentioned در اینجا it به آپارتمانی اشاره دارد که قبلا ذکر شده است.

 
0

عبارت حرف اضافه و جمله منفی

نوشته شده توسطadminدرمه 22, 2017درنوشته ها

تابحال بیشتر در ارتباط با جملات و عبارات مثبت و همچنین سؤالی در زمان حال و گذشته به بحث پرداخته ایم و در این بخش قصد داریم تا به مقوله منفی کردن جملات و استفاده از زمانهای افعال بپردازیم. همه با با افعال کمکی آشنا هستیم و همچنین نحوه عملکرد آنها در جملات روزمره ای که در مکالمات و نوشتار خود استفاده میکنیم. از آنها میتوان در مورد منفی ساختن عبارات نیز استفاده کرد. همچنین مهم است تا بدانیم چگونه با استفاده از افعال مفرد و جمع و همچنین قرار دادن ضمائر مناسب و صحیح در ساختارهای کلمات از آنها عبارات درست و با معنا بسازیم. همچنین امروز به مساله عبارات حرف اضافه میپردازیم که بسیار مهم هستند و تقریبا نمیتوان گویشوری را یافت که در محاورات روزمره خود از آنها استفاده نکند.

After covering basic points on making and using positive statements, in this session we are going to focus on negative sentences and how we can use them in everyday speech پس از پرداختن مقدماتی به مقوله عبارات مثبت, در این جلسه بر روی این مساله تمرکز خواهیم داشت که چگونه از جملات منفی در گفتار روزانه خود بهره گیریم Generally speaking, you can form simple present-tense negative structure via adding do and does plus not to the sentences اگر به طور کلی صحبت کنیم, شما میتوانید در زمان حال ساده با استفاده از کلمات do و does به اضافه not به جمله هایتان منفی بسازید And they actually are added to the main verbs و درواقع آنها به افعال اصلی اضافه میگردند.

Please note that the helping verb does is always in singular form and used for he/she لطفا توجه کنید که فعل کمکی does همیشه به صورت مفرد و برای سوم شخص استفاده میشود Do is yet another helping word which can be paired with both singular subjects like I and you or with plural subjects like they فعل کمکی دیگری که میتواند هم با فاعل مفرد مانند I و You و همچنین جمع مانند They مورد استفاده قرار گیرد Do میباشد I do not have any cash in my pockets من هیچ پولی در جیبهایم ندارم They don’t own a house in this neighborhood آنها در این محله صاحب منزل نیستند So these are some sample negative sentences in simple present tense پس اینها چند نمونه جمله منفی در زمان حال ساده هستند.

The case when it comes to making negative sentences in the past is easy because all you need to form such sentences is adding the helping verb did plus not to both singular and plural subjects قضیه در ارتباط با ساختن جملات منفی در زمان گذشته آسان است چون به تنها چیزی که نیاز دارید افزودن فعل کمکی did به همراه not به فاعل مفرد و جمع در جملات میباشد He did not order pizza tonight او امشب پیتزا سفارش نداد They did not like the color of their apartment walls آنها رنگ دیوارهای آپارتمانشان را دوست نداشتند Now the only remaining thing is about negative future which is formed using will and shall combined with the familiar word not to the subjects in sentences

و الان تنها چیزی که باقی مانده است شاختن جملات منفی در زمان آینده میباشد که آنهم با افزودن افعال کمکی Shall یا Will به همراه کلمه آشنای Not به فاعل در عبارات میباشد He will not be able to drive tomorrow او فردا قادر به رانندگی نخواهد بود In certain cases, you may come across distractions from main sentences structures when reading a sentence which sound rather odd to you برخی موارد ممکن است با موضوعاتی کمی عجیب به هنگام خواندن یک جمله مواجه گردید که هواس شما را از قالب جمله اصلی پرت کنند Such distractions might sound as if they were irrelevant to the overall meaning and concept of the statements and they just show up all of a sudden and might distract your attention

چنین موارد به ظاهر گیج کننده ای ممکن است با معنا و مفهوم کلی ساختار جملات بی ارتباط بنظر برسند و آنها در عبارات ناگهان ظاهر شده و ممکن است که توجه شما را منحرف نمایند As you know, it is important to make an agreement between subject and verb in a sentence and when such distractions appear, try to cross them out in your mind to fully figure out the meaning همانطور که میدانید, مهم است تا در جملات بین فعل و فاعل مطابقت ایجاد شود و در مواقعی که با چنین موارد به ظاهر گمراه کننده ای مواجه میشوید, آنها را در ذهن خود خط بزنید تا کاملا متوجه معنا و مفهوم شوید In many cases, distractions consist of prepositional phrases در بسیاری از موارد آیتمهای گیج کننده از عبارات حرف اضافه تشکیل میگردند.

The department store, with hundreds of staff and ten branches nationwide, is the main business here فروشگاه زنجیره ای که در سطح کشور دارای ده شعبه و همچنین صدها نفر کارمند میباشد به عنوان تجارت مهم در اینجا شناخته میشود As you can observe, the descriptive phrase acts like distraction here because main structure talks about the significance of the store همانگونه که ملاحظه میکنید, عبارت توصیفی ممکن است حواس ما را از جمله اصلی که بر اهمیت فروشگاه دلالت دارد منحرف کند As mentioned, ignore distracting phrases and find the true subject-verb pairs in the sentences همانگونه که عرض شد, از موارد گمراه کننده بپرهیزید و زوج و دوتائی فعل و فاعل را در جملات بیابید.

 
0

افعال ثابت و متغیر در عبارات

نوشته شده توسطadminدرمه 15, 2017درنوشته ها

شاید افرادی هم که زیاد با مباحث گرامری سر و کار داشته باشند بعضی مواقع در شناسائی و مشخص نمودن اجزای عبارات دچار مشکل و سردرگمی شوند چون مواردی وجود دارند که میتوانند منجر به اشتباه گردند. به عنوان مثال ممکن است که تمامی اجزاء جمله از قبیل صفت و فعل و قید وجود داشته باشند ولی به دلیل کمبود فاعل چنین عباراتی را ناقص و ناتمام تصور کنید درحالیکه به خوبی معنا و مفهوم را میرسانند. ایجاد هماهنگی بین فعل و فاعل از نقطه نظر انتخاب زمانها و ضمائر بسیار مهم هست که به همه این موارد خواهیم پرداخت. نکات مفرد و جمع خود مقوله ای کلی هستند که نیار به بحث زیادی دارند. البته نیازی به حفظ کردن همه موارد گرامری و به یادآوری آنها در هنگام مکالمه نیست ولی رعایت چنین نکاتی سودمند میباشد.

Frequently, you may encounter certain sentence structures which look like puzzles and you need to solve them to figure out the total meanings. As an example in some instances the fake subjects need to be tossed or pushed aside to make the meaning clear غالبا, ممکن است با مواردی در زمینه ساختار عبارات مواجه گردید که شبیه به چیستان بنظر برسند و برای متوجه شدن معنای کلی آنها بایستی به حل کردن معما پرداخت. به عنوان مثال در برخی موارد شاید با فاعلهای غیر حقیقی برخورد نمائید که بایستی کنار گذارده شوند تا معانی روشن گردند Suppose someone comes up to you and says Here is the book I was talking about تصور کنید فردی به نزد شما می آید و میگوید, این همان کتابی است که درباره آن صحبت کردم.

Although you fully understand the meaning of this structure, but you may wonder from a grammatical aspect, what is the subject of this sentence گرچه شما به خوبی معنا و مفهوم این جمله را درک میکنید, اما ممکن است از خود بپرسید که از نظر گرامری فاعل این جمله چیست؟ In the first part, Here can be considered a fake subject در قسمت اول جمله, Here را میتوان به عنوان فاعل غیر حقیقی درنظر گرفت Actually, words like Here and There can act like fake subjects in sentences, however, they are fill-ins or place makers درواقع, کلماتی از قبیل Here و There به عنوان پرکننده جاهای خالی در جملات و همچنین مشخص کننده جاها در جملات استفاده میشوند و همچنین به عنوان فاعلهای غیر حقیقی.

When it comes to speaking and writing accurately, making agreement between subject and verb is crucial هنگامیکه صحبت از مکالمه و نگارش به نحو صحیح به میان می آید, ایجاد هماهنگی بین فعل و فاعل ضروری بنظر میرسد In other words, singulars should match singulars and plurals should match plurals and as stated before, this is technically known as agreement به عبارت دیگر فعل و فاعل مفرد و جمع بایستی متناسب با یکدیگر در جملات مورد استفاده قرار گیرند و همانگئنه که قبلا ذکر شد, این از نظر فنی به هماهنگی معروف است By the way, how do you know whether a subject-verb pair should be singular or plural راستی, از کجا بایستی دانست که دوتائی فعل و فاعل به صورت مفرد بکار برده شوند و یا جمع؟

Well, to make the task easy, try determining the number of subjects performing the action of the sentence خوب, برای تسهیل در کار سعی در تعیین تعداد فاعل که انجام دهنده کار در جمله هستند نمائید Naturally, if the subject is singular, the verb is expected to be singular, and when it is in plural shape, the verb is expected to be written in plural as well طبیعتا, چنانچه که فاعل مفرد باشد, فعل به صورت مفرد است و وقتی که به حالت جمع میباشد, از فعل نیز انتظار میرود تا به گونه جمع نوشته شود For native speakers, their ears help them correctly match singular and plural subjects to the verbs in the sentences they make most of the time but what about international students and learners

درمورد گویشوران بومی, گوش و قدرت شنیداری به آنها کمک میکند تا بین فعل و فاعل ارتباط منطقی و صحیح در اکثر مواقع ایجاد کنند ولی در ارتباط با دیگر دانشجویان بین المللی راه حل چیست؟ Well, you have been pairing up plenty of correct subjects and verbs in your sentences, right خوب, مثلا درمورد خود شما در اکثر مواقع مشغول ایجاد ارتباط صحیح بین افعال و فعلها در جملاتی که میسازید هستید, صحیح است؟ Please note that we do not intend to delve into the complex subject of verb tenses and how to label each of them when it comes to speaking and it has been observed that in so many cases, verb tenses are the same for both singular and plural verbs and subjects and we shed light on it through an example

لطفا توجه کنید که ما قصد نداریم تا وارد بحث پیچیده زمان افعال گردیم و یا به برچسب زنی و مشخص نمودن همه فعلها به هنگام مکالمه بپردازیم و اینکه در خیلی از موارد مشاهده شده است که زمان افعال به یک صورت مورد استفاده قرار گرفته است, صرفنظر از مفرد و جمع بودن فعلها و فاعل و با ذکر یک مثال این موضوع را روشن میسازیم You are jogging in the park can be a good example because the subject can be both singular and plural and so is the verb jogging since they might indicate a single individual or a group of people مثال شما در حال دویدن در پارک هستید میتواند به عنوان مورد جالبی درنظر گرفته شود چون هم فعل و هم فاعل در این جمله میتوانند به مفرد و یک فرد و یا حالت جمع و چندین نفر دلالت داشته باشند.

 
0

جملات پرسشی و فاعل و کلمات مفقوده

نوشته شده توسطadminدرمه 8, 2017درنوشته ها

در برخی حالات و جمله ها, ممکن است به عواملی برخورد کنیم که از نظر قواعد و قوانین گرامری کمی مبهم به نظر برسند و فاعل و کلمات مفقوده در بعضی از عبارات مجهول میتوانند از این دسته موارد باشند. ممکن است که گویشوران و متکلمبن برای انتخاب جملات کوتاه تر دلایل خود را داشته باشند از قبیل صرفه جوئی در وقت و یا اینکه به هنگام ارسال نامه های الکترونیکی و پیامکها به دلیل صرفه جوئی در انتخاب حروف و ارسال سریعتر پیامها به طور اختصار از جملات کوتاه شده استفاده نمایند. در چنین مواردی ما به عنوان مخاطب و خواننده و یا شنونده چنین پیامکهائی قبلا با چنین الگوهائی آشنا هستیم و بقیه آیتمهای مفقوده در جملات نگاشته شده و یا مذکور را حدس میزنیم و به این ترتیب علامتهای سؤال باقی نمی مانند.

Apparently when you check some sentences, at first glance the subjects might seem missing or the words orders may look a bit confusing بعضی اوقات, ظاهرا هنگامیکه به بررسی برخی عبارات میپردازید, در نگاه اول فاعلها شاید مفقوده به نظر برسند و همچنین ترتیب چینش کلمات شاید کمی گیج کننده باشد Some grammar experts believe that as we speak, since we might be in a hurry, we may chop out some words برخی متخصصین در حوزه گرامر بر این عقیده هستند که به هنگام مکالمه, از آنجائیکه ما ممکن است در حالت عجله باشیم, پس اقدام به حذف برخی کلمات میکنیم And the general assumption among speakers is that the sentences they make are still fully understandable but is that true

و باور عمومی در بین گویشوران این است که جملات بیان شده توسط آنها هنوز کاملا قابل درک هستند ولی آیا حقیقت ماجرا چنین است؟ Is it professional to speak and expect the listener or reader to supply the missing parts آیا این برداشتی حرفه ای است تا از خواننده و یا شنونده درخواست این را داشته باشیم تا به فراهم کردن قسمتهای مفقوده بپردازند؟ Please have a look at the following example sentence and guess what is missing لطفا به جمله نمونه زیر دقت کنید و سعی در متوجه شدن قسمت مفقوده نمائید If caught, the thief will go to jail for stealing the cash from the company’s safe در صورت دستگیر شدن, دزدی که مقداری وجه نقد از گاو صندوق شرکت به سرقت برده است به زندان خواهد رفت.

In such cases, subordinate conjunctions are being used and the subject is missing but we can guess that he is being implied در چنین مواردی که از حروف ربط وابسته استفاده میشود و فاعل مفقوده است ما میتوانیم حدس بزنیم که او یا وی به عنوان فاعل مد نظر است So we as the reader will fill in the missing information بنابراین در چنین مواردی, ما به عنوان خواننده به پر کردن اطلاعات مفقوده اقدام خواهیم نمود Sometimes we may grapple with unusual word orders برخی اوقات ممکن است ما با ترتیب عجیب کلمات مواجه گردیم Most of the sentences that all of us encounter in speech and writing have the usual subject-verb order and normally subjects precede verbs but not every statement follows this pattern

اکثر جملاتی که همه ما در نوشتار و گفتار با آنها مواجه میگردیم دارای این فرمول استاندارد هستند که از فاعل و فعل تشکیل شده اند و معمولا فاعل قبل از فعل ظاهر میگردد ولی همه عبارات از چنین الگوئی پیروی نمیکنند It is possible that the subject hides somewhere in the sentence, like at the end ممکن است که فاعل جائی در جمله پنهان شود, مثلا در انتهای آن In such cases, you can instantly notice the missing subject by asking yourself this good old familiar question that who is accomplishing the action or having the experience or the being mentioned در چنین مواردی, به منظور شناسائی سریع فاعل پنهان شده, شما میتوانید از خود سؤال آشنا و قدیمی چه کسی آن کار را کرد و یا دارای آن حالت یا تجربه است را بپرسید.

Up the street and around the square, patrolled police officers in their cars در بالای خیابان و دور میدان, افسران پلیس درحالیکه در خودروهای خود بودند به گشت زنی پرداختند As you can see here, police officers are the subjects of the statement, but they have followed the verb همانطور که در اینجا ملاحظه میکنید, افسران پلیس فاعلهای جمله هستند و این درحالی است که پس از فعل آمده اند Searching for subjects in questions can be another interesting grammatical exercise we are going to review یافتن فاعل در جملات سؤالی تمرین جالب گرامری دیگری است که قصد مرور آنرا داریم Let’s illustrate the subject’s favorite and proper location in the questions that all of us are already familiar with every day

بیائید به اتفاق یکدیگر به روشن سازی موقعیت مناسب و ایده آل فاعل در جملات سؤالی بپردازیم که همه ما همه روزه با آنها آشنا هستیم We usually form questions by adding a helping verb to a main verb ما معمولا از طریق اضافه کردن یک فعل کمکی به فعل اصلی جمله سؤالی میسازیم And therefore the subject is inserted or tucked in between such elements و بنابراین فاعل در بین چنین عواملی قرار داده میشود و به اصطلاح جای میگیرد Does everyone want a pizza آیا همه پیتزا میخواهند؟ Here the verb is does want and who is doing the action? Everyone is the subject here در اینجا میخواهد Does want فعل است و چه کسی انجام دهنده کار است؟ Everyone یا همه به عنوان فاعل در اینجا شناخته میشود.

 
0

تکنیکها و روشهای ترجمه

نوشته شده توسطadminدرمه 1, 2017درنوشته ها

آیا تاکنون علاقمند به مطالعه در زمینه انجام یک ترجمه خوب شده اید؟ با نگاهی گذرا به بازار کتاب در می یابیم که مولفین و ناشران زیادی با مترجمان خبره در ارتباط هستند و از دانش آنها در زمینه چاپ کتب و آثار ارزشمند ادبی و علمی سود می برند ولی آیا درجه کیفی تمام آثار به چاپ رسیده در بازار مانند هم و یکسان میباشد؟ از چه تکنیکها و روشهائی میتوان بهره برد تا به ترجمه ای ایده آل دست پیدا کرد؟ آیا بهتر است تا در کنار خود از یک دائره المعارف استفاده کرد و به محض مواجه شدن با کلمات و عبارات و اصطلاحات جدید, به دنبال معادل برای آنها گشت و یا روش حرفه ای تر مطالعه متون مبدا و اصلی برای چند بار است تا با روح و فضای کلی داستان آشنا شد و سپس به سراغ فنون ترجمه و معادل یابی رفت؟

The original text is usually represented in translation but might seem as if it were hidden متن اصلی در ترجمه معمولا به حالتی شبیه به پنهان دیده میشود Since the experts will look for equivalents and expressions to convey and express the same or close meanings زیرا که متخصصین به دنبال یافتن معادلات و عباراتی هستند که همان معنی و یا معانی مشابهی را منتقل میکنند When it comes to translating contexts into each other, some parameters should be considered هنگامیکه صحبت از برگرداندن متون به یکدیگر به میان می آید, عواملی بایستی مورد بررسی قرار گیرند Like the readers and the grammar used as well as the timing of the writing since they will affect how well the final work will look

از قبیل خوانندگان و همچنین گرامر استفاده شده و زمان نگارش زیرا همه این عوامل بر روی درجه کیفی کار نهائی تاثیر خواهند داشت The source and the target expressions should be clearly and yet artistically demonstrated in the published materials عبارات مبدا و مقصد بایستی به وضوح و هنرمندانه در آثار منتشر شده دیده شوند A good translator is a a skilled person who is able to analyze texts, find good equivalents which sound natural when readers study the texts and also has passion in his/her work and at the same time must possess a talent in good writing and should also be somehow familiar with technical terms because from time to time they may face scientific texts to evaluate and edit

یک مترجم خوب فردی بامهارت است که قادر به ارزیابی متون و همچنین یافتن معادلهای خوب میباشد که برای خوانندگانی که به مطالعه متنها میپردازند طبیعی جلوه کنند و چنین فردی مسلما به کار خود علاقه دارد و در زمینه نگارش نیز دارای استعداد میباشد چون ممکن است هر از چندگاهی به بررسی و ویرایش متون علمی بپردازد Nobody can deny the important role played by translation in spreading of knowledge across the world هیچ فردی نمیتواند نقش تعیین کننده ترجمه را در گسترش علم و دانش در سطح جهان انکار کند Do you believe there is a difference between methods of translation versus techniques of translation and if the answer is yes, how can we find and make the best use of the golden tips

آیا به عقیده شما بین روشهای ترجمه و تکنیکهای آن تفاوتی وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است, چگونه میتوانیم تا به نکته های طلائی دست پیدا کنیم؟ It can be stated that when it comes to talking about translation methods, we refer to the whole contexts to be converted into other forms whereas the techniques are more limited to the specific sentences and phrases which are to be picked میتوان به این نکته اشاره کرد که هنگامیکه از روش نام میبریم, به ترجمه بصورت کلی نگاه می کنیم که از حالتی به گونه دیگر تبدیل میشود درحالیکه به هنگام صحبت محدود از تکنیک منظور ما استفاده از عبارات و کلماتی هستند که انتخاب میشوند Some professional categories and styles can be mentioned and listed in this respect

به برخی از سبکها و تقسیم بندیهای حرفه ای در همین ارتباط اشاره میکنیم The borrowing technique is being frequently used by translators which means putting the same original terms exactly in the final artwork روش قرض گرفتن بسیار توسط مترجمین استفاده میشود و در این تکنیک کلمات اصلی به همان گونه در متون نهائی نیز وارد میشوند Some people might still be interested in the traditional literal translation which means finding equivalents word for word without applying many changes to the layers of texts برخی افراد هنوز هم از روش سنتی ترجمه کلمه به کلمه و تحت اللفظی استفاده میکنند و بر این عقیده هستند که تا آنجا که ممکن است از اعمال تغییر در لایه های متون بایستی اجتناب نمود.

Transposition is yet another style used by some experts, which means moving from one grammatical form to another, without changing the overall meaning of the structure تعویض جا یکی دیگر از سبکهائی است که توسط برخی از متخصصین مورد استفاده قرار میگیرد, به این معنی که از یک ساختار گرامری به دیگری رفت بدون ایجاد تغییر در ساختار و معانی Due to some cultural observations, adaptation technique too can be used from time to time and it is also known as cultural substitution or cultural equivalent به دلیل برخی ملاحظات فرهنگی, از روش انطباق نیز در برخی موارد میتوان استفاده کرد و همچنین به این روش جایگزینی به دلایل فرهنگی و یا معادل یابی از نقطه نظر فرهنگی اطلاق میشود.

 
0

بخشهای شنیداری و گفتاری آیلتس و تافل

نوشته شده توسطadminدرآوریل 24, 2017درنوشته ها

هنگامیکه شما هم بطور جدی به فکر شرکت در آزمونهای سنجش توانائیهای مکالماتی تافل و آیلتس می افتید, طبیعتا اولین کاری که انجام میدهید سعی در بدست آوردن اطلاعات و نکاتی ارزشمند در رابطه با هر چه بهتر برگزار نمودن و کسب نمرات درخشان میباشد. طبیعتا با توجه به قیمت تقریبا بالای ثبت نام و شرکت در چنین امتحاناتی, بهتر است تا با آگاهی کامل در سر جلسه بنشینید و از پس جواب دادن به سوالات کتبی و شفاهی برآئید. در بخشهای شنیداری و گفتاری, به جهت مواردی مانند اشتباه کردن و عجله کردن ممکن است داوطلبین چند نمره را از دست بدهند و سعی داریم تا با مرور نکات و قوانین کلیدی و راهگشا کمک هر چند مختصری به شما برای توفیق بیشتر در چنین امتحاناتی انجام دهیم.

A challenge for many applicants is that in the listening test, the audio file will be played only once, so even a bit of distraction or missing the points will result in losing marks چالشی که برای تعداد زیادی از داوطلبین وجود دارد این است که در بخش آزمون شنیداری, فایل صوتی تنها برای یکبار پخش خواهد شد و بنابراین حتی مقدار کمی عدم دقت و توجه نداشتن به نکات میتواند منجر به از دست رفتن نمره گردد There are some common mistakes made by most applicants but fortunately there are solutions to them as well چند مشکل عمومی در بین اکثر متقاضیان وجود دارد ولی خوشبختانه راه حلهائی نیز برای آنها ارائه شده است When the audio is being played, try to remain focused and concentrate the best you can

به هنگام پخش فایل صوتی, سعی نمائید تا کاملا متمرکز باشید و توجه خود را از دست ندهید It is expected that sometimes understanding the various foreigner pronunciations in the tapes might seem difficult انتظار میرود که تلفظهای متنوع و خارجی موجود در نوارها برای درک مطلب دشوار بنظر برسند It is essential to have enough listening training to hear the similar-sounding words and expressions and not merely guess them on the exam day which will lead to making mistakes and missing the audio parts ضروری بنظر میرسد تا با تمرین کافی, شنیدن جملات و کلمات هم آوا و شبیه به هم را بهبود بخشید تا از حدس زدن عبارات و اشتباه در روز امتحان که منجر به گم کردن متن و ادامه فایلها میگردد پرهیز نمود.

Through focusing on improving your listening skills, such as watching TV talk shows, news programs, documentaries and soap operas and comedy shows as well as live radio debates, you will be able to add to your self confidence when taking the listening comprehension test از طریق تمرکز بر روی تقویت مهارتهای شنیداری خود از طریق شنیدن برنامه ها و مناظره های زنده رادیوئی, سریالها و برنامه های تلویزیونی, برنامه های خبری و مستند و همچنین کمدی, شما قادر خواهید بود تا اعتماد به نفس خود را بالا برده و خود را جهت آزمون تست درک مطلب شنیداری آماده نمائید Fortunately you can even download such files online to enhance your skills because many podcasts can be found over the net

خوشبختانه همچنین این برنامه ها در اینترنت موجود هستند تا دانلود نمائید و مهارتهای خود را بهبود بخشید چون برنامه های پادکست زیادی در فضای آنلاین وجود دارند Please make sure you read the full instructions provided on the exam papers لطفا اطمینان حاصل نمائید که تمام دستورالعملهای موجود در برگه های امتحانی را مطالعه کنید For example, the listening comprehension section demands you to write no more than two words on the answer sheet به عنوان مثال, برگه پاسخهای آزمون درک مطلب شنیداری از شما درخواست میکند تا حداکثر از دو کلمه برای جواب استفاده کنید Also listen for the singular and plural terms and answers همچنین در پاسخها به کلمات مفرد و جمع در هنگام گوش دادن دقت نمائید.

Regarding the speaking test, do not feel shy and speak directly and friendly with the examiner and never feel stressed or nervous در ارتباط با امتحان مصاحبه و مکالمه, از خجالت کشیدن و دست پاچه شدن و عصبی بودن پرهیز نموده و با فرد ممتحن دوستانه و مستقیم صحبت نمائید If you begin your speech with a smile and using a greeting, they will make a good impression on the interviewer چنانچه صحبت خود را با سلام و احوالپرسی همراه با یک لبخند آغاز نمائید, آنها تاثیر خوبی بر روی فرد مصاحبه کننده خواهند داشت Do not provide short answers and try to add to the number of phrases you use in a logical way از استفاده از پاسخهای کوتاه پرهیز کنید و با افزودن به تعداد عبارات منطقی ادامه دهید.

If during your conversation you come across an unfamiliar topic or a technical term which is unknown to you, try to skip that and do not waste your time talking about whatever coming to your mind or talking for too long without addressing the questions asked چنانچه در حین مکالمه به موضوع ناشناخته ای برخوردید و یا به عبارتی که برای شما ناشناس هستند, از آن عبور نمائید و وقت خود را با صحبت کردن درباره هر آنچه که به ذهن شما می آید صرف نکنید و همچنین از صحبت زیاد بدون پرداختن به موارد پرسش شده بپرهیزید If you get the option, direct the speech towards the topics which are convenient for you to talk about درصورت امکان, صحبت را به سمت موضوعاتی که برای شما راحتتر هستند سوق دهید.

Copyright © 2017تمام حقوق محفوظ است.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com